Kominické práce - Brno

Kominické práce patří vzhledem k jejich důležitosti k pracím, které by měl vykonávat pouze člověk mající k této činnosti patřičné živnostenské oprávnění, což je kominík. Potřebujete provést revizi komína nebo jej chcete vyčistit? Oslovte odborníka.

Součástí každé budovy je mimo jiné komín. Ten bychom si měli nechávat pravidelně kontrolovat kominíkem. Jak se takový komín staví, co by mu neměli chybět a proč je potřeba jej nechávat pravidelně kontrolovat? To jsou otázky, které nejlépe zodpovědí třeba kominíci.

Kominické práce

K tomu, aby bylo možné provádět kominické práce je v první řadě potřeba patřičné vzdělání a potom také osvědčení a povolení k výkonu tohoto druhu práce. Mnozí z nás ani kominíka, který přichází kontrolovat komín, neznají a jsou mezi námi také lidé, kteří ani nechtějí po kominíkovi dokumenty, které ho k výkonu této práce opravňují. A zde se vystavujeme velkému riziku, neboť kontrola, která je provedena neodborně, jako by nebyla a zde nastává problém, neboť každá kontrola komína musí být zaznamenána a zdokumentována, přičemž dokument je nutné řádně uschovat.

Co to jsou kominické práce?

Pojem kominické práce v sobě mají zaneseno velkou spoustu úkonů, z nichž ty nejčastější jsou například čištění a revize** komínů**, jejich prohlídky a měření účinnosti spalování. Dále pak stavby komínových těles až frézování a vložkování komínů atd.

Jaké jsou druhy komínů?

Podíváte-li se na domy ve Vaše okolí, jistě si všimnete toho, že je na každém z nich komín a nejsou stejné. Rozdílnost komínů je dána tím, že jsou rozdílné střechy a také ne všichni používají k vytápění domu stejný druh kotle, paliva apod. A přesně podle toho, jaký druh vytápění daný člověk preferuje, poté vypadá komín. Rozdělení komínů je mnohé, avšak nejčastěji si všimneme dělení podle způsobu provedení a to jsou komíny zděné, montované a jednolité. Dále jsou komíny děleny podle vztahu ke svislým konstrukcím a to jsou komíny vestavěné, přistavěné a také samostatně stojící.

Jak postavit kvalitní komín?

Aby byl komín postaven kvalitně, měl by být postaven profesionální firmou a to nejlépe stavebnicového typu. Dále by měl být variabilní, což znamená, že by měl být vhodný pro všechny druhy spotřebičů a paliv. Kvalitní komín by měl tvořit vysoký tepelný odpor díky vysokým tvarovkám, čímž zajistí snížení tepelných ztrát. Kvalitní komín by měl projít všemi zkouškami, díky nimž je opatřen patřičnými certifikáty. A v neposlední řadě je potřeba vědět, že je kvalitní komín postaven pomocí unikátních broušených komínových tvarovek z cihel, které jsou lepeny lepidlem, zaručujícím přesnost a rychlost.

Proč jsou komíny nejčastěji postaveny z cihel?

Jistě jste si všimli, že jsou komíny ve Vašem okolí nejčastěji postaveny z cihel. Víte však, proč tomu tak je? Odpověď je potřeba říci několika větami. Tak tedy za prvé, má komín daleko nižší hmotnost, než kdyby byl postaven z jiných materiálů. Pro mnohé domy je potřeba z důvodu nadměrného zatížení střešních konstrukcí použít na postavení komínu materiál, který je lehký, což právě cihly splňují dokonale. Dalším důvodem, proč jsou cihlové komíny nejčastější, je fakt, že je cihlový komín postaven daleko rychleji, neboť je jeho stavba snadnější. Výhodou cihlového komína je rovněž fakt, že má takovýto komín stejné vlastnosti, jako zdi, které jsou rovněž z cihel. A v neposlední řadě je nutno zmínit, že komín, který je postaven z cihel šetří tepelnou energii a má velmi dlouhou životnost.

Čištění komínů

K tomu, abychom mohli komín bez jakýchkoli problémů užívat, jej musíme také v první řadě pořádně čistit, což nejlépe zvládne profesionál, kterým je kominík. Najdou se mezi námi lidé, kteří si troufnou na čištění komínu svépomocí, avšak zde je potřeba si uvědomit, zda nám stojí za to riskovat, že něco opomeneme. Profesionál přece jen ví, jak vše provést přesně podle norem a zákona, čímž nám chrání majetek a hlavně životy nás i našich blízkých. Aby mělo čištění komína ten správný účinek, je potřeba, aby byl komín čištěn mimo jiné také pravidelně. Pravidelnost čištění určují normy, přičemž sezónní topení vyžaduje kontrolu komína a jeho čištění 2x ročně. Minimálně jednou ročně je nutné vyčistit kamna, čímž prodloužíme jejich životnost a následně je vhodné vyjmout všechny šamoty ze spalovací komory, poté se kamna vysají a šamoty se uloží zpět. Dojde-li k nadměrnému zanášení kamen, je zde nutnost jejich častějšího čištění.

Kontroly a revize spalinových cest

Kontroly spalinových cest je potřeba provádět pravidelně a jediná osoba, která je k tomuto oprávněná, je osoba odborně způsobilá, mající živnostenské oprávnění v oboru kominictví. Kominík tedy provádí kontroly spalinových cest, komínu, bezpečného přístupu k němu, bezpečnosti stavby a také jeho stavebně technického stavu. Revize spalinových cest provádí taktéž kominík mající živnostenské oprávnění, avšak dále musí být revizním technikem komínů či spalinových cest.

Kdy jsou prováděny revize?

V první řadě je provedena revize ještě před uvedením spalinové cesty do provozu, dále po každé stavební úpravě Vašeho komína a při změně druhu paliva. Revize jsou prováděny také před výměnou či novou instalací spotřebiče paliv, dojde-li k požáru v komíně a také v případě, že dojde ke vzniku trhlin ve spalinové cestě či v případě, že na trhliny máme pouze podezření.

Vypalování komína

Jsou-li v našem komíně pevné usazeniny, které nelze odstranit jiným způsobem, přichází na řadu jeho vypálení. Vypalování komína smí vykonávat pouze osoba, mající živnostenské oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, přičemž musí mít na pomoc ještě alespoň jednu další takto způsobilou osobu. Při vypalování komína je velmi důležité, aby osoba, která je majitelem dané stavby oznámila tuto skutečnost příslušnému hasičskému záchrannému sboru daného kraje a to vždy minimálně 5 pracovních dnů před tím, než k vypalování pevných usazenin dojde.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15016 (rodina-finance.cz#22958)


Přidat komentář