Základní fakta o úrazovém pojištění

Lidé jsou často nezodpovědní a nepřemýšlí nad tím, co by se s nimi či s jejich rodinou mohlo stát, v případě jejich úrazu, zejména je-li na nich rodina finančně závislá. Chcete-li se dozvědět více o možnostech zajištění pro tyto případy, čtěte dále.

Důvody založení úrazového pojištění

Proč byste si měli založit úrazové pojištění? Existuje mnoho přesvědčivých argumentů. Jedním z nich je případ, kdy by se Vám stal nějaký úraz, v jehož důsledku byste přestali být po určitou dobu schopni zajišťovat si příjmy. Od státu byste mnoho peněz nedostali, a tak by tato špatná finanční situace mohla mít negativní dopad i na Vaši rodinu. Podobný případ, ale s horšími důsledky, by nastal v případě trvalého úrazu. Pokud byste se chtěli spolehnout jen na příjmy od státu, začali byste spíše živořit než žít. Tyto situace se snaží zmírňovat, alespoň po finanční stránce, úrazové pojištěni.

Charakteristika - rozdíly od ostatních pojištění osob

Úrazové pojištění není žádným druhem životního pojištění (i když se k životnímu často sjednává jako doplňkové). Jedná se o samostatně stojící skupinu pojištění, v rámci pojištění osob, kde je hlavním pojistným rizikem úraz a z něj vyplývající důsledky. Toto pojištění nemá žádnou spořící složku a sjednává se opravdu jen za účelem finančního zabezpečení v případě, že dojde k pojistné události. Z toho důvodu na něj nelze uplatnit ani žádné daňové zvýhodnění.

Druhy úrazového pojištění

Mezi úrazová pojištění se nejčastěji řadí tato:

  • pojištění pro případ smrti následkem úrazu
  • pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu (s progresivním či lineárním plnění)
  • pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu
  • pojištění denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu

Dále existují pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti a pojištění pobytu v nemocnici, která jsou podobná posledním dvěma pojištěním, na rozdíl od nich se však vztahují i na ostatní případy pracovní neschopnosti, nejen na ty způsobené úrazem.

Jak vybrat správné pojištění

Nejtěžší je rozhodnout, jaká pojištění zvolit. Každé je určitým způsobem specifické a bude představeno v následujících odstavcích. Vždy porovnávejte to, co by Vám mohlo pojištění přinést (výši pojistného plnění) s tím, co Vám vezme a s pravděpodobností, že dané riziko nastane. Rozhodování se také odvíjí od Vaší životní úrovně a aktuální životní situace.

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu

Při zakládání tohoto pojištění je nutné stanovit osobu, které bude v případě, že dojde k pojistné události, vyplaceno pojistné plnění. Na rozdíl od jiných pojištění, je zde podmínkou vyplacení pojistného plnění smrt právě následkem úrazu. Pojistné plnění tedy nemůže být vyplaceno v případě úmrtí např. v důsledku nemoci (na tyto situace existují jiné pojistné produkty - životní pojištění).

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

Toto pojištění je jedním z nejvíce doporučovaných. Má za úkol zajistit Vám dostatečné příjmy v případě úrazu, který zapříčiní, že se o sebe nebudete schopni nadále finančně postarat. Je nutné pojistit se na dostatečnou částku (např. jeden milion a více), která by Vám zajistila dostatečnou životní úroveň a finanční prostředky na případnou léčbu.

Kdy dojde k výplatě pojistného plnění

V případě takového úrazu je nutné na základě potvrzení od lékaře zažádat o výplatu pojistného plnění. Lékař musí posoudit Váš zdravotní stav a napsat lékařskou zprávu, díky které Vám pak bude stanovena výše pojistného plnění. Existují v zásadě dvě možnosti plnění - progresivní a lineární.

Lineární plnění

Při lineárním plnění se jeho výše vypočítá jako procentní podíl ze sjednané pojistné částky. Procentní podíl je stanoven podle rozsahu trvalých následků, např. poškození zraku u obou očí je 100 %, poškození palce 20 %, poškození prstu u nohy 2 % atd. Pojišťovny plní cca od 1-10 % a je vhodné si tuto skutečnost zjistit před uzavřením pojištění.

Progresivní plnění

Pojištění je často sjednáváno s progresivním plněním, které může výsledné pojistné plnění podstatně zvýšit. Pojistná částka se násobí určitým koeficientem a výše násobku také vychází z procent stanovených podle rozsahu trvalých následků. Např. v případě 100 % se sjednané pojistné plnění násobí 5. Daným koeficientem se vždy násobí pojistná částka a z této částky se pak stanovuje procentní část, která bude vyplacena. Např. při sjednané pojistné částce 1 000 000 Kč a poškození 25 %, se bude částka násobit 2 a 25 %. Klient pak dostane 500 000 Kč.

Pojištění za nezbytnou dobu léčení úrazu

Jedná se o pojištění, které Vám zajistí příjem v době, kdy jste v pracovní neschopnosti následkem úrazu. Tuto neschopnost je nutné doložit zprávou od lékaře. Jedná se o lhůtu, po jejímž uplynutí máte nárok na plnění. Každá pojišťovna má svoje individuální podmínky a lhůty, které lze zjistit na jejích webových stránkách.

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

Toto pojištění je velmi podobné předchozímu, nevztahuje se však pouze na pracovní neschopnost následkem úrazu, ale i na nemoc. Pojistné je samozřejmě dražší a i na jeho výplatu se vztahuje karenční lhůta.

Příklady karenční lhůty

Pojistné může být vypláceno např. až od 15 dne. Tím pádem, pokud jste v pracovní neschopnosti např. 25 dní, bude Vám plněno počínaje 15. dnem a konče 25. dnem (tedy 11 dní). Také je možné setkat se se způsobem, kdy je pojistné plnění vypláceno od 15. dne zpětně. To znamená, že pokud  jste v pracovní neschopnosti 25 dní, bude Vám proplaceno všech 25 dnů. Pokud byste však byli v neschopnosti jen 10, nedostanete nic. Tyto lhůty jsou velmi individuální a odvíjí se od nich výše pojistného (čím nižší lhůta, tím vyšší pojistné).

Pojištění denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu i nemoci

Pojištění je sjednáváno pro případ hospitalizace při léčbě úrazu nebo nemoci nebo obojího. Pojistné bývá často vypláceno již od prvního dne hospitalizace, někdy se však můžete i zde setkat s určitou čekací lhůtou. Obdobným pojištěním je pojištění pobytu v nemocnici, u kterého se tento pobyt nevztahuje pouze na léčbu úrazu, ale na jakoukoliv léčbu, při které je nutná hospitalizace.

Nezapomeňte pojistit své děti

Nikdo není vystaven riziku úrazu tolik jako Vaše děti. Před úrazy je pojištění bohužel neochrání, ale může pomoci při zmírňování finančních následků. Nejvhodnějším produktem pro děti je pojištění trvalých následků úrazu (pokud to vezmeme racionálně, pojištění denní dávky ani pojištění pro případ smrti nemají velký smysl, protože dítě nemá žádné příjmy a nikdo na něm není finančně závislý). Avšak stane-li se dítěti nějaký úraz, který by měl trvalé následky, bude to mít finanční dopad jak na Vaši rodinu, tak na jeho život. Díky pojistnému plnění z tohoto pojištění by však bylo možné zajistit kvalitní péči a následnou odpovídající životní úroveň.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14992 (rodina-finance.cz#20315)


Přidat komentář