Pojištění osob - druhy a výběr finančního poradce v Brně

Existuje mnoho druhů pojištění, kterými lze pojistit sami sebe či osobu blízkou. Jedná se zejména o různé typy životního pojištění, jež lze doplnit rozsáhlou škálou pojištění úrazových. V následujícím článku si jednotlivé typy představíme.

Vysvětlení základních pojmů

Na začátku je vhodné seznámit se se základními pojmy, s nimiž se můžete při sjednávání pojištění setkat. Jedná se o následující:

 • Pojišťovna = právnická osoba, se kterou uzavíráte smlouvu a jež je povinna vyplatit Vám pojistné plnění v případě pojistné události.
 • Pojistitel = jedná se o jiné označení pojišťovny, tedy subjektu, jež poskytuje pojistné služby.
 • Pojištěnec/pojištěný = osoba, které bude v případě vzniklé pojistné události vyplaceno pojistné plnění.
 • Pojistník = osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a hradí pojistné (vzhledem k tomu, že pojištění za Vás může uzavřít někdo jiný, nemusí být tato osoba totožná s osobou pojištěnce).
 • Pojistná smlouva = smlouva uzavřená mezi pojišťovnou a pojistníkem.
 • Pojistné riziko = riziko, jež je předmětem pojistné smlouvy.
 • Pojistná událost = událost, kdy se pojistné riziko stane skutečností.
 • Pojistná částka = částka, na kterou je klient pojištěn, od její výše se odvíjí výše pojistného plnění.
 • Pojistné plnění = částka, kterou pojištěný dostane v případě pojistné události.
 • Pojistné = částka, kterou je pojistník povinen v pravidelných intervalech odvádět na účet pojišťovny za účelem poskytování pojistné ochrany.
 • Spoluúčast = částka, do jejíž výše je pojištěnec ochoten podílet se na uhrazení případné škody.
 • Pojistný bonus/malus = zvýhodnění či znevýhodnění pojištění v závislosti na jeho průběhu (zda bylo vyplaceno nějaké pojistné plnění či ne).

Nezávislý finanční poradce Monika Zelová - Brno

Paní Monika Zelová jako nezávislý finanční poradce pracuje od roku 2003. Za období jejího působení v oblasti financí v roce 2004 získala certifikát „Rodinný finanční poradce", v roce 2005  se registrovala na Ministerstvu financí České republiky jako „podřízený pojišťovací zprostředkovatel" a v roce 2006 získala certifikát „Odborného finančního poradce". V současné době pečuje o více jak 700 klientů.

Pokud tedy máte zájem o pojištění jak sebe samotných, či své rodiny, aby byli finančně zabezpečeni proti nepříjemným událostem,kontaktujte paní Moniku Zelovou na zmíněném telefonním čísle a nebo nahlédněte na její internetové stránky,www.zelova.cz kde se dozvíte více o pojištění osob - druhy a výběr finančního poradce v Brně.

Nabídka služeb paní Zelové:

 • ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 • PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
 • STAVEBNÍ SPOŘENÍ
 • ÚVĚRY

 • POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

 • POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI
 • POVINNÉ RUČENÍ
 • HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
 • ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Jsme rádi, že klientům z Brna a okolí můžeme vyhovět, aby kontaktovali právě paní Zelovou.

Životní pojištění

Jako prvním se budeme zabývat životním pojištěním, jelikož se jedná o nejčastěji uzavíraný produkt pojištění osob. Toto pojištění se vyskytuje v různých podobách, jež si představíme v následujících odstavcích.

Všeobecná charakteristika

Jedná se o dlouhodobé pojištění uzavírané nejčastěji na více jak 10 let. Jeho hlavním účelem je ve většině případů krytí rizika smrti, avšak lze k němu uzavřít další doplňková pojištění, jež mají za cíl krýt ostatní rizika, jako např. plnou invaliditu, úraz apod.

Jedním z hlavních důvodů, proč jej lidé uzavírají, je často i skutečnost, že se z části jedná o spořící produkt. V průběhu pojištění totiž směřuje část pojistného na spoření a druhá část na krytí pojistných rizik, přičemž naspořená část je vyplacena po ukončení pojištění. Výjimku z těchto pojištění pak představuje životní rizikové pojištění, které výše zmíněnou spořící složku neobsahuje.

Kapitálové životní pojištění

Základním typem životního pojištění je kapitálové životní pojištění, jehož hlavním cílem je krytí rizika smrti. Tento produkt obsahuje spořící složku, jejíž zhodnocení provádí pojišťovna investováním do nerizikových aktiv.

U tohoto typu pojištění Vám pojišťovna garantuje určité zhodnocení spořící složky, tzn. zaručí se, že Vám po ukončení pojištění vyplatí sjednanou částku. Avšak tím, že se pojišťovna zaručuje, stává se pro Vás tento produkt méně rizikový a dle základního pravidla investovaní platí: co je málo rizikové, to je málo výnosné. A stejně tomu tak je i u kapitálového životního pojištění.

Investiční životní pojištění

Tato forma životního pojištění se od kapitálového liší právě jen výše zmíněným rizikem. U investičního pojištění je dané riziko větší a tím pádem mohou být i výnosy vyšší. Zde jste totiž Vy tím, kdo rozhoduje kam investovat naspořené peníze.

Mezi možnosti investování pak patří vložení peněz do různých fondů s rozdílnou rizikovostí (tzn. nakoupení podílových jednotek v těchto fondech). Dle vývoje fondu se pak odvíjí i velikost budoucí vyplacené spořící složky. A není nutné zoufat pokud se fondy začnou vyvíjet špatně, jelikož v průběhu pojištění lze odprodat své podílové jednotky v daném fondu a nakoupit je v jiném.

Důchodové pojištění

Dalším typem životního pojištění je i tzv. důchodové pojištění. To je nejvíce podobné kapitálovému životnímu pojištění, až na to, že se primárně nezřizuje za účelem krytí rizika smrti, ale sjednává se jen pro případ dožití. Spořící část je tedy vyplacena v případě, že se klient dožije sjednaného věku (většinou 60 let). Jedná se o čistě spořící produkt, který nekryje žádná ostatní rizika (ač je možné se doplňkově připojistit).

Vkladové pojištění

Posledním základním typem životního pojištění je vkladové pojištění, které se liší od ostatních pouze tím, že místo abyste odváděli pojistné v průběhu pojištění, uložíte na účet pojištění větší obnos peněz hned na jeho začátku. Tuto částku pak pojišťovna zhodnocuje a díky získaným výnosům Vás jistí proti riziku smrti. Na konci pojištění je Vám zpět vyplacen vložený obnos, plus určité zhodnocení, které je snížené o zaplacené pojistné.

Daňové zvýhodnění

Životní pojištění má jednu základní výhodu, která podněcuje mnoho lidí k jeho založení. Za určitých podmínek totiž lze zaplacené pojistné odečíst od základu daně z příjmů, a to až do výše 12 000 Kč ročně.

Podmínky jsou následující:

 • pojištění je ukončeno nejdříve v 60 letech věku
 • je založeno minimálně na 5 let
 • pojištěná osoba, osoba plátce pojistného a plátce daně z příjmů musí být jednou osobou
 • klient musí naspořit určitou minimální částku, jejíž výše se odvíjí od požadavků jednotlivých pojišťoven

Rizikové životní pojištění

Mezi životní pojištění bývá řazeno i rizikové životní pojištění. Do této skupiny patří z důvodu, že je sjednáváno za účelem krytí rizika smrti, avšak od ostatních životních se odlišuje tím, že neobsahuje spořící složku a po jeho ukončení tedy není uskutečněna žádná výplata peněz. Založením tohoto pojištění také nejste schopni splnit podmínky daňového zvýhodnění a nelze si tedy zaplacené pojistné odečíst od základu daně z příjmu.

Úrazové pojištění

Dalšími typy pojištění osob jsou úrazová pojištění. Tato pojištění slouží výhradně ke krytí sjednaného rizika (tzn. úrazu, v případě výjimek i jiných událostí) a neobsahují tedy žádnou spořící složku.

Všeobecná charakteristika

Jedná se o pojištění, která jsou založena za účelem krytí rizika úrazu. Díky tomu, že neobsahují žádnou spořící složku, nepředstavují tak velkou finanční zátěž jako životní. Často jsou také sjednávána jako doplňková pojištění právě k výše zmíněným životním.

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu

Příkladem úrazového pojištění je pojištění pro případ smrti následkem úrazu. To zaručí osobě uvedené ve smlouvě výplatu sjednaného pojistného plnění v případě, že k této skutečnosti dojde.

Pojištění za dobu nezbytnou k léčení úrazu

Toto pojištění Vám zaručuje výplatu pojistného plnění v případě léčby úrazu, díky kterému jste v pracovní neschopnosti. Výše pojistného plnění se odvíjí od doby, po kterou byl tento úraz léčen, často se však musí zohlednit tzv. karenční lhůta, což je lhůta po jejímž uplynutí začnete mít nárok na výplatu plnění, tzn. forma spoluúčasti pojištěnce.

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu je jedním z nejdůležitějších, jelikož díky němu budete schopni udržet si životní standard i v případě, že se Vám přihodí nějaký úrazu znemožňující Vám nadále pracovat. Při sjednávání pojistné částky je důležité si uvědomit, že tyto peníze bude nutné využít i na nezbytnou léčbu, a proto musí být dostatečně vysoká.

Pojištění denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu i nemoci

Dalším z úrazových pojištění je pojištění, které Vám zajistí určitý příjem v případě pobytu v nemocnici z výše zmíněných důvodů (ne tedy jen důsledkem úrazu jako tomu bylo u dosavadně zmíněných úrazových pojištění). Cílem pojištění je uhradit Vám určité náklady vzniklé hospitalizací.

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

Posledním příkladem pojištění, které fakticky není úrazové, ale jedná se o další typ pojištění bez spořící složky, je pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti. Toto pojištění je velmi podobné pojištění za nezbytnou dobu léčení úrazu, až na to, že se nevztahuje pouze na léčení úrazu, ale i na jiné nepříjemné skutečnosti, jako je např. nemoc.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15002 (rodina-finance.cz#22076)


Diskuze a zkušenosti

Albin | 17.11.2012 21:01
Pojištění osob S paní Zelovou jsem byl spokojený a určitě doporučuji.


Přidat komentář