Podmínky IŽP

Investiční pojištění patří u nás mezi velmi oblíbený druh životního pojištění. Jedním z důvodů je, že na konci pojištění, obdrží pojištěnec lepší zhodnocení oproti klasickému životnímu pojištění. Chcete se dozvědět více o tomto vyhledávaném produktu?

Charakteristika investičního životního pojištění

Investiční životní pojištění obsahuje dvě složky: pojistnou a spořící. Je tedy kombinací pojištění vlastního života s možností investice části vložených prostředků. Investiční životní pojištění poskytuje ochranu pro případ: úrazu s trvalými následky; úmrtí. Víte, jak souvisí kapitálové investice s očekávanými výnosy na straně jedné a pojistná ochrana na straně druhé? Investiční životní pojištění spojuje výhody klasického životního pojištění, navíc s možností investování na nejdůležitějších světových kapitálových trzích.** **

 

 

 

Můžete zvolit z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Míra dosaženého zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a investiční riziko je celé na straně klienta.

Pro koho je vhodné investiční životní pojištění

Tento typ pojištění je vhodný pro všechny, kteří chtějí být ochráněni před případnými nenadálými životními událostmi, ovšem současně chtějí mít možnost výhodného spoření za účelem získání finančních prostředků pro lepší žití v seniorském věku, nebo kvalitnějšího vzdělání pro své děti.

Investiční životní pojištění je také vhodné pro Vás, jestliže:

 • chcete volně nakládat s naspořenými finančními prostředky,
 • akceptujte vyšší míru rizika podle zvolené investiční strategie,
 • chcete dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky,
 • chcete aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie.

Výhody investičního životního pojištění

 • U Vašeho investičního životního pojištění si vyberete, do jakého fondu budete část peněz vkládat, a to podle toho, jaké riziko chcete podstoupit.
 • Máte možnost si zvolit vlastní investiční strategii, čímž si řídíte výši zhodnocení úměrnou riziku zvolené strategie.
 • Máte možnosti měnit různé parametry pojistné smlouvy, jako například snižování nebo navyšování pojistné částky, volit různé druhy připojištění, měnit dobu pojištění.
 • Máte stanovenou minimální a maximální výši garantované pojistné částky, která bude vyplacena v případě úmrtí.
 • Určíte si také libovolnou pojistnou částku ve stanoveném rozpětí. Volba pojistné částky Vám umožňuje rozhodnout o poměru mezi pojištěním a investicí. Rozhodnete-li se pro vysokou garantovanou pojistnou částku, bude velká část splátek určena na zabezpečení životního pojištění. Zvolíte-li naopak nižší garantovanou pojistnou částku, zvýšíte tím daný investiční charakter pojištění.
 • Chcete mít větší kontrolu nad svými penězi? Pak je pro vás investiční životní pojištění to pravé.
 • V případě pojistné události nabývá u Vás nárok na pojistné plnění.
 • V průběhu pojištění máte i možnost částečných výběrů.
 • Protiinflační program nabízí možnost zvyšování pojistné částky a pojistného a tím ochranu investice před vlivem inflace.
 • Máte možnost si odečíst z daňového základu až 12 000 Kč ročně za provedené platby na životní pojištění.
 • Na konci pojištění dostanete, jako pojištěnec, lepší zhodnocení oproti klasickému pojištění. Částka vyplacená na konci trvání pojištění bude navýšena o veškeré zisky z investic.

Nevýhody investičního životního pojištění

Chybí garance pojistné částky při dožití.

Chybí garance výše zhodnocení.

Co Vám nabídne investiční životní pojištění

Pojišťovny, které mají produkt v podobě investičního životního pojištění, Vám nabídnou možnost vlastního nastavení investičního životního pojištění, a to v podobě:

 • Možnosti výběru z rozličných fondů: akciových; peněžních; dluhopisech; realitních fondů; nebo jejich kombinací.
 • Výběru konzervativní strategie zhodnocení vložených financí s menším výsledkem, a bez většího rizika.
 • Výběru strategie, jenž využívá nabídky rizikovějších fondů, kde v případě úspěchů dochází k zhodnocení financí s mnohem výraznějším výsledkem.
 • Možnosti libovolné manipulace s naspořenými finančními prostředky, kdy můžete vybírat i vkládat dle Vašeho vlastního uvážení i potřeb.

Podobný produkt k investičnímu životnímu pojištění

Hledáte-li na trhu podobný produkt k investičnímu životnímu pojištění, pak je to kapitálové životní pojištění. Investiční je však oproti kapitálovému více výnosné.

Možnost zrušení uzavřeného pojištění dříve

Pojistnou smlouvu můžete prakticky kdykoli vypovědět, na druhou stranu však počítejte s určitými sankcemi. U investičního životního pojištění dostanete nazpět část vynaložených prostředků, tzv. odbytné, které se však liší v závislosti na délce pojištění.

Proč si vlastně zřídit životní pojištění

Cílem životní pojistky je finanční zajištění blízké osoby v případě Vaší smrti. Životní pojištění je určeno pro všechny, kteří chtějí pokrýt riziko smrti, protože splácí úvěr nebo živí rodinu. Pojišťovna vyplatí sjednané plnění vždy a to jak v případě smrti pojištěného, tak za podmínky dožití - ukončení pojistky ve sjednaném věku.

Životní pojištění je stále oblíbenější, a to z důvodu zhodnocení úspor i v úsporách na dani z příjmů.

Slovníček pojmů z oblasti pojišťovnictví

 • Akceptace – uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, v případě, že splňuje podmínky stanovené pro draný druh pojištění.
 • Likvidace pojistné události – soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, jenž počíná zahájením šetření potřebného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit i rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění i jeho výplatou.
 • Oprávněná osoba – je osobou, která vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění.
 • Pojistka – jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, vydává pojistitel pojištěnému pojistku.
 • Pojistné období – časové období, na které se příslušné pojištění sjednávání. V případě, že v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká povinnost pojistitele plnit.
 • Pojistné plnění – jedná se o peněžité plnění oprávněné osobě po vzniku pojistné události. Splatnost pojistného plnění je stanovena do patnácti dnů po skončení šetření.
 • Pojistné podmínky – jsou podmínky všeobecné; zvláštní a doplňkové. Pojistné podmínky obsahují především vymezení podmínek vzniku, trvání i zániku pojištění, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, vymezení pojistné události, způsob určení rozsahu pojistného plnění i jeho splatnost.
 • Pojistná částka – dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, jenž určuje horní hranici.
 • Pojistná smlouva – zavazuje se v ní pojistitel v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje pojistiteli platit určené pojistné.
 • Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. V případě vzniku pojistné události je pojistník povinen oznámit pojistnou událost pojistiteli a současně podat pravdivé vysvětlení o vzniku i rozsahu následků této události.
 • Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, jenž uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.
 • Pojištěný – osoba, na jejíž zdraví, život, majetek, odpovědnost za škodu, nebo jiné hodnoty pojistného zájmu, se vztahuje pojištění.
 • Připojištění – jedná se o pojištění, které je možné sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným druhem pojištění. S tímto druhem pojištění však netvoří jeden celek.
 • Roční pojistné – jedná se o pojistné, které pojistník zaplatil za rok pojištění.
 • Vznik pojištění – pojištění jako takové vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li však dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15004 (rodina-finance.cz#22081)


Přidat komentář