Pojištění všeobecně a terminologie

Pojištění je nedílnou součástí vašich životů. Vaše každodenní aktivity mohou způsobit řadu škod, jejichž finanční náhradu nemůžete sami hradit. Nepodceňujte tyto produkty, které chrání vás a vaše blízké. Pojistěte se!

Co je to pojištění?

Pojištění je zabezpečení se proti rizikům z událostí, které mohou nastat a které nemůžete předem naplánovat či ovlivnit. V běžném denním životě se děje řada věcí, které mohou ovlivnit váš majetek, vaše zdraví, majetek cizí osoby nebo případně rovněž jeho zdraví. Tyto události jsou na denním pořádku a proto není vhodné je podceňovat?

Proč se pojišťovat?

Žijete ve společenství lidí, jezdíte do práce autem, nakupujete levné či drahé zboží v supermarketech nebo specializovaných obchodech, chodíte na různé masáže, manikúry či pedikúry, sportujete, cestujete do zahraničí nebo provádíte rekonstrukci nově zakoupeného bytu.

Jakákoliv aktivita, kterou provozujete, je spojena s rizikem. Rizikem, že se může něco stát vám nebo osobám blízkým, že můžete poškodit sousedům majetek nebo případně i svůj vlastní.** Proto nepodceňujte pojištění a považujte jej za nutnou součást vašeho života ve společnosti!**

Druhy pojištění

Na trhu se setkáte s řadou pojištění, které jsou nabízeny různými institucemi, pojišťovnami, bankami, cestovními kancelářemi, atd. Základ je vždy stejný, pojistit se proti případnému riziku.** **

Existuje řada dělení pojištění, např. na životní a neživotní, na pojištění, týkající se občanů nebo pojištění spojená s firemními aktivitami, podnikáním. Pro vaše potřeby je důležité zařadit se do příslušné skupiny (občan či podnikatel), vytipovat si rizika, která vám mohou hrozit a zaměřit se pak na příslušný produkt.

V dnešní době není problém podívat se na přehled pojištění na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven. Každá z pojišťoven nabízí různé produkty a může je nazývat či řadit dle svých vlastních kritérií. Podstata jednotlivého produktu je ovšem stejná – např. chcete-li pojištění domácnosti, budou se zde krýt škody vzniklé ve vašem bytě či domě. Produkt se ale může jmenovat pojištění domácnosti nebo bezpečný domov nebo jiný název.


Jak uzavírat pojištění?

Většina institucí nabízejících pojištění má své pojišťovací agenty, kteří pracují v terénu. Agent je dostatečně informován o jednotlivých produktech natolik, že vám poskytne maximální profesionální péči. Množství produktů na trhu je ovšem široké a není vždy jednoduché si vybrat nejen ten správný, ale také správný pojišťovací ústav.

Víte, jaký druh pojištění chcete uzavřít

Pokud máte jasno v tom, jaký druh pojištění chcete uzavřít, neváhejte a surfujte na internetu. Zjistěte si podmínky jednotlivých pojišťoven a porovnávejte. Pokud máte pocit, že informace nejsou pro vás dostačující, zkontaktujte se s pojišťovnou. Buď můžete zajít osobně na přepážku a informovat se o daném druhu pojištění, nebo ji požádejte, ať vám domluví schůzku s pojišťovacím agentem.

Pojišťovací agent je povinen vám podat všechny dostupné informace ohledně pojištění. Vy pak můžete v klidu domova porovnat konkurenční nabídky a rozhodnout se, se kterou pojišťovnou dané pojištění uzavřete.

Na tento proces v žádném případě nespěchejte. Vy jste zákazník, vy jste klient, proto rozhodnutí je čistě jen na vás. Vy budete platit pojistné a za to budete požadovat maximální profesionální služby.

Nevíte přesně, jaké pojištění je potřeba uzavřít

Obdobná situace nastává tehdy, pokud si nejste jisti, jaké jsou možnosti při pojištění majetku či zdraví. V tomto případě je ideální spojit se s pojišťovnou a požádat ji o schůzku s jejich pojišťovacích agentem.

Pojišťovací agent vám představí portfolio pojistných produktů a vy si pak s jeho součinností vyberete ty, které budou nejlépe odpovídat vašim požadavkům. Agent vám může také sestavit kompletní nabídku, která zahrne pojištění auta, bytu, životní pojištění či jiné, které bude plně odpovídat potřebám rodiny.

Opět nespěchejte na vaše rozhodnutí. Pojištění je velmi důležitá věc, která vám do budoucna přinese jistotu a pokryje nečekané škody. ** **

Pojistné produkty se od sebe diametrálně liší

Při uzavírání pojistné smlouvy se vždy informujte na míru krytí a na rozsah rizik, která jsou tímto pojištěním kryta. I přes to, že máte zájem např. o pojištění domácnosti, jednotlivé produkty od různých společností se mohou diametrálně lišit.

Odlišnosti jsou v:

  • množství rizik, která jsou daným pojištěním kryta
  • doplňkovými pojištěními, které lze do dané pojistky přidat, aniž byste museli uzavírat novou samostatnou pojistku
  • částkou, kterou se zavazujete na spoluúčasti při pojistném plnění
  • částkou pojistného
  • podmínkami pojistné smlouvy – např. kdy můžete pojistku vypovědět, jaké jsou lhůty pro řešení pojistné události, v jakých časových intervalech platíte pojistné

Je nutné si vždy porovnat všechny tyto faktory, abyste nakonec nezjistili, že platíte velmi drahé pojištění, které vám kryje minimum rizik. Takové pojištění je pro vás jak sami uznáte nevýhodné, ale na druhou stranu jste se k němu zavázali a nemůžete jej jen tak vypovědět.

Pojistná smlouva

Máte-li již vybraný pojistný produkt a společnost, se kterou chcete pojištění uzavřít, pak musíte podepsat tzv. pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva je dokument prokazující oboustranný záměr uzavřít pojištění.

Součástí každé pojistné smlouvy jsou tzv. všeobecné pojistné podmínky. Tyto všeobecné podmínky upravují vztah mezi vámi a pojišťovnou a vymezují např. terminologii, co je považováno za škodu a co ne, čím může pojištěná škoda vzniknou a čím nikoliv, jaké jsou lhůty pro řešení pojistných událostí, jaký je postup při řešení pojistné události aj.

Všeobecné podmínky jsou vždy nedílnou součástí každé pojistné smlouvy, je dobré si je alespoň zhruba prostudovat před tím, než podepíšete pojistnou smlouvu. Mohou např. vymezovat události, které, když nastanou, tak vám bude přiznána škoda bude poskytnuto plnění. Ale naopak vymezuje takové události, které se v rámci dané pojistné smlouvy nezahrnují a tudíž nejsou touto pojistkou kryty.

Účastníci pojistné smlouvy

Účastníkem pojistné smlouvy jste tedy vy, jakožto pojistník. Pojistník je ten, kdo s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné. V tomto případě je pojistník shodný s osobou pojištěného.

Může nastat případ, kdy osoba pojistníka je odlišná od pojištěného. Pojistník je pak ten, kdo smlouvu uzavřel a zavázal se platit pojištění (např. vaši rodiče nebo váš zaměstnavatel) a pojištěný je ten, na koho byla pojistka uzavřena (např. dítě nebo zaměstnanec).

Na druhé straně pojistné smlouvy stojí pojišťovna, tedy instituce, která se zavázala krýt vaše škody.

Vznik pojištění

Pojištění vzniká od následujícího dne, kdy byla uzavřena pojistná smlouva. Ve smlouvě ale může být stanoveno, že pojištění vzniká okamžikem podpisu této smlouvy. Vznik pojištění je také často vázán na úhradu prvního pojistného. Pokud nedojde k jeho úhradě, pojistka může zaniknout.

Pojistné

Pojistné je částka, kterou se zavazujete platit pojišťovně ve sjednané částce a ve sjednaných termínech. Pojistné vám vypočítá pojišťovací agent s ohledem na vámi vybraný produkt, na to, jestli žádáte rozšíření pojištění o další doplňkové služby, na hodnotu pojištěného majetku aj. Na pojistné se mohou také vztahovat různé formy slev, které má každá pojišťovna upraveny individuálně.

V rámci pojistné smlouvy se také dohodne způsob úhrady pojistného. Může se jednat např. o platbu složenkou, převodem na bankovní účet nebo SIPO.

Pojistné období

Pojistná smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Na dobu určitou je v případě, kdy se chcete pojistit např. při cestě na dovolenou. Pak se uzavře pojistka pouze na dobu, kdy jste vycestovali do zahraničí. Pokud si pojišťujete např. domácnost, pak se smlouva sjednává na dobu neurčitou.

V rámci pojistné smlouvy se stanovuje pojistné období. Je to doba, která odpovídá jednotlivým splátkám pojistného. Pokud jste se rozhodli platit pojistné ve dvou splátkách ročně, pak je pojistné období 6 měsíců. Je to období, na které platíte pojistné a jste tedy pojištěni.

Ukončení pojistky

Pojistku můžete ukončit k datu výročí pojistné smlouvy (datum uzavření pojistky), ale musíte si dát pozor na délku trvání výpovědní lhůty. Je rozdíl mezi datumem výpovědi a datumem ukončení pojistky. Od data, kdy jste dali výpověď, začne teprve běžet tzv. výpovědní lhůta, teprve po jejím uplynutí může dojít k ukončení pojistky. Výpovědní lhůta ze zákona činí 6 týdnů před výročním datem.

Pojistka může být ukončena také nezaplacením prvního pojistného, nebo do dvou měsíců od data uzavření pojistky můžete podat výpověď bez udání důvodu. Pojistka bude rovněž ukončena např. prodejem auta nebo nemovitosti, či jinou událostí, kdy končí vaše vlastnické právo vůči pojištěné věci.

Pojistná událost

V případě, kdy nastane poškození věci, majetku, osob, tak vznikla tzv. pojistná událost. V tomto případě je nutné postupovat podle pokynů pojišťovny a řádně nahlásit vznik této škody. Škodu přijede nafotit a sepsat pracovník pojišťovny a likvidátor pojistné události vypočítá výši pojistného plnění. Tedy částku, kterou vám pojišťovna vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14997 (rodina-finance.cz#20942)


Přidat komentář