Pojištění vozidel

Rodina by se v dnešní době jen těžko obešla bez automobilu. S jeho vlastnictvím se však pojí i povinnost uzavřít povinné ručení či možnost uzavřít havarijní či jiná doplňková pojištění.

Epojištění.cz - povinné ručení a havarijní pojištění

Porovnají pro Vás nabídky všech pojišťoven se spoustou parametrů, bonusů a malusů vybereme pro Vás nejnižší povinné ručení. Prostřednictvím jejich exkluzivních smluv s pojišťovnami a flotilového pojištění Vám můžeme nabídnout i bezkonkurenční ceny. Poradí Vám se změnou pojišťovny a uzavřou Vám nejvýhodnější pojišťění.

Povinné ručení vs. havarijní pojištění

Jak již bylo řečeno, sjednat povinné ručení (správný výraz je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) je pro vlastníky automobilu povinné, a to na základě zákona č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění kryje jen škody, které způsobíte provozem vozidla někomu jinému. Abyste byli v tomto případě odškodněni i Vy, musíte mít sjednané havarijní pojištění.

Povinné ručení

Zákon stanovuje, že povinné ručení musí mít každý vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Z tohoto pojištění se pak hradí případné škody na zdraví a majetku, které jsou způsobeny provozem motorového vozidla (kromě škod, které si způsobí viník na svém vozidle). Toto pojištění je součástí nabídky většiny pojišťoven a v dnešní době převažuje trend jeho uzavírání po internetu.

Jaké škody pojištění kryje

Pojištění slouží ke krytí škod způsobených druhým, a to jak na majetku, tak na zdraví. Konkrétně lze z pojištění hradit škody na zdraví nebo v důsledku usmrcení, škody vzniklé poškozením, zničením či ztrátou věci, ušlý zisk a náklady související s právním zastoupením při uplatňování výše zmíněných nároků. Škoda se hradí maximálně do limitu sjednaného ve smlouvě.

Výše limitů

Tyto limity jsou stanoveny zmíněným zákonem. Jedná se o maximální částky, které pojišťovna v případě nehody vyplatí. Jedná se o 35 milionů za každého zraněného nebo usmrceného a 35 milionů za škodu na majetku. Zákon tyto limity omezuje zezdola, pojišťovny však mohou nabízet pojištění i s vyššími limity.

Náležitosti smlouvy

I náležitosti smlouvy jsou přímo vymezené zákonem. Ve smlouvě musí být uvedeny smluvní strany, tedy jak údaje o pojišťovně, tak o Vás a Vašem vozidle. Dalším údajem je délka pojištění, limity pojištění, výše pojistného, způsob placení a datum splatnosti. Poslední povinnou položkou je stanovení způsobu a místa, kde oznámit škodnou událost.

Výše pojistného

Pojistné je stanoveno podle několika faktorů, které závisí čistě na pojišťovně. Mezi nejčastější faktory patří druh vozidla, objem a výkon jeho motoru, stáří vozidla a účel jeho použití. Dále se často zohledňuje věk majitele vozidla, jeho bydliště a zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Pojišťovny také dávají slevu podle počtu měsíců bez nehody (tzv. bonus) nebo Vám naopak mohou pojistné zvýšit v případě častých nehod (tzv. malus).

Zelená karta

Počínaje 1.6.2008 je platným dokladem o pojištění tzv. zelená karta. Ta je mezinárodně platným dokladem dokazujícím, že máte toto pojištění sjednané. Platí ve většině států Evropy, jmenovitě ve státech Evropského hospodářského prostoru a ostatních, které uvádí vyhláška ministerstva financí.

Sankce

Pokud nemáte vozidlo pojištěné, hrozí Vám pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč, a k tomu ještě máte povinnost zaplatit poplatky do garančního fondu za každý nepojištěný den. Tyto poplatky činí 20-300 Kč denně (dle druhu vozidla, za osobní automobil 50-70 Kč). Dále zaplatíte pokutu až 3 000 Kč nepředložíte-li doklad o pojištění při silniční kontrole. Největší výdaje Vás však čekají, způsobíte-li bez platného pojištění někomu škodu, v tom případě jí budete muset celou uhradit z vlastní kapsy.

Česká kancelář pojistitelů

Nepojištěná vozidla zjišťuje na území ČR Česká kancelář pojistitelů (ČKP) tak, že porovnává informace z databáze registrů vozidel s informacemi, které jí poskytují pojišťovny. V případě, že zjistí, že nemáte vozidlo pojištěné a nesplňujete zákonnou povinnost, budete povinni uhradit denní příspěvek za nepojištěné období do garančního fondu (viz výše) a samozřejmě se pojistit. Od obdržení Výzvy máte 30 dnů k prokázání, že je vozidlo pojištěno nebo vyřazeno z registru vozidel. Nezaplatíte-li příspěvek za dobu, po kterou nebylo sjednáno pojištění, dostanete upomínku a pak již přijde na řadu soudní vymáhání, které může skončit exekucí.

Co když je viník nehody nepojištěný?

V případě, že Vám škodu způsobí nepojištěný řidič, nemusíte se obávat, že byste nic nedostali. Budete odškodněni z garančního fondu ČKP, který pak bude dané náklady vymáhat na viníkovi.

Havarijní pojištění

Nehodovost na silnicích je značně vysoká, a proto není na škodu popřemýšlet i o havarijním pojištění. To Vám pokryje škodu v případě, že jste Vy viníkem havárie (samozřejmě zaviněné neúmyslně). Nemusí se jednat jen o havárii způsobenou srážkou s jiným autem, ale i o havárii, kterou uškodíte jen sami sobě (např. pokud sjedete z vozovky a narazíte do stromu). Tímto pojištěním bývají nejčastěji pojišťována nová auta a zejména auta na leasing, u kterých bývá pojištění povinné.

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění Vás může krýt před škodami způsobenými havárií, krádeží, živelnou událostí a vandalismem. Samozřejmě každá pojišťovna nabízí různé varianty tohoto pojištění a lze si vybrat jaká rizika z výše jmenovaných budete požadovat krýt. K pojištění lze dále sjednat doplňková připojištění.

Doplňková pojištění

Mezi připojištění patří pojištění předních skel, náhradního vozidla, pojištění zavazadel, mimořádné výbavy či úrazové pojištění přepravované osoby. Je také možné sjednat asistenční služby.

  • Pojištění náhradního vozidla znamená, že v případě poškození Vašeho vozidla následkem pojistné události, Vám pojišťovna uhradí náklady na půjčovné náhradního vozidla.
  • Úrazové pojištění přepravované osoby lze sjednat jak na jedno sedadlo, tak na všechna a jedná se o pojištění pro případ smrti a trvalých následků.
  • Pojištění zavazadel se týká poškození či ztráty zavazadel v důsledku živelné pohromy, krádeže či nehody.

Přesnou charakteristiku těchto doplňkových pojištění většinou najdete na webových stránkách pojišťoven.

Pojistná částka

Při stanovování výše pojistné částky (tj. částky, ze které se pak počítá výše pojistného plnění) se vychází ze dvou způsobů - podle nové a časové ceny. Je-li pojistná částka stanovena podle nové ceny, znamená to, že vychází z kupní ceny (vyplatí se u nových aut). Naopak pokud se stanovuje podle časové, je zohledněno opotřebení auta.

Spoluúčast

U havarijního pojištění a často i u doplňkových je stanovena určitá spoluúčast. Jedná se o částku, kterou se „účastníte" na hrazení dané škody. Ta může být stanovena jak pevnou částkou (např. u doplňkových pojištění), tak procenty z vyčíslené škody. Např. pokud bude spoluúčast 10 000 Kč a škoda na vozidle dosáhne 100 000 Kč, vyplatí Vám pojišťovna plnění ve výši 90 000 Kč.

Výše pojistného

Pojistné se samozřejmě odvíjí od zvolené varianty sjednaných rizik. Dále závisí zejména na sjednané pojistné částce a výši spoluúčasti. Může se také odvíjet od stáří vozidla, Vašeho bydliště, typu vozidla, pořizovací ceny a jeho výbavy apod.

Slevy a výhody

Často je výhodné mít sjednané havarijní pojištění u stejné pojišťovny, kde máte povinné ručení. Pak dostanete určitou slevu. Pojišťovny samozřejmě i u tohoto pojištění zohledňují, zda máte bezhavarijní průběh pojistky a dle toho stanovují výši pojistného. Některé pojišťovny poskytují slevy i na to, že máte auto adekvátně zabezpečené.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14994 (rodina-finance.cz#20347)


Přidat komentář