Investiční životní pojištění - jak investovat

Chystáte se založit si životní pojištění a nemůžete se rozhodnout které? Pokud jste mladí a nebojíte se trochu riskovat, lze doporučit investiční pojištění, které si představíme v následujícím článku.

Charakteristika investičního pojištění

Investiční pojištění je jednou z forem životního pojištění, tedy pojištění sjednaného na riziko smrti. Jedná se o dlouhodobé rezervotvorné pojištění, uzavírané na dobu určitou, které je často spojováno se zvýšeným rizikem investice, avšak také s možností většího zhodnocením vložených prostředků. V rámci tohoto pojištění jste tedy pojištěni a také ukládáte část svých peněz do fondů, které Vám zhodnotí vložené prostředky.

Princip pojištění

Pojištění se sjednává na riziko smrti, je však možné k němu sjednat i další doplňková pojištění (např. riziko invalidity či trvalých následků). Jelikož se jedná o rezervotvorné pojištění, pokrývá pojistné jak sjednané riziko, tak spořící složku, která je dále investována. Při pojistné události je pak obmyšlené osobě (tj. osobě, kterou jste ve smlouvě určili) vyplaceno sjednané pojistné plnění. Nedojde-li k této událost, budou Vám na konci pojištění vyplaceny peníze, které jste si v průběhu let díky investování naspořili - a těch nebude málo.

Dvě složky pojistného

Pojistné, které můžete platit měsíčně, čtvrtletně, půlročně či ročně, budete odvádět na účet dané pojišťovny. Již ve smlouvě budete sjednávat, jaká část pojistného půjde na krytí pojistných rizik a jaká do fondů. Většinou je stanovena nějaká minimální částka investování (cca 300 Kč měsíčně).

Investování

Spořící složku investujete do Vámi vybraných podílových fondů. Zde je rozdíl oproti kapitálovému pojištění, ve kterém si nemůžete vybrat, kam peníze investovat. Na druhou stranu kapitálové pojištění Vám garantuje určité zhodnocení, které Vám u investičního nikdo nezaručí. Váš tak zisk závisí jen na Vašich rozhodnutích a investičních schopnostech.

Podílová jednotka

Investice do fondu probíhá tak, že nakupujete tzv. podílové jednotky daných fondů. Každá podílová jednotka má danou hodnotu a pokud budete chtít zjistit, kolik vlastníte peněz, vezmete počet podílových jednotek z daných fondů a vynásobíte je cenami jednotek těchto fondů.

Princip investování - podílové fondy

Při sjednávání pojištění, je možné vybrat si z nabídky různých investičních fondů, které mají rozdílná rizika a různé výnosy. Pojišťovny Vám často nabídnou určitý „předvolený" balíček fondů, nebo si tyto fondy můžete namixovat podle libosti. Také není problém měnit je v průběhu pojištění, což je považováno za jednu z výhod investiční pojištění - je dostatečně flexibilní. Nejčastěji se jedná o dluhopisové a akciové fondy či fondy peněžního trhnu.

Pokud nějaký fond přestane být dlouhodobě ziskový, jednoduše prodáte Vaše podíly a nakoupíte je v jiném fondu. Chybou je, když nesledujete vývoj fondů a necháváte peníze ležet ladem. Je nutné se v průběhu let o vývoj zajímat a převádět peníze podle výnosnosti fondů.

Doba pojištění

Zde se nabízí vysvětlit, na jakou dobu se vyplatí produkt založit. Všeobecně se jedná o dlouhodobý produkt, který určitě nemá smysl sjednávat na dobu kratší deseti let, nejlépe alespoň na 15 let. Od doby pojištění se pak odvíjí následná investiční strategie. Kdybyste produkt založili jen na několik let, nemuseli byste své peníze, vzhledem ke kolísavosti fondů, zhodnotit vůbec (naopak byste o ně mohli i přijít). Tyto fondy se dlouhodobě zhodnocují, ale v rámci několika let mohou i prodělat.

Jak vybrat správné fondy

Při výběru fondů se raději obraťte na zkušeného finančního poradce. Nejčastěji se fondy volí podle věku klienta. Mladým lidem, kteří budou spořit dlouho, jsou doporučovány rizikovější fondy, které jsou však výnosnější. Tyto fondy sice podléhají výkyvům, dlouhodobě však stoupají, a proto jsou v delším časovém období výhodné.

Pokud naopak počítáte s kratší dobou spoření, je vhodné spořit konzervativně a uložit peníze do méně rizikových fondů či rovnou do kapitálového pojištění (u obou je výnos o poznání nižší). V případě předchozího investování do rizikovějších fondů, se ke konci pojištění doporučuje uložit peníze do méně rizikových, abyste měli zajištěný výnos.

Jak je to s výplatou peněz

Existuje několik obecných možností výplaty peněz, tyto způsoby jsou vždy stanoveny ve smlouvě. Pokud dojde k pojistné události (ať již k smrti nebo k události, na kterou se vztahuje nějaké sjednané doplňkové pojištění), je vyplaceno pojistné plnění ve výši, stanovené smlouvou. Někdy může být vyplacena i investovaná částka. V případě, že dosáhnete smluvně stanoveného věku, je Vám vyplacena částka, kterou jste v průběhu let díky investování naspořili.

Daňové zvýhodnění

Jako většina životních pojištění i toto je daňově zvýhodněné. Tedy za podmínek že jej založíte minimálně na 60 měsíců, je sjednáno minimálně do 60 let věku klienta, na riziko pro případ smrti a dožití, na určitou částku a pojistník je shodný s pojištěným. V tom případě si můžete odečíst hodnotu zaplacených příspěvků od základu daně z příjmů, a to až do výše 12 000 Kč ročně. Je nutné zdůraznit, že daňově uznatelná je jen ta část pojistného, určená na toto pojištění. Pokud máte sjednáno ještě nějaké doplňkové pojištění (např. riziko invalidity), nelze danou část pojistného odečíst.

Indexace

Při sjednávání životního pojištění se můžete setkat s pojmem indexace. Indexace znamená, že Vám bude pojistná částka automaticky zvyšována podle inflace (tím pádem Vám bude zvyšováno pojistné). Tato možnost je zde proto, že např. v průběhu 40 let spoření, se může velmi změnit cenová hladina a za původní sjednanou pojistnou částku už si toho nekoupíte tolik, jako právě před 40 lety. Můžete si tedy sami zvyšovat pojistnou částku v průběhu let nebo zvolit možnost indexace, kdy to za Vás obstará pojišťovna.

Odbytné

Někdy se může stát, že budete z finančních důvodů nuceni zrušit své pojištění. V případě, že jste spořili alespoň dva roky, Vám bude vyplaceno tzv. odbytné. Jedná se o částku, vypočítanou z peněz, které jste v rámci pojištění investovali. Při předčasném zrušení nemůžete nikdy dostat zpět přesně tu částku, kterou jste na spoření uložili. Dostanete pouze část - odbytné.

Shrnutí kladů investičního pojištění

 • pojištění Vám může poskytnout větší výnos než ostatní životní pojištění
 • jedná se o velmi flexibilní životní pojištění, kde můžete peníze libovolně přesouvat mezi různými fondy
 • daňové zvýhodnění - možnost odpočtu zaplacených příspěvků od základu daně z příjmů
 • je možné odprodat určitý počet podílových jednotek a nechat si vyplatit část peněz v průběhu pojištění
 • lze vložit mimořádný vklad

Shrnutí záporů investičního pojištění

 • jedná se o nejrizikovější životní pojištění, není zde garantovaný
  výnos - vše záleží na úspěšnosti Vašeho investování
 • převody peněz mezi fondy mohou být zpoplatněny (jednou ročně většinou bývá převod zdarma)
 • pokud pojištění zrušíte předčasně, dostanete zpátky malou část peněz (to však platí pro všechny typy životního pojištění)
 • nelze garantovat výši částky, která Vám bude vyplacena na konci pojištění

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14991 (rodina-finance.cz#20293)


Přidat komentář