Styga Corporate - profesionální vymáhání pohledávek

Způsoby, jakými lze provést exekuci. Jak reagovat při neoprávněném zásahu exekutora. Co dělat, když přijdete domů a byt je už prázdný. Co znamená pojem „součinnost třetích osob?“ Vymáhání pohledávek Styga.

Když nám dluhy začínají přerůstat přes hlavu

Dluh začíná už od 1 Kč… Vzít si půjčku? No a co, vždyť to tak dělají v této době snad všichni! Ano, ale spousta z nich se také posléze dostává do problémů. Snad nejhorším řešením je zaplácat půjčku jinou půjčkou. Nekonečný řetězec věčného zadlužení ale postihuje čím dál více lidí. Půjčku každopádně neberte na lehkou váhu, nemuselo by se to doslova vyplatit. …a pokračuje klidně do milionů!

Důležité je řešit problém hned v jeho počátku

a nečekat, až se stane nezvládnutelným. To platí dvakrát tak pro závazky. Lepší je, se pokusit s věřitelem co nejdříve po vzniku potíží domluvit třeba na odložení splátek nebo splátkovém kalendáři. Rozhodně nebuďte pasivní a nenechte věcem volný průběh! Reálně zmapujte svůj stav a navrhněte vhodné řešení. Když předem víte, že dohodu nemůžete splnit, nezavazujte se k ní. Jakmile jednou přijdete o důvěru, těžko s Vámi bude chtít někdo znovu vyjednávat.

Nečinností problémy nezmizí

Vyčkáváním Vaše problémy nezmizí. Je nutné se postavit k věci čelem a neutíkat. To, že se k soudnímu jednání nedostavíte, nebo si nevyzvednete poštu, není řešením. Soud Vás může odsoudit, i pokud nejste přítomni. Navíc, poté, co rozsudek nabude právní moci, se nebudete moci už ani odvolat.

Výzvu k zaplacení neignorujte

Po nezaplacení splátky Vám přijde výzva k zaplacení. Dlužník, který na výzvu k úhradě nebude reagovat, nebo nesplní to, na čem se s věřitelem dohodnul, zpravidla obdrží ještě druhou výzvu. Tady už je případné vyjednávání s věřitelem podstatně ztíženo. Odeslat výzvu k zaplacení navíc není ani povinností, takže se nedivte, když tato fáze ani nenastane. Je to spíš něco jako projev věřitelovi dobré vůle.

Když dlužník věc neřeší anebo oznámení o žalobě

Další stadium je spojeno s tím, že dlužník obdrží oznámení o žalobě podané věřitelem anebo přímo platební rozkaz od soudu. Interval od doručení výzvy k doručení rozhodnutí soudu je proměnlivý a je věcí věřitele, protože na něm záleží, kdy žalobu podá.

Jak se může dlužník proti platebnímu rozkazu bránit

Dlužník má právo na odpor proti platebnímu rozkazu. To je ovšem možné jen ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Výhra dlužníka pro něj znamená osvobození od povinnosti cokoli platit. Prohra mu však přinese nejenom povinnost splatit dluh, ale také soudní výlohy. Co ale bude dělat dlužník, který peníze na splacení nemá? Pokud si někde nepůjčí, už může jen se strachem očekávat, až přijde exekuce. Myslíte si, že exekutor se předem ohlásí? Často se o něm dozvíte, až už bude stát za dveřmi. Čas, který uplyne od ignorace rozhodnutí po návštěvu exekutora, se navíc ještě prodraží. Přibudou totiž náklady na exekuci.

O exekutorech a exekucích

Exekutor má dopomoci tomu, co mělo být splněno dobrovolně, ale nestalo se tak. Dohled nad exekutory je zajištěn státním orgánem- Ministerstvem spravedlnosti a rovněž Exekutorskou komorou České republiky. Územní působnost exekutora je neomezená, jeho činnost může být vykonávána na celém území státu.

Co znamená pojem „součinnost třetích osob?“

Součinnost třetích osob je spolupráce exekutora a jiných subjektů. Spočívá v tom, že subjekty poskytují exekutorovi potřebné informace a podporu, aby k exekuci mohlo dojít. Touto povinností jsou vázány všechny orgány státní správy a samosprávy, zdravotní pojišťovny, policie, advokáti, banky, notáři, podnikatelé, pošty aj.

STYGA Corporate - vymáhání pohledávek


STYGA Corporate je společností, která sdružuje inkasní firmy při společném postupu vymáhání pohledávek. STYGA Corporate byla založena za účelem pomoci věřitelům při vymáhání pohledávek u pohledávek po splatnosti. Reference společnosti STYGA Corporate a firem ve sdružení jsou podložené písemně a jsou k nahlédnutí v originálu novým klientům, kteří o to požádají.

Způsoby, jakými lze provést exekuci

Postup exekuce musí být v souladu s exekučním řádem. Důležitou skutečností je to, zda jde o exekuci peněžitého nebo nepeněžitého plnění. Exekuci u peněžitého plnění lze provést srážkou ze mzdy, přikázáním pohledávky aj. Nepeněžité plnění se týká například odebrání věci, provedení úkonu apod.

Jak reagovat při neoprávněném zásahu exekutora

Jsou známé i případy, kdy exekutor neoprávněně vstoupí do domu a odveze věci, ačkoli lidé, kteří dům obývají, nikomu nic nedluží. Jak se v takové situaci zachovat?

Uvádíme několik doporučení:

  • Uschovejte si všechny doklady
  • Skladujte si účtenky, kupní nebo darovací smlouvy, rozhodnutí o vypořádání dědictví apod.

Těmito listinami budete později prokazovat vlastnictví zabavených věcí. Měli byste si pamatovat, kde jste co měli, abyste po zásahu snáze zjistili, co Vám chybí.

I když se exekuce týká Vašeho známého, buďte opatrní

Může se stát, že u Vás zazvoní exekutor s tím, že potřebuje vidět Váš byt, protože na Vašeho známého byla uvalena exekuce a musí se vyloučit, zda neschováváte jeho věci. V takové situaci chtějte vždy vidět soudní rozhodnutí o nařízení exekuce a exekuční příkaz. Když Vám exekutor doklady ukáže, zavolejte policii, aby prohlídce bytu byla přítomna. Až poté, co policie dorazí, vpusťte všechny do bytu. Policii může nahradit soused či kamarád. Exekutor po Vás bude chtít doklady od věcí. Ty mu ukažte, ale v žádném případě nedávejte do ruky! Je stanoveno, že když někdo odmítne pustit exekutora do bytu, může tak učinit exekutor násilím.

Co dělat, když přijdete domů a byt je už prázdný

Jestliže jste nebyli exekutorem vyzváni k prohlídce bytu, a najdete svůj byt vybraný, okamžitě zavolejte policii. Pravděpodobně se za okamžik ukáže, že to nebyla loupež, nýbrž exekuce. V tom případě požádejte vyšetřovatele o protokol, ve kterém stojí, že se jednalo o exekuci. Získáte tak důkaz o tom, kdo má Vaše věci.

Shromážděte všechny doklady a jděte za exekutorem

Napište si seznam věcí, které Vám exekutor zabavil, navštivte jej a kopii dokladů mu předložte. Zároveň mu sdělte, že žádáte navrácení vašich věcí. Když Vás exekutor ignoruje, sepište žalobu o vydání věcí a podejte ji k okresnímu soudu. V žalobě uveďte, že nemáte žádné dluhy a věci Vám byly odebrány zcela neprávem. Nezapomeňte vyjmenovat všechny odebrané věci a přiložit kopii dokladů včetně policejního protokolu, který obsahuje jméno daného exekutora. Žalobu pro jistotu okopírujte a pošlete doporučeně i exekutorovi, aby nezačal zabavené věci dražit.

Vylučovací žalobu nepodávejte, týká se jen dlužníka

Tvrzení exekutora o tom, že musíte podat tzv. vylučovací žalobu, neposlouchejte. Vylučovací žaloba se vztahuje pouze na dlužníka, jeho manžele (manželku) nebo spoluvlastníka zabavené věci.

Využijte svá práva - stížnost na exekutora

Exekutora, který do bytu vstoupí bez předchozí výzvy k prohlídce, nenechávejte bez potrestání.

Podejte na něj trestní oznámení pro porušení domovní svobody.

Sepište také stížnost Exekutorské komoře ČR.

Během zákroku Vám mohla vzniknout i škoda, například na věci, ušlá mzda, výdaje na cestovné, ale neopomínejte ani psychickou újmu v důsledku způsobené nejistoty.

Podejte k okresnímu soudu žalobu na Ministerstvo spravedlnosti ČR o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14816 (rodina-finance.cz#20158)