Pojištění majetku - proč uzavřít pojištění

Pojištění majetku patří k jednomu z dobrovolných pojištění, která jsou však odborníky hojně doporučována. Chcete-li se dozvědět proč či jen zjistit, co to vlastně pojištění majetku je, přečtěte si následující článek.

Charakteristika pojištění majetku

Pojištění majetku tvoří samostatnou skupinu v kategorii neživotních pojištění. Označením pojištění majetku jsou myšlena dvě samostatná pojištění, a to pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Cílem těchto pojištění je finančně pomoci pojištěnému v případě, že dojde k poškození jeho majetku.

Pojištění domácnosti vs. pojištění nemovitosti

Každé z těchto pojištění má za úkol poskytnout finanční pomoc při odstraňování škod na majetku. Majetek movitý nacházející se uvnitř nemovitosti kryje pojištění domácnosti. Naopak majetek nemovitý (tzn. samotnou nemovitost) kryje pojištění nemovitosti.

Proč uzavřít pojištění majetku

K uzavření pojištění majetku Vás nemůže nikdo donutit (až na výjimky, kdy je např. stavba objektem úvěru a banka požaduje pojištění nemovitosti). Avšak existuje několik dobrých důvodů, proč tato pojištění uzavřít dobrovolně. Jen si zkuste představit, že Vás postihne nějaká neblahá událost, jež poškodí Váš majetek. I když Vám nikdo nenahradí citovou hodnotu ztraceného majetku, budete si alespoň moci pořídit majetek nový, z peněz vyplacených z pojištění.

V následujících odstavcích se dozvíte, proti kterým rizikům se lze konkrétně pojistit a možná přijdete na vlastní důvody, proč tak učinit.

Pojištění domácnosti

Prvním typem pojištění majetku je pojištění domácnosti, tzn. vybavení, které se nachází uvnitř nemovitosti a které může být vystaveno různým rizikům.

Jaké věci lze pojistit

Konkrétní věci, které lze pojistit, najdete vždy v nabídkách pojišťoven, jež se mohou lišit. Ve většině případů se však jedná o následující:

 • vybavení kuchyně – např. kuchyňská linka, kuchyňské přístroje či spotřebiče
 • fotoaparát, počítač, televize
 • šperky, drahé kovy, klenoty
 • cenné papíry či ceniny
 • jiné cenné věci vyšší hodnoty apod.

Při sjednávání pojištění je nutné konkrétně stanovit, jaké věci si přejete pojistit. Od množství a hodnoty těchto věcí se pak odvíjí cena pojištění.

Možná rizika

Mezi jednotlivá rizika, proti kterým se lze pojistit, patří např. škody způsobené:

 • požárem
 • povodní či vodou z vodovodního řadu
 • úderem blesku
 • vichřicí
 • krupobitím
 • krádeží, vandalismem či vloupáním
 • výbuchem apod.

Nejčastěji pojišťovny nabízejí několik typů pojištění, ve kterých jsou rozdílně namixována výše zmíněná rizika. Klient si pak jen vybere druh pojištění a nerozhoduje se nad každým rizikem zvlášť. Avšak často byste pak zbytečně platili za pojištění, které nepotřebujete. Proto vždy reálně zvažte, jaká rizika Vám mohou hrozit a pojistěte se jen proti nim. Např. není smysluplné pojišťovat se proti záplavám, když se Váš dům nachází na vysoko položeném místě, kde záplavy nastat nemohou.

Na čem závisí výše pojistného

Částka pojistného, kterou budete pravidelně odvádět, závisí zejména na hodnotě pojištěných věcí. Dále se zohledňuje velikost obytné plochy, v jaké lokalitě se pojištěná domácnost nachází (rizikovost dané lokality), předchozí bezeškodný průběh pojištění, výše spoluúčasti, zabezpečení objektu nebo zda bude pojistné plnění poskytnuto ve stálých či nových cenách (viz. níže). Tyto faktory však vždy závisí na konkrétní pojišťovně.

Pojistná částka

Velikost pojistné částky, tedy částky do jejíž výše se maximálně vyplácí pojistné plnění v případě pojistné události, lze stanovit několika způsoby. Prvním z nich je Váš vlastní odhad, který stanovíte součtem hodnoty pojištěných věci. Dále můžete nechat tuto částku stanovit pojišťovnu, a to buď násobením plochy domácnosti koeficientem úrovně vybavení či pomocí dotazníku, který se zabývá hodnotou pojištěných věcí.

Pojistné plnění

Výše pojistného plnění, tedy částky, kterou dostanete v případě pojistné události, se odvíjí od pojistné částky a maximálně může být plněno v její výši. Výše plnění pak závisí na vyčíslené škodě a výši spoluúčasti.

Pojištění nemovitosti

Druhým typem pojištění majetku je pojištění nemovitosti, které se zaměřuje na pojištění nemovitosti samotné, ne jejího vybavení.

Jaké typy nemovitostí lze pojistit

Mezi základní nemovitosti, které lze pojistit patří rodinné domy, byty či rekreační objekty, jako jsou chaty a chalupy. Dále lze pojistit garáž, případně další součásti objektu, jako je bazén či skleník.

Možná rizika

Konkrétní rizika proti kterým se lze pojistit, lze najít v nabídkách jednotlivých pojišťoven. Všeobecně se může jednat o poškození nemovitosti způsobené:

 • zemětřesením
 • povodní
 • vichřicí
 • požárem
 • výbuchem
 • pádem stromu, úderem blesku
 • vandalismem apod.

Pojišťovny opět nabízejí různé „balíčky“ pojištění s rozdílně předvolenými riziky a je jen na Vás vybrat si, která mohou Vaší nemovitosti hrozit.

Na čem závisí výše pojistného

Podobně jako u pojištění domácnosti, i zde závisí výše pojistného na zvolených rizicích, proti kterým nemovitost pojišťujete, na výši spoluúčasti a lokalitě, ve které se stavba nachází. Částka pojistného je také ovlivněna výší pojistné částky, tzn. částky, na jejíž hodnotu je nemovitost pojištěna a do jejíž maximální výše může být vyplaceno pojistné plnění. Dále záleží i na tom, zda je plněno v nových či stálých cenách, případně na stavu či typu nemovitosti.

Pojistné plnění

Výše pojistného plnění, které Vám bude vyplaceno v případě, že nastane pojištěné riziko, se opět odvíjí od výše škody, spoluúčasti a pojistné částky stanovené ve smlouvě.

Spoluúčast

Pojem spoluúčast znamená společnou účast klienta na odstranění škody. Jedná se o výši vyčíslené škody, kterou je klient ochoten uhradit sám. Tedy v případě, že sjednáte spoluúčast ve výši 5 000 Kč a Vaše škoda bude pouhé 3 000 Kč, pojišťovna Vám nevyplatí nic, jelikož jste se do 5 000 Kč zavázali škodu uhradit sami. Pokud však budete mít škodu 10 000 Kč, pojišťovna Vám vyplatí zbylých 5 000 Kč jako pojistné plnění.

Pokud tedy sjednáte nulovou spoluúčast, dostanete při pojistné události vždy nějaké finanční odškodnění. Avšak čím nižší je spoluúčast klienta, tím dražší je pojištění.

Plnění ve stálých vs. nových cenách

Při uzavírání pojištění majetku se můžete také setkat s pojmy jako „plnění ve stálých a nových cenách“, „časových cenách“ či  případně „nová a časová hodnota“. V základě se jedná o dva pojmy a jejich různé variace.

 • Časová hodnota/cena, stálá hodnota/cena – označují cenu resp. hodnotu, kterou má vybavení nemovitosti či samotná nemovitost ve chvíli předcházející poškození.
 • Nová hodnota/cena – označuje cenu, za kterou je možné pořídit novou nemovitost či její vybavení.

Při uzavírání pojištění lze tedy sjednat plnění buď ve stálých či nových cenách. Z výše uvedeného vyplývá, že je daleko výhodnější mít pojištění s plněním v nových cenách.

Stále váháte?

Stále si nejste jisti, zda je nutné Vaši domácnost či nemovitost pojišťovat? Dokud člověk o některé věci nepřijde, možná nad pojištěním ani neuvažuje a je pravda, že peníze nemohou vynahradit ztrátu milovaných věcí či domova. Avšak je dobré si uvědomit, že v případě zničení těchto věcí budete potřebovat pořídit nové. A právě v tom případě Vám mohou výrazně pomoci peníze vyplacené z pojištění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14999 (rodina-finance.cz#22002)


Přidat komentář