Kominické práce - Tlumačov

Kominické práce vyžadují spousty znalostí a nejen to, je zde potřeba také praxe a profesionální přístup. Potřebujete provést frézování či vyvložkování komínu? Potřebuje Váš komín revizi? Oslovte odborníka.

Každý majitel domu, který má komín, musí podle zákona nechávat jeho stav pravidelně kontrolovat, k čemuž je zapotřebí vyhledat kominíka. Když řekneme slovo kominík, většina z nás napadne slovo štěstí. A ona je to tak trochu pravda, neboť prohlédne-li Váš komín kominík, máme štěstí, že nevyhoříme.

Čištění komínů a kominické práce

V první řadě je nutno říci, že veškeré kominické práce a to včetně čištění komínů je prací pro kominíky-profesionály. Chceme-li mít komín v pořádku, je nutné čistit jej vždy před začátkem topné sezóny a také po jejím skončení. Podmínkou číslo jedna je, aby čištění komínu prováděl odborník, čili kominík. Pouze tak si můžeme být jisti, že bude vyčištěn dokonale. Čištění komínů reguluje vyhláška, která doporučuje čištění komínů 2-6x za rok, podle příkonu topidla a také druhu paliva. Kominické práce si zajišťuje každý majitel daného objektu sám, přičemž jestliže kominické práce podcení a nezajistí, vystavuje se jednak riziku požáru, ale také vysoké pokuty v případě, že bude odhalen.

Kontroly spalinových cest

Pravidlem číslo jedna je, aby kontroly spalinových cest prováděl pouze majitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Tento odborník posoudí, zda je kotel umístěn na bezpečném místě a dále pak konstrukční provedení spalinové cesty, použitý materiál a v neposlední řadě také zad je správně připojena ke spotřebiči. Kromě toho musí kominík zkontrolovat, zda je komín provozu schopný a je-li k němu zajištěn bezpečný a volný přístup. Hlavní podmínkou je, aby byly spaliny odváděny bezpečně všemi konstrukcemi budovy.

Revize spalinových cest

Podmínkou správně provedené revize spalinových cest je, že ji provede odborník pracující v oboru kominictví, který musí být rovněž revizním technikem. Revize spalinových cest jsou prováděny vždy ještě před provedením spalinové cesty do provozu a také vždy, když je prováděna jakákoli úprava komínu a také, jeli změněno palivo či před výměnou spotřebiče paliv. Posledním důvodem provedení revize spalinové cesty je komínový požár či vznik trhlin ve spalinové cestě. Součástí revize a jeho ukončením je písemná revizní zpráva, kterou vydá příslušný kominík, který je zároveň revizním technikem. V této revizní zprávě je uveden výsledek celé revize a také případné nedostatky, které zjistil. Nelze-li nedostatky opravit ihned, musí kominík nahlásit případné nedostatky v požární bezpečnosti na orgán státního požárního dozoru.

Frézování komínu

Postupem času se u každého komínu začnou objevovat nebezpečné praskliny nebo skvrny, poukazující na jeho netěsnost, což je prvním varovným signálem k tomu, abychom vyhledali kominíka, se kterým je potřeba se poradit o dalším postupu. Začne-li komín špatně pracovat, je na čase jej vyměnit za nový nebo přistoupit k jeho rekonstrukci. Rozhodneme-li se pro rekonstrukci, je na řadě frézování, které vyjde daleko levněji než jeho celá výměna.

Co obnáší frézování komínu?

Frézování komínu je ve své podstatě prováděno proto, aby bylo dosaženo zvětšení průměru komínového průduchu. Hlavní výhodou frézování oproti jiným druhům opravy je, že lze vybrat materiál z vnitřní strany komínu, aniž bychom museli jakýmkoli způsobem zasahovat do jeho vnějšího pláště. Ve srovnání se zbouráním celého komínu a následovného postavení komínu nového je celková úspora nákladů za frézování až 60%.

Vložkování komínu

Nejčastější úpravou komínu je jeho vložkování. Důvodů pro vložkování komínu je několik, přičemž nejčastější je již stará vložka. Také může dojít k tomu, že se začne do místností dostávat zápach, či při změně paliva apod. Komínové vložky se vyrábějí z keramiky, nerezu či plastu, přičemž nejčastěji používané jsou vložky keramické. Chceme-li přistoupit k vyvložkování svého komínu, měl by mít dostatečně silný komínový průduch, což je hlavní podmínkou, neboť vyvložkováním se tento průduch zmenší. Je-li průduch stávajícího komínu, který chceme vyvložkovat malý, můžeme jej zvětšit již zmiňovaným frézováním.

vložkování komínů

Stavba komínu

Komíny se dnes staví formou jakési stavebnice, která se provádí z betonových či cihlových tvárnic, přičemž uvnitř komínu je keramická či jiná vložka. Tento druh výstavby je velmi oblíben hlavně pro rychlost a přesnost celé výstavby, což zaručuje dokonalý výsledek, kterým je perfektní komín plnící svou funkci bez problémů. Komín by měl stavět hlavně odborník, ale docela dobře to zvládne i jakýkoli jiný zručný člověk, který odborníky zavolá až po jeho postavení a oni poté uvedou komín do provozu a provedou na něm revizi.

Jak si vybrat vhodný komín?

Stavbu komínu bychom měli nechat na odborné firmě a to především proto, že od něj očekáváme perfektní a bezproblémovou funkčnost. Stavitelé komínů zase od něj očekávají snadnou výstavbu a to především díky jeho menším rozměrům a v neposlední řadě také toužíme potom, aby bylo možno s komínem, který si vybereme přejít také na jiný druh vytápění a to bez nutnosti jeho výměny. A právě k tomuto jsou určeny univerzální komínové systémy, které umožňují využité jakéhokoli druhu paliva. S jejich pomocí můžete topit přesně podle svých představ a aktuálních potřeb, což nám zároveň dovoluje šetřit náklady za vytápění.

Čím topit?

Již od pradávna se topí dřevem, které je oblíbeno v krbech. Dalším druhem paliva je také uhlí ať již černé či hnědé, které je již dnes z velké části minulostí, a ustoupili dalším druhům paliv, jako je například plyn. Zemním plynem dnes vytápí velká spousta lidí jak u nás tak jinde v zahraničí. Stále více lidí však vytápí elektřinou a to zejména ve chvíli, kdy si postaví nový dům a nechají si na jeho střechu instalovat solární panely apod. Ať již si lidé vytápějí své domovy čímkoli, je při rozhodování nejdůležitějším aspektem cena. Ano je to hlavně cena, která u nás rozhoduje, ale nemělo by tomu tak být. Vzhledem k tomu, že je všude kolem nás plno špíny a ekologie jde v byznyse do ústupu, dochází stále více ke znečišťování přírody a hlavně ovzduší. A chceme-li přírodě pomoci, měli bychom vybírat alternativní způsoby nejen k výrobě, ale také k vytápění, čímž výrazně snížíme emise, které jsou do ovzduší uvolňovány.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15021 (rodina-finance.cz#22970)


Přidat komentář