Elektroinstalace a revize Klatovy

Neodmyslitelnou součástí domů, bytů a veškerých budov je elektroinstalace. Je nutné provádět její pravidelnou revizi, jinak může dojít k nevyčíslitelným škodám, které při nedodržení hradí majitel objektu.

Co všechno brát jako elektroinstalaci?

V budovách je elektroinstalace zasazena přímo do stěn, tedy, abychom byli přesní, tak přímo do omítek a nebo do elektroinstalačních trubek. Jinou možností jsou také elektroinstalační lišty, kanály a žlaby umístěné na povrchu stěn a nebo také v prostoru budovy

Patří sem jistící prvky jako pojistky, jističe, proudové chrániče a také přepěťové ochrany a naopak spínače, stykače a relé, toto jsou ovládací prvky. Tím vším je tvořena celá soustava elektroinstalace. Jedná se vlastně o vzájemně propojené vodiče.

Jak si představit elektroinstalaci?

Podle požadavků uživatele se daná** elektroinstalace** vybavuje a dimenzuje. Pokud je její umístění v budovách, užívá se pro ni název rozvodná síť, neboli silové rozvody. Dalšími možnými názvy je datová síť, někdy také nazývána datové rozvody a nebo slaboproudé rozvody, kterým se také většinou říká sdělovací vedení.

Abychom dokázali elektroinstalaci pochopit, stačí si jednoduše představit soustavu elektrotechnických zařízení, která vedou a ovládají elektrický proud a nebo také elektrické signály v daném místě, tedy v místě užitku. Sama o sobě slouží elektroinstalace k přenosu elektrické energie, zde jde o silné rozvody a nebo, což je druhá stránka využití, k přenosu dat a slaboproudých signálů.

Podle požadavků uživatele se daná elektroinstalace vybavuje a dimenzuje. Pokud je její umístění v budovách, užívá se pro ni název rozvodná síť, neboli silové rozvody. Dalšími možnými názvy je datová síť, někdy také nazývána datové rozvody a nebo slaboproudé rozvody, kterým se také většinou říká sdělovací vedení.

Samohybné stroje, dopravní prostředky a nebo také lodě, jejich elektroinstalace nazývá spíše elektrická výzbroj, nebo kabeláž. Elektrická výzbroj, kabely, ovládací přístroje a spotřebiče, kdežto kabeláže, tam můžeme očekávat pouze kabely a konektory.

Jak to funguje v dopravních prostředcích?

Tady je** elektroinstalace** ukryta v** kabelových svazcích**. Co těch se kompletují veškeré kabely pomocí bandážování nebo dokonce vyvazování ještě před samotnou montáží. Jakmile jsou dokončené, montují se do vozidla a na jejich koncích dochází k připojení zakončujících konektorů.

Motorová vozidla a jejich poměry v elektroinstalaci jsou zcela odlišné. Je zde použito sběrnice CAN-BUS a to právě proto, že silové a slaboproudé rozvody se mohou vzájemně ovlivňovat a právě proto je nelze prostorově oddělit. Díky tomu vznikl obor s názvem EMC.

Aby došlo k zajištění** elektromagnetické** kompatibility, je nutné prozkoumat vždy rušení a odrušení ve všech elektroinstalacích.

Moderní už i v elektroinstalaci

Moderní už je úplně všude, takže proč ne u elektroinstalaci. Typickým prvkem pro tuto moderní elektroinstalaci je to, že silové, neboli napájecí a také slaboproudé vodiče a kabeláž jsou vedeny ve společných trasách a dochází jimi k propojení stejných přístrojů.

Abychom si tuto situaci dokázali představit, jednoduše je to tak, že v bytových instalacích a jim podobných se objeví ve společném rámečku silové zásuvky dohromady s datovou, telefonní a nebo dokonce TV/SAT zásuvkou. Tato síť může být obohacena ještě o jeden další kabel a to od ovládací sběrnice KNX/EIB.

Fotodokumentace elektroinstalace

Jakmile jsou hotové veškeré rozvody odpadů a vody, začne se provádět celková elektroinstalace. Je nutné nechat udělat fotodokumentaci, která při dalších opravách, úpravách, nebo renovacích v následujících letech doloží, kde a jak je elektroinstalace umístěna pod omítkou a majitel objektu může být v klidu a pohodě.

Propojení vodivých kabelů

Existuje mnoho možností, jak docílit propojení vodičů. Propojení vodivých kabelů je v několika provedeních a to: Nerozebíratelné spojení, také jinak nazváno pevné, je prováděno lisováním, měkkým pájením a nebo svařováním. Druhá z možností je spojení rozebíratelné, které má více poddruhů. Těmi jsou:

  • spojení, které nevodí nic, jen spojuje – U tohoto spojení se spojují souběžně vedené vodiče díky technikám vyvazování a bandažování, které je uvedeno a popsáno v předchozích odstavcích.
  • zásuvkové spojení, neboli také jinak konektorové – Tyto vodiče se spojí jedním z výše uvedených způsobů spojení a napojí se na póly pohyblivých částí konektoru, což mohou být vidlice, nebo zástrčky, které zakončují kabel. Do stěny budovy bývá zabudována nepohyblivá část konektoru. Ta však může být vestavěna do daného zařízení a nebo zapájena do desky plošného spoje. Základní zásadou, kterou je nutno dodržovat je to, že pohyblivá část konektoru má kontakty v podobě kolíčků, kterým se říká male, z angličtiny muž a nepohyblivá část female, neboli z angličtiny žena a to jsou zdířky a dutinky.
  • spojení bez šroubu – Konec vodiče, který je nezaizolovaný je nutné zasunout do pružinové svorky.
  • spojení pomocí šroubu – Na šroub se navlékne očko, které je vytvarováno z odizolovaného konce plného vodiče a nebo se tento konec zasune přímo do šroubové svorky.. Pomocí krimpovacích kleští se na konec laněného vodiče nalise vidlička, FASTON a nebo kabelové oko.

Označení podle barev

Barevnostní označení kabelů je pro celou Evropu a Českou republiku stejné. Můžeme se tudíž řídit jednoduše tím, že každý kabel má svou barvu s díky tomu se nikdy nespleteme.

Pod světle modrou nalezneme nulový vodič, který je nazýván také neutrálním nebo středním vodičem a schematicky je označen písmenem N. Další je fázový vodič, který má ve schematickém označení písmeno L a jeho barva může být buď hnědá, černá a normy dokonce připouštějí i černou. Posledním a asi také nejznamějším je vodič ochranný, neboli uzemňovací. Jeho barvy jsou zelená a žlutá, které jsou v pruzích a schematické označení je PE.

Ovládání elektroinstalace

Ochranu přepětím mohou zajišťovat zhášecí, neboli zkratovací dioda či rezistor. Druhá možnost ochrany a to proti nadproudu a zkratu je zajištěna pomocí pojistek, které mohou být válcové, keramické, nebo plastové a také díky jističům.

Manuální ovládání je zajištěno pomocí spínačů, vypínačů a také přepínačů, které jsou jednopólové, dvoupólové, nebo dokonce i vícepolohové. Pokud má uživatel zájem, může využít relé a nebo stykač. Tyto dvě věci slouží právě k ovládání automatizovanému a vzdálenému.

Jak často provádět revizi?

V** revizní zprávě** nalezneme profesionální a především normované zhodnocení, zdali elektroinstalace v domě, nebo v  bytě není nebezpečná či riziková a tudíž splňuje veškeré požadavky stanovené platnými zákony České republiky.

Nejen elektroinstalace, ale také elektrická zařízení potřebují v pravidelných intervalech a dle zákonného nařízení provést revizi, aby poté nedošlo ke zbytečným škodám díky zanedbání zákonné povinnosti.

Když se revize elektroinstalace neprovede, je provozovatel zodpovědný za veškerá zranění, požáry a také mnoho dalších nehod. V takovýchto případech je jasné, že tyto škody není pojišťovna povinna hradit. Loňský rok přinesl škody díky této nezodpovědnosti v částce vyšší, než dva milióny korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15013 (rodina-finance.cz#22857)


Přidat komentář