Životní pojištění - srovnání

Napadlo Vás někdy, jaké by byly Vaše příjmy v případě Vašeho úrazu či dokonce trvalé invalidity? Lidé tyto otázky neradi řeší, ale možná je čas se zodpovědně zamyslet nad tím, jak se zabezpečit. Jedním ze způsobů je sjednání životního pojištění.

Než budete zakládat životní pojištění

je vhodné seznámit se s jeho formami. Mohlo by se Vám stát, že si založíte určité životní pojištění a v průběhu času zjistíte, že do něj vkládáte daleko více peněz, než by Vám mohlo přinést, či nekryje rizika, která byste v současné době potřebovali krýt. Nikdy není pozdě na změnu, a proto si přečtěte následující základní informace

Proč a kde uzavřít životní pojištění

Základním důvodem uzavření pojištění je tedy zabezpečit sami sebe v případě nějakého úrazu či trvalé nemoci. Pokud jste však založili rodinu, měli byste myslet i na ně a na to, jaká by byla jejich finanční situace v případě, že byste přišli o život. Otázky jsou to nepříjemné, ale velmi podstatné. Dále se nabízí otázka u jaké společnosti se nechat pojistit s důvěrou a která poskytuje profesionální finanční služby, které umožňují zvýšení životní úrovně širokému spektru lidí. Klade přitom důraz na individuální přístup, který je základem pro budování dlouhodobých a kvalitních vztahů. Vybírá pouze ty nejvýhodnější produkty u těch nejspolehlivějších finančních domů a tyto informace předává svým klientům.

Důležité pro Vás je, že pracuje:

  • NEZÁVISLE: není závislý na žádném finančním domě ale zpracovává informace o všech finančních domech

  • INDIVIDUÁLNĚ: u každého klienta zjistí jeho stav (co už má, co by si přál a jaké jsou jeho finanční možnosti).

  • OBJEKTIVNĚ: pouze na základě mé nezávislosti mohu objektivně klientovi poradit.
  • BEZPLATNĚ: klient za jeho informace ani další služby neplatí.

Jaká rizika pojištění kryje

Z předchozího textu tedy vyplývá, že se životní pojištění nejčastěji zřizuje na krytí rizika smrti, invalidity, trvalé nemoci či úrazu. Tato rizika jsou sjednávána v pojistné smlouvě, kde je stanoveno i pojistné plnění v případě, že dojde k nějaké z pojistných událostí. Vše se však odvíjí od typu sjednaného pojištění, o kterém ještě budeme hovořit.

Dvě základní formy pojištění

Životní pojištění lze všeobecně dělit na dvě formy, a to na pojištění, které obsahuje spořící složku a na pojištění bez spořící složky.

Nejčastější a nejvýhodnější jsou samozřejmě pojištění se spořící složkou. U toho typu pojištění pravidelně platíte pojistné, které obsahuje jak částku pojištění, tak i spořící část. Pokud pak dojde k pojistné události, bude Vám vyplacena částka sjednaná v pojistné smlouvě. Nedojde-li však v průběhu pojištění k žádné pojistné události, je Vám po uplynutí pojistné doby vyplacena zhodnocená spořící část.

U pojištění, která pouze kryjí rizika (tzv. rizikové pojištění), je vyplaceno pojistné plnění jen v případě pojistné události. V případě ukončení pojištění uplynutím sjednané doby nedostanete nic.

Vyplatí se tedy pojištění bez spořící složky?

Zde se nabízí otázka, zda má vůbec smysl uzavřít životní pojištění bez spořící složky. Logickou odpovědí je, že dlouhodobě se vyplatí spíše pojištění se spořící složkou a krátkodobě zase rizikové. Rizikové pojištění je znatelně levnější, právě z důvodu, že neobsahuje spořící složku.Vyplatí se tedy pojištění bez spořící složky?

Doporučení

Rizikové se uzavírá zejména na krytí rizika smrti, avšak většinou se lze připojistit i proti invaliditě či trvalé nemoci. Tato rizika lze však pojistit i v pojištěních se spořící složkou, a proto záleží jen na Vás a na Vašich aktuálních potřebách. Máte-li dostatek peněz, je vhodnější založit si dlouhodobé pojištění a díky němu i spořit, je-li tomu však naopak - nejste zatím schopni spořit, ale chcete být pojištěni - lze doporučit uzavřít alespoň krátkodobě rizikové pojištění.

Životní pojištění porovnání

Které pojištění je tedy to "nejlepší"? Na tuto otázku nelze objektivně odpovědět. Každému vyhovuje něco jiného. Co se týče atraktivity, budeme sem řadit veškerá dlouhodobá pojištění se spořící složkou. Každá pojišťovna pak nabízí různé varianty pojištění. V následujících odstavcích budou stručně charakterizovány nejběžnější pojištění.

Investiční životní pojištění

Jedno z nejatraktivnějších dlouhodobých pojištění pro mladší věkovou generaci je investiční pojištění. To má jedno z nejvyšších zhodnocení spořící složky. Je vhodnější pro mladší generaci zejména z důvodu možnosti, sám si rozhodovat o tom, kam spořící složku investovat. Na rozdíl od kapitálového pojištění (o kterém bude ještě řeč), zde není garantovaný žádný výnos a klient sám nese riziko neúspěchu investice. Výnosy, které mohou být daleko vyšší než u kapitálového, se jednoduše budou odvíjet od toho, jak se Vám bude v investicích dařit.

Pojištěná rizika

Samozřejmě nemůžeme ani opomenout samotnou pojistnou složku. Investičním životní pojištění obsahuje pojištění rizika smrti a pojištění pro případ dožití. Není ovšem problém sjednat ve smlouvě i další doplňková pojištění. Pojištění je velmi flexibilní a budete si moci sami určit jaká část z placeného pojistného jde na pojištění a jaká na spořící složku.

Kapitálové životní pojištění

Pro konzervativnější investory je zde kapitálové životní pojištění, které má podobné rysy jako investiční. Základní rozdíl je ten, že zde nebudete investovat sami, ale investuje za Vás pojišťovna, která Vám garantuje výnos. Ten však bývá daleko menší než u investičního pojištění. Jinak se jedná opět o dlouhodobé pojištění, sjednané zejména na riziko smrti.

Důchodové pojištění

Dalším podobným pojištěním je důchodové pojištění. To se primárně zřizuje jako pojištění v případě dožití, kde je možné se připojistit i proti ostatním rizikům (nemoci, invalidity). V tomto pojištění jde samozřejmě zejména o spořící složku, jelikož je sjednáváno právě z důvodu vyplacení částky na konci pojistného období. Ta Vám bude vyplaceno v případě dosažení věku sjednaného ve smlouvě, a to buď ve splátkách, nebo jednorázově.

Jednorázové pojištění

Jako poslední pojištění bude zmíněno vkladové, které lze využít, disponujete-li určitou větší finanční částkou. Tu pak uložíte u pojišťovny, a tím jste pojištěni. Pojišťovna vklad zhodnocuje a z těchto výnosů kryje náklady pojištění. Jste vlastně pojištěni zdarma a až dosáhnete věku stanoveného ve smlouvě, pojišťovna Vám vrátí vklad i s určitým zhodnocením.

Několik praktických informaci

Rozhodnete-li se, že si založíte nějaké životní pojištění, je vhodné porovnat nabídku pojišťoven, či navštívit finančního poradce. Ten by měl mít přehled o veškerých produktech na trhu, a tím pádem Vám nabídne pro Vás nejvýhodnější variantu.

Smluv o životním pojištění můžete mít kolik chcete (resp. kolik jste jich schopni platit). Smlouva musí obsahovat výši pojistného plnění (částka, kterou dostanete v případě pojistné události), výši pojistného a pojistnou částku (bývá shodná s pojistným plněním).

Pojišťovna nemá povinnost Vás pojistit

I pojišťovny mají za hlavní cíl zisk, a proto se chrání před „nevýhodnými" klienty. Např. životní pojištění můžete uzavřít maximálně do 60 let věku (někde i více) nebo Vás mají právo odmítnout, máte-li zdravotní potíže. Tuto situaci můžeme přirovnat k pojištění nemovitosti, kdy pojišťovny odmítají pojišťovat domy v záplavových oblastech. Je zde prostě příliš vysoké riziko, že dojde k pojistné události.

Pojistné

Po dobu pojištění, budete hradit sjednané pojistné. To lze hradit v pravidelných splátkách (nejčastěji měsíčních) či jednorázově - lze jen u některých produktů. Výše pojistného závisí na druhu pojištění (zda obsahuje spořící složku), na věku klienta, době pojištění a hlavně na výši sjednaného pojistného plnění.

Daňové zvýhodnění

Co je však pro obyvatelstvo nejatraktivnější, je možnost odpočtu zaplacených příspěvků na životní pojištění od základu daně z příjmů. Je to možné až do výše 12 000 Kč za rok, ale je jen za určitých podmínek.

Podmínky odpočtu příspěvků od základu daně

Pojištění bude ukončeno až v 60 letech a je založeno minimálně na 5 let. Druhou podmínkou je, aby osoba pojištěná byla totožná s osobou plátce pojistného a plátce daně z příjmů. Nakonec je nutné dodržet určitou výši pojistného, která se liší podle typu pojištění. Z těchto podmínek pak vyplývá, že toto daňové zvýhodnění lze uplatnit pouze u kapitálového, investičního a důchodového pojištění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14990 (rodina-finance.cz#20068)


Diskuze a zkušenosti

Jiří Březina - Royal Vision | 24.09.2011 16:48
spoření hlavně přes pojištění Pokud chce klient skutečně kvalitně poradit tak by kromě srovnání nabídky životních pojistek měl srovnat i nabízená řešení různých finančních poradců z různých společností!! Přidanou hodnotou jsou takové, jež mají i analytiky a nastavené parametry smluv svých klientů kontrolují. Vyplatí se i srovnat výhody a nevýhody investování přes pojišťovnu, či transparentnější a levnější investování bez pojišťovny. Čím více možností srovnání má klient, tím kvalitněji je o jeho finance postaráno. A kvalita, ta přece rozhoduje.

Anreas | 11.12.2012 21:43
Poradce doporučuji Tohoto poradce určitě doporučuji.

Tomáš | 11.07.2014 23:18
Spoření v pojištění je podvod! Nenechte se napálit, spořit v pojištění je nejvíce výhodné především pro poradce protože má za to vysokou provizi, kterou ale zaplatí klient. Proto to prezentují jako výhodné spoření a o vysokých poplatcích které zaplatí člověk v prvních letech pojištění a to, že také každý rok si strhává ještě nějaké to procento také pojišťovna už raději mlčí. Mnohem výhodnější je mít pojištění pouze na rizika a fondy na spoření volit přímo přes investiční společnosti a ne ještě živit dalšího příživníka - pojišťovnu! Bohužel poradci zneužívají nízké finanční gramotnosti lidí v ČR a stále se najde dost lidi, kteří na to naletí. Kvalitní poradce spoření v pojištění nenabízí!