Vymáhání pohledávek - věřitel a dlužník

Ocitli jste se na straně dlužníka nebo věřitele pohledávky? Víte, jak se postupuje v případě vymáhání pohledávky? Rozhodli jste se vymáhat pohledávku sami, nebo spíše využijete placených služeb odborníků, kteří se touto problematikou zabývají?

Co je pohledávka

V případě, že někomu dlužíte, ať už je to kamarádovi, nebo například bankovnímu ústavu apod. a jste v prodlení se splátkou, hovoříme o pohledávce. Pohledávky vznikají nejčastěji z různých smluv (půjčka účelná, půjčka neúčelná, úvěr, meziúvěr, nejrůznější pojištění, nájemné aj.), nebo vznikají i z jiných titulů, například z důvodu ušlého zisku, z důvodu náhrady škody, z odpovědnosti za vady, z prodlení, z bezdůvodného obohacení apod.

O pohledávku se současně jedná, pokud je daná služba odběratelem převzata, potvrzena bez jakýkoliv výhrad, nebo v případě zboží, toto bylo skutečně doručeno v plné kvalitě a Vámi potvrzeno.

Dlužníkem může být jak fyzická osoba, tak firma.

STYGA Corporate - vymáhání pohledávek


STYGA Corporate je společností, která sdružuje inkasní firmy při společném postupu vymáhání pohledávek. STYGA Corporate byla založena za účelem pomoci věřitelům při vymáhání pohledávek u pohledávek po splatnosti. Reference společnosti STYGA Corporate a firem ve sdružení jsou podložené písemně a jsou k nahlédnutí v originálu novým klientům, kteří o to požádají.

Co je pohledávka budoucí

Je možné také zajistit i pohledávku tzv. budoucí, která má teprve vzniknout, nejčastěji je to v případě u smlouvy o úvěru: banka nebo jakýkoli věřitel se zaváže, že poskytne úvěr, ale jeho výplatu podmíní zřízením zástavního práva k nějaké hodnotě, a teprve po zřízení zástavy k zajištění budoucího závazku vrátit poskytnuté prostředky, přislíbený úvěr poskytne.

Právo věřitele k vzniklé pohledávce

Věřitel má právo požadovat od příslušného dlužníka, u kterého vznikla vůči němu pohledávka, určité plnění. Věřitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže dlužník nesplní závazek ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu věřitelem. Je potřeba si také dát pozor v případě, jestli v příslušné smlouvě je stanovena přesná doba plnění a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem, musí věřitel oznámit dlužníkovi bez zbytečného odkladu, že na plnění trvá. Jestliže tak věřitel neučiní, smlouva se od počátku ruší.

Je-li dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo od něj požadovat vedle plnění úroky z prodlení, resp. poplatek z prodlení (ten je v současné době stanoven však jen ohledně nájemného). Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Věřitel má dále právo na náhradu škody způsobené prodlením dlužníka.

Věřitel může využít:

 • mimosoudního vyrovnání,
 • soudního vyrovnání,
 • odkupu pohledávky,
 • exekučního řízení aj.

Co je úrok z prodlení

Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě.

Není-li den nebo lhůta splatnosti ceny dodávky stanovena smlouvou, vznikne právo na úrok z prodlení, aniž je zapotřebí výzvy k plnění: například uplynutím 30 dnů ode dne, kdy dlužník obdržel fakturu nebo obdobnou žádost o zaplacení.

Promlčení pohledávky

Pokud se sami pustíte do mimosoudního vymáhání příslušné pohledávky vůči dlužníkovi, pamatujte však, že i pohledávka má svoji dobu, a mohlo by se lehce stát, že bude pohledávka promlčena a Vy neobdržíte peníze, které Vám patří. Jak je to tedy s promlčením pohledávek? Pohledávky existují určitou dobu od svého vzniku po jejich zánik. Zánikem pohledávky je zpravidla její splnění. Pokud však ke splnění nedojde, nemůže dlužník zůstat zavázán natrvalo. I když Vám někdo dluží, tak ze zásad civilního práva jste povinni se starat o Váš majetek, jste povinni zajistit plnění Vaší pohledávky prostřednictvím zákonných kroků, které jste současně povinen proti danému dlužníkovi použít.

Promlčecí doba pohledávky

Obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku je tříletá a počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Takovým dnem je den podání žaloby u soudu. Možnost podat žalobu vzniká ve většině případů splatností příslušné pohledávky. Čas splnění je zpravidla sjednán smluvními stranami, vyplývá z právního předpisu nebo je určený soudem.

Obecná promlčecí doba podle obchodního zákoníku je čtyřletá. Obchodní zákoník stanoví pro jednotlivá práva počátek plynutí promlčecí doby obdobně jako občanský zákoník.

V případě, že plnění bylo dohodnuto ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti.

Vymáhání pohledávky využitím služeb vymahačů pohledávek

V případě, že budete na straně věřitele a netroufáte si, či nedaří se Vám získat od dlužníka pohledávku, můžete se také obrátit na tzv. vymahače pohledávek.

Využijete-li tuto službu, počítejte také s provizí, kterou vymahačům zaplatíte. Výše provize se stanovuje podle konkrétního případu, podle parametrů: stáří pohledávky, výše pohledávky, bonita dlužníka, počty subjektů apod. Počítejte však zhruba s částkou deset až dvacet pět procent. Tato provize je většinou splatná v okamžiku faktické, i částečné úhrady pohledávky dlužníkem.

Na druhou stranu však můžete najít i firmu, které naopak dlužník zaplatí příslušnou odměnu, za poskytnutou službu pro Vás.

Služby vymahačů pohledávek

 • Obdržíte informace pro uspokojení pohledávky – mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání, prodej pohledávky, exekuce aj.
 • Budete dostávat informace o stavu pohledávky.
 • Zvýšíte možnost Vašeho finančního uspokojení, tj. splacení pohledávky.
 • Snížíte rychlým jednáním riziko změny pobytu, sídla fyzické osoby, firmy, která Vám dluží.
 • Možnost mimosoudního vymáhání se provádí na základě udělení Vaší Plné moci a uzavření smlouvy mezi Vámi, jako věřitelem a daným vymahačem pohledávek.
 • Možnost zprostředkování soudního vymáhání. Může se stát, že mimosoudní vymáhání pohledávky není ani vymahačem pohledávek úspěšné, v tomto případě Vám může vymahač pohledávek zprostředkovat zastupování příslušnou advokátní kanceláří či komerčním právníkem. Je nutné však jedna rychle, protože by mohlo dojít při prodlevě ke konkurzu, likvidaci společnosti, promlčení předmětného nároku aj. Uplatnění pohledávek v soudním řízení je dáno Občanským soudním řádem, zákonem č. 99/1963 Sb. v platném znění.
 • Možnost zprostředkování uplatnění pohledávky v rámci soudní exekuce se zajišťuje na základě zákona č. 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exekuční činnosti. Jakmile končí činnost soudu v nalézacím řízení, započíná činnost exekutora, který pak v zákonných mezích sám rozhoduje o způsobu exekuce, a také obstarává veškeré nezbytné úkony v dané věci. Vymahač pohledávek Vám může také zajistit v případě potřeby příslušného soudního znalce z oboru oceňování nemovitého i movitého majetku.
 • Možnost zprostředkování odkoupení pohledávky Vám vymahač pohledávek zajistí, a to u firem, které se specializují na odkup pohledávek dle jednotlivých hospodářských oblastí i dlužníků. Realizace odkupu pohledávky je uskutečňuje na základě Smlouvy o postoupení pohledávek v souladu s ustanovením § 524 a násl. Občanského zákoníku.

Postup vymáhání pohledávky prostřednictvím placené služby

 • Vymahači pohledávek si od Vás převezmou listiny, smlouvy, dokumenty, které k dané pohledávce máte.
 • Dlužníkovi zašle firma upomínku s termínem úhrady pohledávky.
 • V případě, že poté dlužná osoba uhradí pohledávku, je Vaše záležitost vyřešena.
 • V případě, že ani poté dlužná osoba neuhradí pohledávku, ovšem zareaguje na výzvu, bude s daným dlužníkem firma komunikovat, a to za účelem zajištění dluhu a jeho vymožení.
 • V případě, že dlužná osoba neuhradí pohledávku a ani nebude na výzvu reagovat, firma připraví žalobu k místně příslušnému soudu, dle místa Vašeho trvalého bydliště.
 • Pokud dlužník nezaplatí pohledávku ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí, bude Vás firma dále zastupovat v exekučním řízení, za účelem vymáhání pohledávky.

Registr dlužníků

Tzv. Centrální registr dlužníků představuje největší bankovní i nebankovní registr na světě. Cílem registru je zvýšit vymahatelnost pohledávek, ochránit obchodní subjekt před špatnou investicí. Přístupem do registru dlužníků můžete využívat dalších služeb, například monitoring firem, konkursy apod. Do registru se můžete jednoduše zaregistrovat, a to jako fyzická osoba i podnikatelský subjekt. Základní bezplatnou registrací získáte bezplatný přístup k vybraným službám Centrálního registru dlužníků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14819 (rodina-finance.cz#20823)