Účetnictví a daňová evidence - Domažlice a okolí

Účetnictví a daně může zvládnout opravdu každý! Jděte na to chytře, ať neplatíte více, než musíte. Stačí se jen o malinko více zajímat o vaše finance a vyhledat odborníky, kteří vám poradí v dnešním světě ze-dne-na-den-měnících se zákonů.

Účetní poradenství - Domažlice

Účetní poradce je osoba plně kvalifikovaná k poskytování služeb v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a dalších služeb účetního a daňového charakteru. Kvalifikace vyplývá z odborné znalosti, která se prokazuje několikaletou praxí v oboru při žádání o živnostenský list. Nemusíte se tedy bát, že byste svěřili své finance do rukou neodborníka.

Služby účetního poradce

Služby z účetní a daňové oblasti zahrnují velké množství různých činností. Nejčastěji jde o vedení účetnictví, daňové evidence, dále o zpracování mezd či daňových přiznání a samozřejmě o poskytování rad v těchto oblastech. Účetnictví a daněNěkteří účetní poradci poskytují i další speciální služby, jako je vedení podrozvahové evidence, rekonstrukce účetnictví apod.

Bližší charakteristika služeb účetních poradců

Výše zmíněné služby budeme nyní podrobněji charakterizovat, abyste si mohli udělat bližší představu, které z nich potřebujete využít. Největší pozornost zaměříme na vedení účetnictví, daňové evidence, ale i na mzdovou evidenci a zpracování daní.

Účetnictví nebo daňová evidence?

Možná v této chvíli přemýšlíte, zda máte na výběr mezi vedením účetnictví a daňové evidence a jak se tyto dva způsoby liší. Rozdíl spočívá především ve větší jednoduchosti vedení daňové evidence. Mnozí si jistě budou pamatovat, že obdobou daňové evidence bylo dříve tzv. jednoduché účetnictví a obdobou účetnictví tzv. podvojné. I tento název svědčí o větší jednoduchosti daňové evidence. Ta představuje evidenci majetku, závazků, příjmů a výdajů, jejímž hlavním účelem je vyčíslení daňové povinnosti subjektu. Naopak účetnictví představuje značně rozsáhlý způsob evidence nákladů, výnosů, aktiv, pasiv a výsledku hospodaření, jež nemá za cíl pouze poskytnout informace potřebné k vyčíslení daně, ale podávat vedení podniku i další informace, dle kterých lze plánovat budoucnost a přizpůsobovat chod podniku aktuálním podmínkám.

Co se týče možnosti volby, ta existuje pouze v některých případech. Povinnost vést účetnictví nařizuje striktně zákon o účetnictví, který přesně stanovuje, jaké subjekty musí vést účetnictví. Ostatní pak mohou vést daňovou evidenci. Účetnictví musí povinně vést:

 • právnické osoby
 • zahraniční osoby, které provozují svou činnost na území České republiky
 • fyzické osoby při splnění určitých podmínek
 • organizační složky státu

Fyzické osoby vedou účetnictví pokud:

 • jsou zapsány v obchodním rejstříku
 • jejich obrat přesáhl 25 milionů Kč za předchozí kalendářní rok
 • jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, ve kterém jeden z členů začal vést účetnictví

Pokud fyzické osoby nesplňují ani jednu z těchto podmínek, mohou začít vést účetnictví dobrovolně. Vždy však platí, že pokud někdo začne vést účetnictví (ať již dobrovolně, nebo povinně), musí tak činit minimálně následných 5 let. Ostatní subjekty pak mohou vést daňovou evidenci.

Vedení účetnictví - Domažlice

Vedení účetnictví upravuje zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy. Ty stanovují veškeré povinnosti při vedení účetnictví, vykazování a mnoho dalších věcí, které musí člověk vedoucí účetnictví znát. Proto je o mnoho jednodušší tuto činnost přenechat odborníkovi.

Při vedení účetnictví se nejčastěji provádí následující činnosti:

 • převzetí a zpracování veškerých účetních dokladů, jejich formální a věcná kontrola, jejich chronologické seřazení a zaúčtování do účetních knih (hlavní kniha, účetní deník a knihy analytické evidence)
 • podrozvahová evidence – např. evidence leasingu
 • evidence majetku, výpočet odpisů
 • v případě potřeby příprava měsíčních výkazů
 • uzavírání účtů na konci období a sestavení výkazů účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha + v případě potřeby přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů a ostatním daním
 • rekonstrukce účetnictví.

Vedení daňové evidence - Domažlice

Vedení daňové evidence je o mnoho jednodušší, což vyplývá i z její legislativní úpravy. Daňovou evidenci upravuje pouze odstavec v zákonu o daních z příjmů, který však přímo nespecifikuje způsob jejího vedení. Při vedení daňové evidence se obvykle provádějí následující činnosti:

 • převzetí všech dokladů, jejich seřazení dle data a zaúčtování do peněžního deníku, případně knihy majetku, pohledávek a závazků či dalších vedených knih
 • uzavření veškerých knih na konci účetního období
 • stanovení daňové povinnosti apod.

Vedení mzdového účetnictví - Domažlice

Součástí komplexního účetnictví je i vedení mzdové agendy, kterou většinou vede ten účetní, který má na starosti běžné účetnictví. Často však dochází k využívání služeb účetních poradců ve chvíli, kdy podnikoví účetní nemají dostatek času a potřebují vypomoci. Účetní poradci pak mohou nabídnout následující služby:

 • komplexní zpracování mezd – jejich výpočet, odvody ze mzdy, zpracování výplatních pásek, zajištění výplaty apod.
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u institucí zdravotního a sociálního pojištění a zpracování přehledů pro tyto instituce
 • zastupování klienta při jednání s institucemi zdravotního a sociálního pojištění
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců

Zpracování daňových přiznání - Domažlice

Jednou z dalších činností, kterou je nutné každoročně provádět, je zpracování daňových přiznání k různým daním. I s tím Vám může pomoci účetní poradce. Nejčastěji se jedná o daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, o daň z přidané hodnoty a silniční daň.

Vyznat se v** daňové problematice** obnáší opět studium dalších příslušných zákonů, proto je vhodnější využít raději služeb někoho kvalifikovaného, pro koho je podávání daňových přiznání denním chlebem. Účetní poradci nejčastěji v daňové oblasti nabízí následující služby:

 • komplexní daňové poradenství v průběhu roku – tzn. jakékoliv rady ohledně daní, které by se Vás mohly týkat
 • vyhotovení daňových přiznání pro různé daně
 • případné zastoupení při jednání s finančním úřadem

Výhody využití služeb účetních poradců - Domažlice

Využití služeb účetních poradců Vám může přinést několik výhod. Za prvé máte jistotu, že budou účetní služby kvalitně provedeny, jelikož účetní poradce má za sebou již mnoho let praxe, které dokazuje jeho živnostenský list. I v případě, že by Vám byla chybným zaúčtováním způsobena nějaká škoda, nemusíte se obávat, protože účetní poradci mají zpravidla sjednáno pojištění odpovědnosti, ze kterého by Vás odškodnili.

Pokud se rozhodujete o zaměstnání podnikové účetní, raději si propočítejte náklady na její výplatu a srovnejte je s náklady na využití služeb účetního poradce. Toho totiž platíte pouze za sjednanou práci, avšak u vlastního zaměstnance musíte odvést i sociální a zdravotní pojištění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14847 (rodina-finance.cz#22856)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat