Vymáhání pohledávek - exekuce a pohledávky

Pohledávky lze vymáhat mimosoudě nebo soudní cestou. Správou, odkupem a vymáháním pohledávek se zabývají také různé specializované agentury. V případě nezaplacení pohledávky může dojít k exekuci.

Pohledávka

se týká závazkového vztahu, kdy má věřitel právo na plnění od dlužníka a dlužník má naopak povinnost svůj závazek splnit.

Pohledávky vznikají

na základě právních úkonů, především smluv (jiným případem může být například bezdůvodné obohacení, způsobení škody a další skutečnosti, které vyplývají z občanského zákoníku).

STYGA Corporate - vymáhání pohledávek


STYGA Corporate je společností, která sdružuje inkasní firmy při společném postupu vymáhání pohledávek. STYGA Corporate byla založena za účelem pomoci věřitelům při vymáhání pohledávek u pohledávek po splatnosti. Reference společnosti STYGA Corporate a firem ve sdružení jsou podložené písemně a jsou k nahlédnutí v originálu novým klientům, kteří o to požádají.

Jakými způsoby se pohledávky zajišťují?

Zástavní právo

Pokud dluh nebude včas a řádně splněný, dosáhne se uspokojení zpeněžením zástavy. V praxi se tento způsob využívá docela často a pro věřitele představuje značnou jistotu.

Zadržovací právo

Nevzniká na základě smluvního principu, je vedlejším právem věřitele vůči dlužníkovi. Věřitel zadrží věc dlužníka, přičemž ho nemusí předem ani upozorňovat, ani poskytnout náhradní lhůty ke splnění pohledávky. Věřitel má však povinnost bezodkladně informovat dlužníka o zadržení věci a vysvětlit důvody. Dají se zadržet pouze věci movité, které lze zpeněžit (nikoliv nemovitosti či práva).

Smluvní pokuta

Pokud dlužník nesplní svůj závazek včas a řádně, vzniká smluvní pokuta, kterou musí dlužník věřiteli zaplatit.

** Ručení**

Vzniká na základě písemného prohlášení ručitele, který přebírá zodpovědnost dlužníka v případě, že dlužník pohledávku neuspokojí. Ručitel je tedy následně povinen tuto pohledávku uspokojit.

Směnka

Jedná se o cenný papír, z něhož vyplývá dluh. Na základě směnky má věřitel právo dožadovat se zaplacení od dlužníka.

Bankovní záruka

V podstatě je to určitý případ ručení, přičemž ručitelem se za úplatu stává banka. Banka písemně prohlásí v záruční listině (zpravidla příloha kupní smlouvy), že závazek věřitele uspokojí v případě, že jej nesplní dlužník.

Pojištění pohledávky

Za úplatu (pojistné) pojišťovna přebírá zodpovědnost v případě nemožnosti splatit pohledávku.


Další způsoby zajištění pohledávek: dokumentární akreditiv (zajišťuje splnění závazku v zahraničních obchodech), výhrada vlastnického práva (u kupních smluv tzv. doložka o výhradě vlastnictví zajišťuje, že až do přechodu vlastnictví – zaplacení, je za vlastníka věci považován stále prodávající, což je výhodné v případě porušení závazků kupujícím), zajištění postoupením pohledávky (věřitel nepotřebuje souhlas dlužníka a svou pohledávku může postoupit někomu jinému, kdo nahradí pozici dosavadního věřitele).

Pohledávka zaniká

 • splněním, tj. úhradou dluhu
 • částečným splněním závazku (uznáním dluhu, placením úroků)
 • započtením pohledávky (tj. v situaci, kdy dlužník a věřitel mají vůči sobě vzájemné pohledávky stejného druhu a ty pak zaniknou do výše svého krytí)
 • prekluzí (zánik pohledávky v případě, že nebude uplatněna v určité době)
 • dohodou
 • výpovědí
 • prominutím dluhu + vzdaním se práva
 • narovnáním (mezi účastníky je uzavřena dohoda, kterou se upraví určitá sporná nebo pochybná práva)
 • novací (původní závazek zanikne a vznikne závazek nový)
 • splynutím (pokud se osoba dlužníka a věřitele stane jedním subjektem)
 • smrtí jednoho ze smluvních stran

Prekluze a promlčení není jedno a totéž

Promlčení je zánik nároku. Jestliže uplynula promlčecí doba a povinná osoba se ohradí námitkou o promlčení, nemůže být právo vymoženo. Avšak pokud dlužník promlčenou pohledávku zaplatí, považuje se dluh za skutečně existující a v případě jeho domáhání nemá dlužník nárok na vrácení uhrazené sumy. U věřitele nedošlo k bezdůvodnému obohacení.

U vztahů upravených občanským zákoníkem je stanovena promlčecí doba 3 roky, u obchodního zákoníku jsou to 4 roky.

Prekluze je zánik práva. Jestliže dlužník zaplatí prekludovaný dluh, jedná se o plnění bez právního důvodu a má se za to, že věřitel se bezdůvodně obohatil. Dlužník se může domáhat navrácení.

Jak lze pohledávky vymáhat

Vymáhání pohledávky mimosoudně

Aby mohlo být vymáhání úspěšné, je základem, aby věřitel pečlivě vedl evidenci svých pohledávek. Nestačí pouze informace o výši pohledávky, ale je nutné prokázat, jak vůbec pohledávka vznikla. Jsou zapotřebí různé doklady, například smlouva, dodací list, doklady o jednání v dané věci atd.).

Obvykle je postup takový, že věřitel se s dlužníkem spojí, upozorní ho, informuje, zajímá se o důvody nesplnění pohledávky a nabízí možné řešení situace (např. splátkový kalendář).

Jestliže není tento způsob účinný, následují důrazné upomínky, výčet úroků z prodlení, upozorňování na pokuty a další postup při neřešení situace apod. Bohužel ani toto někdy nepomůže.

V tomto bodě je vhodné využít služby různých firem nebo advokátních kanceláří, které se přímo vymáháním pohledávek zabývají.

Vymáhání pohledávky je realizováno na podkladě tzv. mandátní smlouvy – mandatář je mandantem zplnomocněn k vymáhání pohledávky. Jinou variantou je smlouva o právním zastoupení.

Advokátní kanceláře zašlou dlužníkovi důraznou upomínku, aby pohledávku ihned zaplatil. Tento poslední smírný pokus předchází samotnému soudnímu vymáhání pohledávky.

Vymáhání pohledávky soudní cestou

Je vhodné, aby se věřitel nechal zastupovat advokátem.

Řízení se zahajuje na základě žaloby. V žalobě se mimo jiné přesně uvádí věc týkající se žaloby, například zaplacení určité částky a dodává se formulace „s příslušenstvím“, čímž se myslí úroky z prodlení, soudní výdaje, odměna advokátovi atd. To, čeho se žalobce domáhá, se označuje jako „žalobní petit“.

Pokud existují jasné důkazy a pohledávka dlužníka vůči věřiteli je nezpochybnitelná a zřejmá, soud může vydat tzv. platební rozkaz. Pokud není rozkaz vydán, dále se věc projednává. Platební rozkaz musí žalovaný převzít výhradně do vlastních rukou. Existuje také směnečný (šekový) platební rozkaz. Jedná se o obdobu standardního platebního rozkazu s tím rozdílem, že žalobce předkládá originál směnky nebo šeku.

Jestliže v průběhu soudního řízení žalovaný uzná nárok žalobce, mluvíme o tzv. rozsudku pro uznání. Žalovaný v tomto případě učiní uznávací prohlášení.

Existuje také tzv. rozsudek pro zmeškání. Pokud se žalovaný neúčastní soudního jednání a neomluví se (ani se neúčastní jeho právní zástupce), považuje se to za projev jeho vůle (nečinnost) a tvrzení žalobce se považují za nesporná.

V některých případech, i když soud rozhodne ve prospěch věřitele a dlužníkovi bude zaplacení pohledávky nařízeno, přesto nedochází k uhrazení pohledávky.

Následuje další bod, a tím je exekuce.

Exekuce a soudní výkon rozhodnutí

Věřiteli se nabízí dvě možnosti:

-         podá návrh na soudní výkon rozhodnutí

-         věc předá exekutorovi

Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že v návrhu na soudní výkon rozhodnutí musí věřitel vybrat způsob, kterým bude pohledávka vymožena, a ten je pro soud závazný. Dlužná částka se může například srážet ze mzdy či z jiných příjmů, lze ji získat prodejem movitých věcí či nemovitostí apod. Věřitel si tedy v tomto případě musí zjišťovat majetek dlužníka, aby mohl návrh vůbec podat.

U exekuce přechází iniciativa do rukou exekutora a ten sám rozhoduje o nejvhodnějším způsobu provedení exekuce. Exekutor předá návrh o provedení exekuce soudu a ten pak ve věci rozhodne.

 

Tip: V současnosti nabízí své služby správy, odkupu a vymáhání pohledávek mnoho agentur.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14820 (rodina-finance.cz#20827)