BOZP Český Těšín

V současné době existuje stále ještě mnoho firem, které podceňují důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde především o nově zavedené firmy, které zřejmě ani neví, že jsou jim určité povinnosti ukládány přímo ze zákona.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Český Těšín, Třinec

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, neboli BOZP, je stanovena zákonem č. 262/2006 Sb. Z daného ustanovení vyplývá, že má každý zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje souhrn opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení života a poškození zdraví při pracovním procesu. Taková opatření jsou ustanovena legislativou i zaměstnavatelem. K zanedbání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází velmi často zpravidla u začínajících podnikatelů, ovšem s tímto jevem je možné se setkat i u zkušených podnikatelů, kteří BOZP berou na lehkou váhu.

Zanedbání BOZP

Ve všech těchto případech je důležité si uvědomit, že zanedbání BOZP může zaměstnavatele stát hodně velkou pokutu. Nemluvě o případu, kdy by z důvodu laxního přístupu zaměstnavatele utrpěl některý ze zaměstnanců vážný pracovní úraz. BOZP není radno podceňovat. Pokud máte příležitost, obraťte se na profesionální firmu ENERGOM Projekty a.s., která školení a vše kolem BOZP nabízí a zajišťuje.

BOZP Český Těšín, Třinec

Co se týká BOZP, je potřeba této problematice věnovat pozornost ještě dříve, než se začne s podnikáním. K BOZP existuje velké množství různých právních předpisů a jiných dokumentací, v nichž je potřeba se umět dokázat orientovat. Pokud je firma tvořena pouze malým počtem zaměstnanců, zde nebude dělat zaměstnavateli problém důkladně a kvalitně jednotlivé zaměstnance proškolit. Pokud jde však o firmu se stovkami či tisící zaměstnanci, zde již může nastat chaos. Právě v těchto případech se hojně využívají služby společnosti ENERGOM Projetky a.s.. Pokud se rozhodnete BOZP přenechat profesionální firmě, rozhodně to neznamená, že byste se zbavili odpovědnosti, ale budete mít jistotu, že jste nic nezanedbali a udělali pro své podřízené zaměstnance maximum.

BOZP z hlediska zaměstnavatele

Do oblasti BOZP spadá velké množství zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, ze kterých pro zaměstnavatele plyne celá řada povinností. Například je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Je jasné, že čím větší firma je, tím více povinností zaměstnavatel má a tím se i problematika BOZP stává pro něj složitější.

BOZP z hlediska zaměstnance

Přestože se BOZP týká především zaměstnavatelů, právní úprava zákonů pamatuje také na zaměstnance. Jejich práva a povinnosti jsou vymezeny a upraveny zákoníkem práce a především § 106. Každý zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má právo na kompletní informace o hrozících rizicích při jeho práci a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Všechny poskytnuté informace musí být pro zaměstnance srozumitelné. Pokud má zaměstnanec důvodné obavy, že práce, která je po něm žádána, je nebezpečná a bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví nebo život nebo zdraví jiné osoby, má právo splnění takové práce odmítnout a nelze jeho počin posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. K dalším právům a povinnostem zaměstnance patří to, že se musí podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25333 (topprodukt.cz#2728)