Vymáhání pohledávek - dluhy a spory

Mít dluhy je v naší republice bohužel stále více pokládáno za normální. Všechny své závazky platí řádně a včas jen málokterý podnikatel. O domácnostech žijících na dluh ani nemluvě. Jak si poradit s vymáháním pohledávek?

Vymáhání pohledávek

Ať už Vám dluží firma nebo soukromá osoba a nemá se k zaplacení dluhu, zboží či služby je to vždycky nepříjemná, mnohdy táhlá komplikace, proložená soudními spory. Má-li takových povedených věřitelů firma více, může ji to i položit. Navíc vymáhá-li pohledávky Vaše účetní nebo koordinátor, nemohou se plně věnovat své vlastní práci a mnohdy zcela neúspěšně protelefonují hodiny a dny.

Jak situaci řešit

 1. poslat upomínku s fakturou
 2. nabídnout dlužníkovi splátkový kalendář
 3. nabídnout nepeněžité plnění – například v naturáliích
 4. prominout dluh a vzdát se plnění
 5. započtením pohledávky – vzájemné dluhy se pouze započtou
 6. nechat si potvrdit závazek – pro předejití promlčecí lhůty

Nevede-li Vám tento postup k úspěchu, je třeba jednat dál a to co nejdříve...může se Vám také stát, že pohledávka bude promlčena.

Promlčená pohledávka

Promlčení v civilním právu se vykládá jako oslabení nároku v důsledku marného uplynutí času, promlčecí lhůty. Nárok je soudně vymahatelná pohledávka. Oslabení nároku spočívá v tom, že pokud dlužník před soudem promlčení namítne, soud nemůže promlčenou pohledávku přiznat = odsoudit dlužníka ke splnění jeho závazku, kupř. k zaplacení dlužné částky.

Evidence pohledávek

Evidence pohledávek je důležitá hlavně pro nezmeškání lhůt nebo přehlednost pohledávek a jejich časovou posloupnost.

Možnosti řešení

Můžete ve své firmě vytvořit pracovní pozici – vymahač pohledávek, ale stejně by to měl být zkušený a kvalifikovaný člověk. Jednou možností je najmout si na tuto činnost advokáta, ten Vás však přivede nejspíše výhradně k soudnímu jednání a jeho mzda za vykonanou práci bude nejspíš velmi značná. Logickým krokem v takové situaci je zadat práci specialistům – tedy agentuře na vymáhání pohledávek.

Odkup pohledávek

Když není dluh snadno vymahatelný a věřitel potřebuje určitou hotovost, je někdy výhodné se uchýlit k prodeji takové pohledávky. Ovšem tehdy věřitel musí počítat s tím, že nedostane celou částku, jen určitou procentuální část. Odkoupení pohledávky v podstatě znamená změnu věřitele za určitou úplatu, kterou si stanoví smluvně mezi sebou věřitelem budoucí a současný. Smlouva o postoupení pohledávky je nezbytnou záležitostí při změně v osobě věřitele. Tato smlouva se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to konkrétně § 524 a následujícími. Ve smlouvě musí být vždy uvedeny smluvní strany, kterými jsou původní a nastupující věřitel. Tyto osoby mohou být jak fyzické, ale i právnické. Vždycky musí dojít k jejich dostatečné identifikaci. To znamená, že pokud se jedná o fyzickou osobu, je vhodné uvést její rodné číslo, v případě právnické osoby se vždy uvádí IČ.

Jak vybrat agenturu?

 • agentura by si neměla inkasovat platby předem
 • platby od dlužníků by měly jít na Váš účet
 • všechny náklady by měl hradit dlužník
 • dobrá agentura Vám vypracuje analýzu
 • měla by Vás průběžně informovat o stavu pohledávky
 • vyhledejte si o agentuře reference

Nikdy nedávejte z ruky originály dokládající existenci dluhu a okolnosti jeho vzniku! Pro práci by měly stačit fotokopie, které je možno v případě potřeby notářsky ověřit

Vymáhací firmě dejte o dlužníkovi maximum informací. Některé firmy mají i detektivní oddělení – jiné ne.

Pozor na pole působnosti agentury – pokud pracuje výhradně v Plzni a okolí, s těží vymůže pohledávku v Ostravě, nemá-li tam zastoupení.

Soudní poplatky

Věřitel hradí soudní poplatek, který činí čtyři procenta z výše pohledávky, nejméně pak 600 Kč. V případě, že vyhraje, je poplatek vždy účtován dlužníkovi, stejně jako odměna advokáta. Pokud je však pohledávka u dlužníka nedobytná, může se stát, že platba zůstane u věřitele. Obvykle však jen na čas, než dlužník získá nějaký majetek, nebo zaměstnání, kde lze postihnout exekucí jeho mzdu.

Sepisování smluv

Již při sepisování smlouvy dbejte na to, aby byly ve smlouvě zaneseny pokuty, penále a sankce za prodlení plateb po splatnosti. S tímto bodem se pak můžete, že agentura vymůže pohledávku a tyto sankce pokryjí náklady za jejich službu.

Inkasní agentury

Charakteristickým rysem inkasní agentury je maximální důraz především na využívání formy písemných upomínek a telefonických kontaktů v procesu vymáhání pohledávek, na hromadné vymáhání velkého množství pohledávek drobného charakteru a dále na vymáhání soudní cestou těch pohledávek, které nebyly uhrazeny v průběhu mimosoudního vymáhání. Hlavním zaměřením inkasních agentur je inkaso spotřebitelských pohledávek B2C.

Firmy na vymáhání pohledávek

Charakterizuje je především individuální práce s pohledávkami i s dlužníkem, větší pružnost a širší škála používaných metod, ale i vyšší odměny ve srovnání s inkasními agenturami. Vzhledem k tomu, že firmy na vymáhání pohledávek pracují s pohledávkami i s dlužníky individuálněji, mají i větší náklady, které se odrážejí v ceně služeb. Většinou se pohybují od 10 do 30% částky zaplacené dlužníkem. V případech, kdy se jedná o mnoha milionové pohledávky, může tato sazba klesnout i pod 5%, zatím co u zvláště složitých případů může překročit 40%. Jestliže u inkasních agentur tvoří značnou část portfolia nedávno vzniklé pohledávky, pak průměrné stáří pohledávek u firem na vymáhání pohledávek je podstatně vyšší. Přijímají i pohledávky několik let po lhůtě splatnosti, u nichž však neproběhla promlčecí doba.

Výše pohledávky

1) pohledávky o objemu do 100.000 až 150.000 korun - ty může úspěšně řešit inkasní agentura

2) pohledávky nad 150.000 korun – předat specializované firmě na vymáhání

3) sporné pohledávky - předat k řešení advokátům. Pokud však dlužník vytváří spory úmyslně jen proto, aby oddaloval platbu, pak je lepší s ním jednat prostřednictvím specializované firmy.

Standardní dostupné instrumenty k ohodnocení solventnosti dlužníka

1. Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz Je nezbytné si prohlédnout úplný výpis z obchodního rejstříku, protože pouze v něm je vidět celou historii změn ve společnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat převodům zadlužených firem na tzv. «bílé koně». Jeho společnými vizuálními znaky jsou:

 • u akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným došlo k výměně všech členů statutárních orgánů a společníků
 • noví členové statutárních orgánů mají místo bydliště v jiném regionu než je sídlo firmy nebo jsou příliš mladými či starými pro plnohodnotné plnění funkce statutárního zástupce
 • s výměnou statutárních orgánů došlo současně i ke změně sídla firmy
 • noví statutární zástupci figurují jako statutáři i v jiných společnostech, ve kterých došlo k podobným změnám ve struktuře (často figurují ve větším počtu takových firem).

2. Údaje o registraci k DPH na serveru ministerstva financí. Zrušení registrace plátce DPH vypovídá o praktickém ukončení aktivní komerční činnosti dlužníkem.

3. Prověření zadluženosti dlužníka na burzách pohledávek. Tady je však nezbytné mít na zřeteli to, že kterákoliv burza nebo rejstřík v ČR mají očividný informační nedostatek - totálně zadlužené subjekty, které mají desítky věřitelů, občas vůbec na burzách nefigurují. Informace na těchto stránkách nejsou nijak validovány, mají pouze informační charakter. Také nemusí být zcela aktuální.

4. Monitoring medií ve vyhledavačích www.google.cz a www.seznam.cz

5. V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Ty najdete na stránkách Justice.cz existuje zde také evidence úpadců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14821 (rodina-finance.cz#20828)