Výživné na děti i na manželku - výše

Co hraje roli při stanovení výše výživného? Je možné zpětně požadovat výživné? Vyživovací povinnost rodičů k dětem - jak dlouho trvá? Výpočet výživného u podnikatele. Jak je to s výživným mezi manželi? Tajně si v manželství spoříte - porušujete zákon.

Co je dobré vědět o výživném

Nejprve si ujasníme, co je a co není výživné. Výživné představuje finanční částku, kterou poskytuje povinná osoba osobě oprávněné za účelem výživy (úplné nebo částečné) a uspokojení jiných životních potřeb. Výživné nezahrnuje dárky, kapesné a podobná příležitostná plnění.

Co hraje roli při stanovení výše výživného?

Pro určení výše výživného jsou důležité odůvodněné potřeby oprávněného a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. Soud bude zkoumat, jestli se povinná osoba nevzdala úmyslně finančně výhodnějšího zaměstnání nebo jiného majetkového prospěchu, protože tím by se výživné zvýšilo. Soud se zajímá i o to, zda povinná osoba příliš neohrozila svůj majetek. Platba výživného je obvykle pravidelně každý měsíc.

Je možné zpětně požadovat výživné?

Výživné můžete u soudu vyžadovat zpětně za období tří let od zahájení řízení, jen na nezletilé dítě. Pro ostatní případy platí, že lze požadovat jen výživné od okamžiku podání žaloby.

Jaký je vliv výdělku povinné osoby na výši výživného?

Pokud by si povinná osoba našla lépe placenou práci, to znamená, že se zásadním způsobem změní výdělková nebo osobní situace, lze požádat soud o úpravu výživného. Zvýšení výživného je možné po podstatné změně poměrů, jako například počátek studia ve vzdálenějším městě (vzrostou náklady na ubytování, stravu, dopravu, pomůcky, …).

Vyživovací povinnost rodičů k dětem - jak dlouho trvá?

Vyživovací povinnost rodičů k dětem platí do doby, než jsou děti schopny se samy živit. Vyživovací povinností bude rodič vázán v průběhu celého životu dítěte, které je invalidní nebo nemocné. Při soustavné přípravě dítěte na budoucí povolání (studium) je vyživovací povinnost určena do 26 let dítěte. V případě, že  tkz. dítě nechce například v 18 letech chodit do školy nebo zjevně se do školy nepřipravuje a například "stále propadá", není rodič povinen dítě živit.**
**

Kolik bude činit výživné?

Výše výživného je v rukou soudu. Soud klidně může stanovit jak vyšší, tak nižší částku než tu, která je navrhovaná. Pokud se rodiče na výživném dohodnou, tak soud jejich dohodu musí schválit. Na výživu svých dětí jsou povinni přispívat oba rodiče, a to vzhledem k jejich možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům. Dítě má nárok se podílet na životní úrovni svých rodičů. Pokud by příjmy vysoce úspěšného otce byly například 300 00 Kč za měsíc, může dítěti náležet výživné třeba i 40 000 Kč navzdory tomu, že částka pokryje potřeby mnohonásobně.

Výpočet výživného u podnikatele

Rodič, který podniká, má povinnost soudu prokazovat své příjmy a doložit doklady o svých majetkových poměrech. Za nesplnění této povinnosti hrozí rodiči stanovení výživného ve výši několikanásobku životního minima, což se mu pěkně prodraží.

Jak je to s výživným při střídavé péči?

Určení rozsahu vyživovací povinnosti je závislé na tom, v jakém rozsahu každý z rodičů o dítě osobně pečuje. Pokud je střídavá péče rozdělena stejným dílem, nevzniká důvod pro vyplácení výživného.

Jakým způsobem se uplatňuje nárok na výživné, když je otec cizinec a pobývá v zahraničí?

Nárok rodičů na výživu dětí upravuje stát, k němuž přísluší rodič, který právo na výživu uplatňuje. Pokud je například matka Češka a otec cizinec, výživné se stanoví v souladu s českým právem a i řízení bude před českými soudy. Informace k této problematice je možné obdržet na Úřadě pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který sídlí v Brně.

Za řízení o určení výše výživného musíte zaplatit poplatek

Nutné je podat návrh na zahájení řízení a ten činí nejméně 600 Kč. Problematika ohledně poplatků je v právu hodně složitá. V některých případech je možné i osvobození soudu od poplatků, které si musíte požádat. Poplatky se nehradí například na návrh péče o nezletilé děti, o osvojení, o určení vzájemné vyživovací povinnosti rodičů aj.

Řízení o určení výše výživného a možné zastoupení

Každý účastník občanskoprávního řízení má právo se nechat zastupovat zvoleným zástupcem. Zastoupení může být prostřednictvím advokáta nebo obecného zmocněnce. Zmocněncem se stane fyzická osoba na základě plné moci.

Jak je to s výživným mezi manželi?

Manželé mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost. Výživné mezi manželi se řadí před všechny ostatní typy výživného. Pokud bude osoba žádat po někom výživné, vždy to bude nejprve manžel a teprve pokud on nebude schopný výživné hradit, obrací se osoba na další povinné (rozvedený manžel, rodiče, dítě, příbuzní). Co se týká manželů, platí zásada stejné životní, kulturní a hmotné úrovně obou z nich.

Laicky řečeno: když manželé sečtou veškeré své příjmy a odečtou potřebné výdaje (bydlení, strava, platby), zbývající částka náleží rovným dílem každému z nich. Takový způsob ale nemá absolutní platnost, soud totiž bere v úvahu individuální potřeby obou manželů (například zdravotní potíže a nutný nákup léků, pomůcek atd.). Pokud existuje mezi manželi nějaká jiná dohoda upravující způsob přerozdělování financí, nebude samozřejmě odporovat právním předpisům.

Co můžete udělat v případě, když Vás manžel finančně omezuje?

Pokud má jeden z manželů vyšší příjem, který ovšem využívá jenom pro sebe, nebo si je ukládá na svůj účet, jedná v rozporu se zákonem.

Tajně si před manželem spoříte - porušujete zákon a hrozí Vám trest

Druhý z manželů může požádat o pomoc soud a požadovat, aby bylo výživné soudně upraveno. Soud také vezme v úvahu, zda spolu manželé žijí a mají společnou domácnost a rozhodne o konkrétní výši částky. Podstatný je i fakt, že výživné se nepřizná, pokud nastane rozpor s dobrými mravy.

Co si pod tím představit - dobré mravy?

Třeba to, že oprávněný manžel se k povinnému chová hrubě, podvádí ho a jiné. Soud takové skutečnosti vezme v úvahu a celý případ posoudí.

Za jakých podmínek platí vzájemná vyživovací povinnost rozvedených manželů?

Na výživné vzniká právo i rozvedenému manželovi, který není schopen se sám živit. Rozvedený manžel podá žádost u soudu. Neschopnost živit se sám, se bude posuzovat objektivně , čili například z důvodu nemoci, invalidity, mateřské nebo rodičovské apod. Výživné bude nazýváno příspěvkem na zajištění přiměřené výživy.

Právo rozvedeného manžela, který nezapříčinil rozvrat manželství, na výživné

Takovému manželovi, kterému vznikne v důsledku rozvodu závažná újma, může soud přiznat výživné, ale maximálně na dobu tří let po rozvodu.

Příspěvek otce na výživu neprovdané matce

Svobodná matka má právo po otci dítěte požadovat příspěvek na svou výživu (od počátku těhotenství do dvou let) a příspěvek na náklady související s těhotenstvím (po porodu).

Výkon rozhodnutí, který stanovuje výživné

Jestliže není povinnou osobou dobrovolně plněna vyživovací povinnost, má se oprávněná osoba obrátit na soud a navrhnout výkon rozhodnutí nebo určení soudního exekutora. Jestliže pobírá povinná osoba příjem nebo důchod, doporučuje se návrh výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo důchodu.

Trestní sazba za neplacení výživného

Neplacení výživného je trestným činem se sazbou. Zpravidla jde o nejméně šest měsíčních dávek (č. 49/92 Sb. rozh. tr.). neplacení výživného. Za výživné rozhodovací praxe nepovažuje příležitostná plnění v době styku otce s dětmi, která mají povahu dárků či jiných podobných plnění nesměřujících k uspokojování odůvodněných potřeb nezletilých dětí. Trest za neplacení výživného se pohybuje obvykle ve výši 1 až 2 roky "na tvrdo".

Výpočet výše výživného - kolik je výživné na dítě?

 

**Věk dítěte**** Díl z platu připadající na výživné**
0-5 9-13%
6-9 11-15%
10-14 14-18%
15-17 17-21%
18-26 20-24%

Jako etickou úroveň dle průzkumu například Ministerstva spravedlnosti vnímají lidé 20-30% z platu na jedno dítě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14812 (rodina-finance.cz#20142)


Diskuze a zkušenosti

danysan | 28.05.2010 18:49
výživné všude se radí jak zvýšit výživné,ale nikde už jak ho snížit! může se stát ,že plátce přijde o práci a je na ÚP to už nikoho nezajíma a nejlépe ještě zvýšit, má zkušenost. A další věc, když zatají příjemce několik poslaných častek výživného. a soudce mi na to řekne,že se to stalo a co! To už jsou ty k.... v poho jim se nic nestane!!!

Leontýna | 30.05.2010 10:34
Výživné jak neplatit Klasika jak neplatit výživné je dohodnout se zaměstnavatelem nízkou výplatu a zbytek dostávat bokem třeba jako cestovní náhrady. Výživné na děti neplatí v poctivé výši cca 40% můžů. Přibližně 30% mužů platí zhruba polovinu toho co by správně měli. Kolik % si myslíte, že je poctivé platit na své dítě ze svého platu? Kolik si myslíte, že musí zaplatit % z platu vaše bývalá manželka za dítě, které máte spolu a žije s ní?

Miminko | 30.05.2010 10:44
Minimum na dítě - jak otec miluje dítě Kam patří vaše dítě? Sirotek - bez otce - nemocný člověk: výživné 0,-Kč Dítě žebrák - otec ví že má dítě: výživné 500,- až 1000,-Kč Chudé dítě - otec z povinnosti: výživné 1 500,-Kč Normální dítě - otec jej má rád: 2 500,-Kč Spokojené dítě - otec jej miluje: 3 500,-Kč Šťastné dítě - otec miluje dítě a dobře vydělává: 5 000,-Kč

Hanka | 18.06.2010 12:08
ZÁKON...TREST..???? "Nejvíce" se mi líbí příspěvek,jak jsou neplatiči alimentů "na tvrdo" trestáni...hmmmmmmmm...Mně-mé dceři dluží bývalý přítel skoro již jen na výživném 80.000,-kč..to nepočítám věci kolem...Již proběhli dva soudy a nic...neustále nemá vůbec žádnou snahu splácet..nic a soudy také nic...Teď tam poběžím po třetí...A to není žádný "chudák" vydělá si skoro 25.000,-kč pro jednoho člověka..takže nikdo ho z kůže "sedřít" nechce a je vysmátý...A KDE JE TEDY POTOM ZÁKON A NA ČÍ STRANĚ....???????

Smir5 | 05.08.2010 03:05
Gender Článek není Genderově korektní, mělo by tam být více lomítek manžel/ka ne? ;-) Třeba věta: Co můžete udělat v případě, když Vás manžel finančně omezuje? U nás to bylo vždycky naopak.

xxxxx | 16.01.2011 18:07
výživné Chtěla jsem se zeptat ta procenta z platu jsou z hrubé mzdy? Děkuji za odpoveď

Mirka | 06.09.2011 22:58
Alimenty pročítám věše všechny názory .Můj přítel přišel s dluhem a dvěma taškama ,Rozvod byl domluvený dohodou.Bude ji davat dva tisice měsíčně alimentu a nechal ji dům za 1.5mil.brz dluhu no a paní si u soudu vzpoměla že má nárok podle tabulek na 3500.kčSoud vůbec nepřihlédl.že má nový život,že je udělana dohoda mezi manžely,že ten manžel si vzal dluhy atd....no pointa ta jeho ex má dnes pro sebe a syna s alimentama 20.000kč měsíčně .čisteho.Přítel je momentálně bez práce ne vlastní vinou a bere zatím 10.000tisíc jako živitel nové rodiny.TAK DOSTÁVÁJÍ SE PENÍZE TAM KDE FAKT MÁJÍ,,,,,

alena | 09.02.2012 21:17
výživné na dítě-trest? tak to tady pročítám a je mě smutno. Docházím tu k názoru, že žena je vždy k...... a muž ten nešťastník, který musí platit. Líbí se mě tu však ten názor, kolik % z platu platí muž a kolik žena se kterou to dítě žije. Vy muži si klidně odejdete od rodiny a začnete naprosto znovu. V čisté vodě, bez starostí co na svačinu, co za úkoly, bez povinností se dítěti věnovat okamžitě po návratu z práce. Vaší jedinou starostí je pečovat o svou novou přítelkyni, či si novou najít. O "bejvalce" mluvíte jako o k....., v nejlepším případě o "dojnici", která neví, co by chtěla. A že přijdete o práci? Copak žena o práci nepřijde ve firmě častěji před muži????? Srovnáváte nesrovnatelné, ale všechno vidíte jako atak proti vám. Někdy si přeji, aby se o mého syna na 100% staral můj bývalý muž a já měla 24 hodin pouze pro sebe a vymýšlela co, kde a jak. Ale na to svého syna příliš miluju. Takže.... jestli vám to stále nedošlo, to dítě je i vaše, vy jste u zrodu byl taky a je na vás naprosto stejná odpovědnost jako na matce.

Šárka | 11.04.2012 11:40
péče dětí Jsme rozvedeni 4 roky,děti mám v péči já. Býv. manžel má od soudu dané a na naší dohodě, že je má každý týden od neděle do uterního rána,.. chce děti vidět čím dál více. Na střídavou péči nepřistoupím, může on přijít i s jinou nabídkou??? Na co se mám připravit??? Děkuji.

Janča | 12.02.2013 13:23
alimenty dobrý den. chci se zeptat, mám skoro 11letou dceru a jeji otec od jejiho narození na ni platí 1tis. kč měsíčně, ale je na invalidce. a chci se zeptat jestly by sem měla nárok na zvýšení alimentů na dceru. Děkuji.

Petr CH | 17.02.2013 07:19
pro pořádek Tak aby to nevypadalo tak jednostranně, že jen muži neplatí výživné. Mám kluka v péči již 8 let. Má bývalá platila výživné dvakrát na začátku a od té doby ji to ani nenapadne. Tak co? Mám ji to připomenout?

Věrus | 20.05.2013 13:52
jak to mam vyřešit mam problem a nevim jak snim v rijnu budou synovi 3 roky od jeho otce jsem nedostala jeste ani korunu na policii uz jsem podavala trestni oznameni a prislo mi vyrozumneni ze si je vedom ze ma platit ale nema z ceho ted se ke vsemu ozenil nevi nekdo kolik musi dluzit aby si sel sednout diky moc

Marta | 25.05.2013 20:34
exekuce Ahoj.Policie je zbytečná.Obratte se na exekuční u soudu.Tam Vám poradí.Pokud je teda neplatící,Váš byvalý partner zaměstnaný,nebo má alespoň nějaký majetek.Dámy neserte se s nimi.

Radka | 30.08.2013 00:01
Vyživné na manželku Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Podala jsem žádost o výživné na sebe jako na manželku soud proběhl, ale odročili to protože manžel si zjistil,že když nazbírá důkazý aby nemusel platit a to že ho pronásledují a že mu a jeho přítelkyní volám prý píšu vyhružné dopisy atd.Není to pravda dokonce to tak udělal že podali na mě 5 trestních oznamení za stolking a ohrožování. Jakou to má souvislost s výživným? A kolik stojí 1 stání ? Řekli že když to prohrají že to budu platit tak nevím jestli do toho mám jít muj právník mi řekl že jo.Děkuji.

karel | 05.12.2013 09:30
výživné na manželku???! dětem klidně vše , ale maželce ,která se s mnou rozvede ani korunu výživného,nevidím jediný důvod

Milan | 12.12.2013 19:43
alimenty bez určeného otcovství Zdravim, ma ex-pritelkyne narok na vyplaceni alimentu zpetne i kdyz nejsem v rodnem liste uvedeny jako otec. "Synovi" je 13let a nevidel jsem je cca 10 let.

petr.p | 26.04.2014 14:14
podvod s výživným Mám opačný problém.Syn podal na mě trestní oznámenía před tím exekuci na plat.Mám další vyživovací povinnost,kterou nikde záměrně neuvedl.Jako nastoupil na VŠ kde před ukončením 1 pololetí školu ukončil.A to jen aby měl status studenta.3 před tím podal trestní oznámení na mě za neplacení školu ukončil a hned další den nastoupil do práce.Já zjistil že do školy nechodil,na PČR mi řekli že je důvodné podezření na prodlužovaní výživného!Vše jsem řekl,poslal doložil.A co myslíte že se satalo!Jde to k soudu!Mě budou trestat za to že syn podvádí a mám další vyživovací povinnost jak napsal státní zástupce!Jelikož mají na PČR známé tak jde vše.A co já ted mám dělat!

Tomáš | 27.04.2014 23:53
Výživné Výživné je nutné na dítě platit pouze v případě, že "slušně" studují. Pokud nechodí do školy, "flákají se" apod, tak tato povinost není! Trestní oznámení je zde neopodstatněné. Soudce to zastaví a pošle na civilní řízení. Doporučuji si, ale určitě vzít právníka. Syn následně zaplatí náklady řízení plus se vystavuje vlasnímu stíhání za křivé obvinění (to samozřejmě můžete vzhledem k tomu, že je rodina zastavit... Je to smutné, když děti žalují rodiče, každopádně je to jasný bod například na právní vydědění pro zneuctění rodiny a svých rodičů.


Přidat komentář