Sociální pojištění - pomoc a vyplácené dávky

V druhé části článku se dozvíte podmínky vyplácení dávek nemocenského pojištění. Zjistíte např. za jakých podmínek máte nárok na výplatu nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného či vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Dávky nemocenského pojištění

Tyto dávky mají zajistit pojištěncům příjmy v případech, kdy si je nejsou, z určitých vymezených důvodů, dočasně schopni zajistit vlastní činností. Jedná se např. o důvody pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství, mateřství, krátkodobého ošetřování člena rodiny apod.

Dávky jsou upraveny zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Jsou výdaji státního rozpočtu a vyplácí je okresní správa sociálního zabezpečení. Jedná se o: nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Poskytují se zaměstnancům a OSVČ (těm náleží jen dvě) v případě, že jsou účastníky nemocenského pojištění (tzn. řádně odvádějí pojistné).

Nemocenské

Na tyto dávky mají nárok zaměstnanci i OSVČ, a to od 15. kalendářního dne nemoci. Zaměstnanci mají navíc tu výhodu, že jim od 4. dne nemoci vzniká nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele (ta se počítá ze současné výše mzdy). OSVČ tedy nemají po prvních 14 dnů nárok na žádnou náhradu příjmu, narozdíl od zaměstnanců, kteří nemají nárok pouze po první tři dny nemoci. Nemocenské se může vyplácet maximálně 380 kalendářních dnů.

Výpočet dávek

Výše dávek vychází z příjmu zaměstnance za předcházející rok. Je nutné zjistit jeho denní příjem (tím, že vydělíte celkový roční příjem příslušným počtem dnů), ten upravit pomocí redukčních hranic na nižší částku a vynásobit sazbou. Existují tři redukční hranice, ze kterých se vždy počítá určité procento:

  • 791 Kč            90 %
  • 1 186 Kč         60 %
  • 2 371 Kč         30 %

Princip výpočtu spočívá v tom, že první hranice se započítá ve výši 90 %, rozdíl druhé a první ve výši 60 % a rozdíl třetí a druhé 30 %. Pokud by denní vyměřovací základ přesáhl třetí redukční hranici, k rozdílu se nepřihlíží a počítá se jen 30 % z rozdílu mezi třetí a druhou redukční hranicí. Tímto získáte zredukovaný denní základ, který ještě musíte pro výpočet denní dávky vynásobit příslušnou sazbou. Ta v současnosti činí 60 %. Sazba je nově jednotná, dříve se zohledňovala délka nemoci.

Příklad na výpočet dávek

Máte-li např. denní vyměřovací základ 1500 Kč, z první redukční hranice 791 Kč se Vám počítá 90 % a z částky nad 791 Kč 60 % (tzn. 1 500 – 791 = 709 * 0,6). Denní vyměřovací základ bude v tomto případě 791  0,9 + 709  0,6 = 1 137,3. Toto je však jen základ, který je ještě nutné vynásobit příslušnou sazbou: 1 137,3 * 0,6 = 682,38 tzn. 683 Kč denně.

Peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na tuto dávku vzniká zaměstnankyním a OSVČ, které jsou dnem přiznání nároku na tuto dávku účastnicemi pojištění, či se na ně vztahuje ochranná lhůta a v posledních dvou letech byly pojištěné alespoň po 270 dnů. Ochranná lhůta existuje z toho důvodu, aby zajistila nárok na dávku i ženám, které ukončily zaměstnání v nedávné době. Tato lhůta je tak dlouhá jako byla délka jejich posledního zaměstnání, nejdéle však 180 dnů.

Vyplácení dávky

Dávka je vyplácena ode dne, který si žena určí, nejdříve však 8 týdnů před porodem, nejdéle 6 týdnů před. Dávka je vyplácena po dobu 28 týdnů, v případě, že žena porodí 2 a více dětí, je doba prodloužená na 37 týdnů. Dávku mohou od 7. týdne po porodu pobírat i muži, kteří jsou pojištěni a splňují podmínky pro výplatu. V tomto případě je nutné požádat o výplatu dávky písemně a dnem, kdy začne muž dávku pobírat, žena přestává. Lze se střídat do konce vyplácení.

Výpočet dávky

Peněžitá pomoc v mateřství se počítá na stejném principu jako nemocenské. Opět se vychází z průměrného denního příjmu, počítaného z příjmu za předchozí rok, který se upraví pomocí redukčních hranic (ty jsou pro všechny dávky stejné). Od 1.6.2010 je výpočet stejný jako byl do konce roku 2009, tzn. první redukční hranice je ve výši 100 %, další 60 % a poslední 30 %. V první polovině roku 2010 se dávky nemocenského a peněžní pomoci v mateřství počítaly naprosto stejně, tzn. první redukční hranice byla ve výši 90 %. I sazba pro výpočet této dávky, která byla po první polovinu roku 2010 ve výši 60 %, je opět zvýšena na původních 70 %.

Ošetřovné

Ošetřovné je dávka, která je poskytována pouze zaměstnanci, a to v případě, že ošetřuje člena rodiny, u kterého lékař potvrdil, že je nutné jej ošetřovat. Není zde podstatný věk člena rodiny, jen v případě, že je starší 10 let, je nutné, aby žili ve společné domácnosti. Dále je možné pobírat tuto dávku v případě, že zaměstnanec pečuje o dítě do 10 let v případě, že je zavřená škola či školka z různých nepředvídatelných událostí či pokud onemocněla osoba, která o dítě dlouhodobě pečuje (a je tedy nutné se o dítě momentálně starat). Při pobírání této dávky se mohou rodiče jednou vystřídat.

Vyplácení dávek

Tato dávka také prošla od 1.6.2010 změnami. Délka vyplácení je aktuálně maximálně 9 dnů a 16 dnů v případě rodičů samoživitelů, ač měla být původně po celý rok 2010 vyplácena v maximální délce 6 a 13 dnů. U ošetřovného byla také nově platná tzv. karenční doba, tzn. doba po jejímž uplynutí se dávka vyplácí. Dávka byla vyplácena až od 4 dne nemoci. Tato karenční doba byla však k 1.6.2010 také** zrušena** a dávka je vyplácena od prvního dne.

Výpočet dávky

Dávka se počítá naprosto stejným způsobem jako dávky nemocenského (stejné redukční hranice i jejich procenta). Stejná je i sazba, a to ve výši 60 % z redukovaného denního základu.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Tento příspěvek náleží zaměstnankyním, které byly v důsledku těhotenství převedeny na jinou pracovní pozici a tím se snížily jejich příjmy. Důvodem převedení může být i mateřství a kojení. Vyplácí se po dobu převedení na jinou práci, nejdéle do 6. týdne před porodem a v některých případech i po porodu, pokud trvá převedení.

Výše příspěvku

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má pouze dorovnávat příjmy, které se snížily v souvislosti s převedením na jinou pozici. Výše příspěvku se počítá jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem před převedením a průměrným denním příjmem zaměstnankyně po převedení. Denní vyměřovací základ se počítá jako redukovaný a jeho výpočet je stejný jako u peněžité pomoci v mateřství (tzn. první redukční hranice 791 Kč se započítává ve výši 100 %, rozdíl druhé a první jako 60 % a rozdíl třetí a druhé jako 30 %). Od něj se odečte průměrný denní příjem po převedení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14996 (rodina-finance.cz#20764)


Přidat komentář