Profesionální kominictví - Strakonice, Prachatice, Sušice a Horožďovice

Tak, jako byla éra panelových bytů, tak byla dříve doba staveb s doškovými a šindelovými střechami. Nevýhoda této krytiny spočívala v tom, že jakmile vznikl komínový požár, okamžitě se vznítila. A tehdy nabylo na významu kominické řemeslo.

Dříve, dokud ještě nebylo kominické řemeslo zavedené, tak si lidé čistili komíny převážně sami. A tuto činnost vykonávali povětšinou před určitými svátky. Oficiální první kominický cech byl založený v Třeboni, a to v roce 1626. Pokud bychom to přenesli do dnešní doby, pak kominické řemeslo, jako takové je tu již přes tři sta let.

Někdo má možná kominíka v současné době spojeného spíše s jakousi pohádkovou postavičkou, jak v zasněžené krajině za sebou zanechává jemné částečky sazí, a tímto spojením vzniká dojem právě uvařené krupicové kaše. Někdo má zase spojeného kominíka s tím, že když ho uvidí, tak se honem chytí za knoflík, aby měl štěstí. A takto bychom mohli pokračovat.

Profesionální kominictví

Potřebujete opravit, zkontrolovat či vyčistit komín, ale neznáte ve Vašem okolí žádného profesionálního kominíka?

Potřeba kominického řemesla v současnosti

Máte ve svém okolí známé, blízké, jejichž děti se hlásí na kominické řemeslo? Nejspíš se bude jednat o výjimku. Přesto však paradoxně komínů přibývá, protože se stále více staví rodinné domky. A kromě těchto domků se staví i chaty, kde si můžeme odpočinout po celotýdenním shonu, spěchu, jež s sebou přináší tato doba.

Všechny stávající, ale i ty nové komíny je nutné, aby pravidelně kontroloval a čistil profesionální kominík, či jedinec, který má živnostenské oprávnění na tuto činnost.

Takže kominíky, které můžete potkat, či spíše sehnat pro vyčištění, revizi komínů, tvoří buď jedinci, kteří ctí rodinnou tradici, nebo jedinci, kteří mají kominictví jako živnost. Mladých kominíků asi nejspíš moc neuvidíte. Situace se však může otočit, a to již se zmiňovaným boomem stavění domků, chat, chalup.

Kominictví jako obor

Může se polemizovat, tak jako se vším, zda je lepší si vybrat kominíka, který se přímo vyučil oboru kominík, nebo kominíka, který se sice kominickému řemeslu nevyučil, ale absolvoval nezbytná školení, kurzy apod.

Jak již to tak bývá, tak každá mince má rub a líc. Nebo také můžeme použít rčení, když dva dělají totéž, není to totéž. To, co učeň během studijního období pojme, musí umět i jedinec, který se oboru přímo nevyučil. A s čím vším se vlastně budoucí kominík seznamuje? Především se jedná o způsoby čištění průduchů komínů i kouřovodů – vypalování komínů – připojování spotřebičů na plynná paliva, a to na kouřovou cestu – čištění jednotlivých spotřebičů paliv, a to pro lokální vytápění – kontroly kouřovodů – revize kouřových cest – správné vyplňování revizních zpráv o kontrole spalinových cest – měření a následné hodnocení skladby plynných spalin. Kromě těchto činností se však budoucí kominík učí i potřebnému zdění, omítání, šamotování, či ručnímu zpracování kovů.

A v podstatě všechny tyto činnosti by měl mít zvládnuté i jedinec, který není vyučený, ale nabízí kominické služby.

Právní normy řešící kominickou problematiku

Kominictví, jako řemeslo, rozhodně nestojí tzv. „na zelené louce“. Jak sami majitelé nemovitostí, kteří topí na pevná, tuhá, kapalná paliva, tak sami kominíci, kteří provádí revizi spalinových cest, odborné čištění, frézování komínů, vyvložkování komínů aj., musí dodržovat legislativní ustanovení.

Kupříkladu se jedná o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nahradilo vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Revize spalinových cest

Revizi spalinových cest může provést osoba, jež je držitelem platného živnostenského oprávnění, a to v oboru kominictví. Současně je tato osoba revizním technikem komínů, komínových systémů, či revizním technikem spalinových cest.

Samotná revize se provádí vždy před novou instalací spotřebiče, před výměnou spotřebiče paliv, při změna druhu paliva, při vzniku různých trhlin, a to ve spalinové cestě, nebo při podezření na vznikajících trhlinách, a také po komínovém požáru.

Kontrola spalinových cest

Při kontrole spalinových cest, se posuzuje komín, a to především z hlediska jeho provozuschopnosti, ale také požární bezpečnosti. Dále odborně způsobilá osoba posuzuje, zda je ke komínu zajištěný bezpečný a volný přístup, tak jako ke všem čistícím, kontrolním a vymetacím místům. V neposlední řadě kominík hodnotí bezpečnost umístění hořlavé stavební konstrukce, hodnotí zajištění požární bezpečnosti samotné stavby, a to především při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, střechou, půdním prostorem aj.Oprava komínu

Čištění komínů

Četnost čištění komínů, se odvíjí především od toho, zda topíte na pevná, plynná, či kapalná paliva. V případě, že topíte na pevná paliva, pak je zapotřebí, jak komín, tak kamna, kotel, nechat vyčistit kominíkem, a to jednou za rok. Zkontrolovat komín a samotný spotřebič, si však nechte třikrát za rok.

V případě, že topíte na plynná paliva, pak je zapotřebí, jak komín, tak kouřovou cestu, nechat vyčistit a zkontrolovat kominíkem, a to také jednou za rok. Samotný spotřebič je však nutné si nechat zkontrolovat plynařem.

V případě, že topíte na kapalná paliva, pak je zapotřebí si nechat komín vyčistit a překontrolovat kominíkem dvakrát za rok.

Dohodli jste se s Vámi vytipovaným kominíkem na termínu kontroly a/nebo vyčištění komínu? Pak mu nezapomeňte umožnit přístup k samotnému komínu, ke komínovým dvířkům, na střechu. Jakmile Vám kominík provede kontrolu a/nebo vyčištění spalinové cesty, pak si pečlivě uschovejte zprávu, kterou od něj obdržíte. Budete ji totiž potřebovat, kdyby případně přišla kontrola. Zprávu budete také potřebovat, kdyby náhodou došlo k požáru, a to pro hasiče a pojišťovnu, u které jste si nechali pojistit dům, či chatu, chalupu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15017 (rodina-finance.cz#22959)


Přidat komentář