Společné jmění manželů - majetek

Společné jmění manželů upravuje výhradně a výlučně majetkové poměry týkajících se pasiv i aktiv nabytých pouze za dobu trvání společného manželství. Co do společného jmění manželů patří a co nikoliv? O tom bude pojednávat následující článek.

Vstup do manželství nepřináší pouze růže.

Svatba je jedním z nejkrásnějších okamžiků v lidském životě, avšak ne vždy společná láska vydrží až do konce života. V mnohých případech končí svatba rozvodem, vypořádáním společného majetku a chvílemi, které jsou považovány naopak za jedny z nejhorších. Ať chceme, či nikoliv, musíme si přiznat, že k takové situaci může dojít u každého oddaného páru. Pokud k tomuto scénáři dojde, je zapotřebí obrnit se nejen pevnými nervy, ale také dostatečnými argumenty a informacemi týkající se společného jmění a jeho vypořádání.

Odborná definice společného jmění manželů

Pojem společné jmění manželů je definováno jako:

a) Majetek, který byl nabyt některým z manželů nebo i manželi společně za dobu trvání manželství.

Co do společného jmění manželů nepatří:
  • majetek, který některý z manželů získal dědictvím nebo darem
  • majetek nabytý jedním z manželů náležící do výlučného vlastnictví tohoto manžela
  • věc, která podle své povahy slouží osobní potřebě jednoho z manželů
  • věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství
  • věc, která byla vydaná jednomu z manželů jako právnímu nástupci původního vlastníka (otázka restituce)

b) Závazky, které některému z manželů nebo i oběma manželům společně vznikly za trvání manželství.

Výjimku tvoří:
  • závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů
  • závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého

Potřebujete radu odborníka? Využijte služby profesionálky v tomto směru.

Individuální vlastnictví

Individuálním vlastnictvím je majetek, který každý z manželů nabyl ještě před uzavřením manželství. Tento majetek není potřeba ošetřovat majetkovou smlouvou, jelikož se po rozvodu nezapočítává do rozdělování společného jmění manželů.

Individuálním vlastnictvím je i majetek, který některý z manželů (před i v době trvání manželství) získal dědictvím nebo darem. Výjimku však tvoří společný dar, jímž byli obdarování oba dva manželé a jenž je v jejich spoluvlastnictví.

Schovávejte účtenky o koupi

Pokud tedy vstupujete do manželství s nemovitostí, kterou jste získali darem nebo dědictví, a která je vaším společným domovem, zůstává i po rozvodu pouze vaším majetkem. Rekonstrukce a inovace společného bydlení (nabytého darem nebo dědictvím) je nutno řešit zvláštní formou. Pokud investujete do bydlení společné peníze, v případě rozvodu, je nutné se o investici v podobě rekonstrukce majetkově vypořádat. Takové důkazy však bývají velmi těžké a prokazatelné, tudíž je zapotřebí vše dokladovat potřebnými účtenkami. Bez účtenek a dokladů o koupi dané věci, budete jen z těží uplatňovat nárok na vypořádání. Těžko budete někomu dokazovat, že dlažbu v celém domě jste pořídili za společného trvání manželství a nikoliv před uzavřením sňatku.

Majetková smlouva není podmínkou, ale jistotou

Ačkoliv majetek nabytý před uzavřením manželství se nezapočítává do společného jmění manželství, není na škodu opatřit ho příslušnými doklady. K takovému scénáři dochází především tehdy, když jeden z manželů disponuje vlastním majetkem vyšší hodnoty a po případném rozvodu by mohl o svůj majetek přijít.

Právníci v tomto případě doporučují uložení veškerých dokladů spojených s koupí nebo pořízením majetku. Doklady v případě rozvodového stání jsou jasnými důkazy toho, že majetek byl nabyt jedním z manželů ještě před svatbou, za jeho vlastní financ

Notářský zápis rozdělí majetek

Společné jmění manželů lze zúžit nebo rozšířit prostřednictví smlouvy, kterou manželé uzavřou formou notářského zápisu. Tento způsob dovoluje oběma manželům změnit obsah majetku a závazků nabytých v současnosti (tedy v době uzavření manželství) nebo v budoucnosti. Změna se také může týkat rozsahu majetku  a závazků, které již tvoří jejich společné jmění.

Tento typ smlouvy se nazývá „předmanželskou smlouvou“, jenž je uzavírána především movitějšími a bohatšími manžely. Předmanželskou smlouvu zpravidla uzavírají páry, ve kterých jeden z manželů disponuje několikrát vyšším majetkem než jeho polovička.

Pokud druhý z manželů na tento typ uzavření smlouvy přistoupí, je obeznámen s tím, co mu v případě rozvodu bude či nebude náležet. Záleží na manželích (a především na tom bohatším, movitějším), jaké podmínky ve smlouvě stanoví.

Další skupinu, kteří uzavírají předmanželskou smlouvu, tvoří podnikatelé, kteří zpravidla podnikají v rizikovém oboru. Předměte předmanželské nebo majetkové smlouvy bývají i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky.

Společné jmění užívají a obhospodařují oba dva manželé

Společné jmění manželů, tedy majetek nabytý v době trvání manželství, užívají a udržují oba dva manželé společně a rovnoměrně. Správu majetku musí vykonávat oba dva manželé dohromady, rozhodnutí pouze jednoho z nich není platné ani závazné. Také závazky, které v době manželství vznikají a přicházejí, musí vypořádat oba dva manželé dohromady, navzájem. V opačném případě je právní úkon neplatný.

Pokud se rozhodne jeden z manželů podnikat a k podnikání použít finance ze společného jmění, musí mít souhlas od druhého manžela. Souhlas druhého z manželů je nutné udělit již při prvním požití společného majetku. V dalších případech jeho souhlas není zapotřebí, podnikající manžel jedná a činí jménem obou dvou.

Všechno jednou končí

Nic netrvá věčně, a tak i společné jmění manželů jednoho dne zanikne. K nejčastějším zánikům společného jmění manželů patří zánik manželství. Při ukončení manželství (rozvodu) je nutné provést vypořádání společného majetku, který nabyli manželé v době trvání manželství.

Při vypořádání společného jmění manželů, pokud nebylo dohodnuto jinak, se majetek dělí rovným dílem. Oba dva manželé mohou oprávněně požadovat, aby jim bylo uhrazeno vše, co na společný majetek vynaložili ze svých vlastních úspor naspořených ještě před vznikem manželství. Zde se však opět naráží na kámen úrazu, jelikož v případě nedoložení písemnou formou, nemusí nárok na vypořádání vzniknout.

Při vypořádání společného jmění majetku je soudem přihlíženo především k potřebám nezletilých, tedy nezaopatřených dětí. Také se přihlíží k tomu, jak se každý z manželů staral o svou rodinu nebo jakým dílem se zasloužil o nabytí a udržení společného majetku.

Písemné formy dohody o vypořádání majetku

Dohoda o vypořádání majetku musí být uzavřena v písemné podobě, ústní či jakákoliv jiná forma dohody o vypořádání majetku je považována za neplatnou a neexistující. Pokud bude do společného majetku náležet nemovitost, nabývá dohoda účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí.

K vypořádání majetku, společného jmění manželů, musí dojít do tří let od zániku společného jmění manželů.

Závěrem o společném jmění manželů

Každý život má svůj začátek a konec, a to samé platí i o době trvání manželství. Jsou páry, které žijí v harmonickém a spokojeném manželství až do své smrti, ale realita ukazuje úplně jiná čísla. A tak nikde není psáno, že právě to vaše manželství vydrží až na věky. Pokud tedy disponujete hodnotnějším majetkem, zvažte, ještě před uzavřením sňatku, majetkovou smlouvu. A pokud do společného bydlení investujete peníze naspořené před manželstvím, ukládejte si účtenky. Třeba vám v budoucnu budou užitečné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14826 (rodina-finance.cz#21091)


Diskuze a zkušenosti

Edita | 10.01.2011 11:43
Vypořádání SJM Dobrý den,mám stejný problém,jako mnoho jiných lidí.Měla jsem za svobodna polovinu domu,tu jsem prodala,peníze vložila na stavbu domu v SJM ,dále peníze z dědictví po letech na rekonstrukci.Doklady o vložení nemám,za KSČ doklady zedníci nedávali.Dále soud posuzuje ,jak kdo z manželů se staral o rodinu a majetek.Jak dokážu,že můj bývalý neudělal nic bez hádky,nic mi nepomohl,dětem se nevěnoval.Na to také nemám doklad.Tak jak to mám dokázat?Děkuji za odpověď.


Přidat komentář