BOZP Český Těšín

V současné době existuje stále ještě mnoho firem, které podceňují důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde především o nově zavedené firmy, které zřejmě ani neví, že jsou jim určité povinnosti ukládány přímo ze zákona.

BOZP z hlediska zaměstnance

Přestože se BOZP týká především zaměstnavatelů, právní úprava zákonů pamatuje také na zaměstnance. Jejich práva a povinnosti jsou vymezeny a upraveny zákoníkem práce a především § 106. Každý zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má právo na kompletní informace o hrozících rizicích při jeho práci a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Všechny poskytnuté informace musí být pro zaměstnance srozumitelné. Pokud má zaměstnanec důvodné obavy, že práce, která je po něm žádána, je nebezpečná a bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví nebo život nebo zdraví jiné osoby, má právo splnění takové práce odmítnout a nelze jeho počin posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. K dalším právům a povinnostem zaměstnance patří to, že se musí podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.«« BOZP z hlediska zaměstnavatele BOZP Český Těšín, Třinec - ENERGOM Projekty a.s. »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25333 (topprodukt.cz#2728)