Přímé daně - daň silniční, dědická, darovací, převodu nemovitostí

Přímé daně jsou důležitou součástí daňového systému. Jedná se o daně jak majetkového, tak důchodového typu. V posledním článku o přímých daních se budeme podrobněji zabývat 2 daněmi: daní silniční a daní dědickou, darovací a z převodu nemovitostí.

Daň silniční

Další přímou daní je daň silniční, kterou upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Jedná se o majetkovou daň, která postihuje vlastnictví určitého majetku - v tomto případě motorového vozidla. Konkrétně jsou předmětem daně silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou používána k podnikání. Zákon specifikuje velmi rozsáhle jak vozidla, která jsou či nejsou předmětem daně, tak i vozidla, která jsou od daně osvobozena.

Poplatníkem této daně se stanete v případě, že provozujete vozidlo, které je předmětem daně (tzn. vozidlo používáte k podnikání). Dále může být poplatníkem také zaměstnavatel, a to v případě že zaměstnanec užívá např. na služební cesty vlastní vozidlo a zaměstnavatel mu za to vyplácí cestovní náhrady. Výnosy získané z této daně plynou celé do Státního fondu dopravní infrastruktury.

Základ daně a sazba daně

Základ daně se stanovuje rozdílně pro různé předměty daně:

  • u osobních automobilů (kromě automobilů na elektrický pohon) se jedná o zdvihový objem motoru v cm3
  • u návěsů se základ daně stanovuje dle počtu náprav a dle součtu povolených hmotností na nápravy v tunách
  • u ostatních vozidel se pak stanovuje dle největší povolené hmotnosti v tunách a dle počtu náprav.

Sazba daně

Sazby daně jsou stanoveny absolutní částkou v § 6 zmíněného zákona pro příslušné základy daně. V případě, že zaměstnanec používá vlastní vozidlo, je možné platit denní daň ve výši 25 Kč, a to pouze za ty dny, po které je vozidlo používáno pro účely zaměstnavatele.

Platby daně

Tato daň se vyměřuje ročně (tzn. i sazby jsou stanoveny ročně). Avšak je nutné platit zálohy na daň, a to 4krát do roka. Jsou splatné do 15.4., 15.7.,15.10. a 15.12. Daňové přiznání je nutné podat do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Slevy

U vozidel, která jsou používána k rostlinné výrobě se daň snižuje o 25 %. Naopak se však o 25 % zvyšuje daň u vozidel, které byly registrované před 31.12.1989. Slevy na dani jsou dále poskytnuty poplatníkům, kteří používají k přepravě kombinovanou dopravu, tzn. využívají i jiného druhu dopravy v rozsahu alespoň 100 km vzdušnou čarou. Nejzajímavější slevou je však sleva u nově registrovaných aut. U těch se po prvních 36 měsíců snižuje sazba o 48 %, dalších 36 měsíců o 40 % a posledních 36 měsíců o 25 %.

V některých případech se Vám určity vyplatí přenechat svoje účetnictví odborníkům. Můžeme Vám doporučit specilistku v tomto oboru, která působí po celé České republice.

    Tato malá firma, která ale již působí na trhu od roku 1999, Vám poskytne komplexní účetní, mzdové a daňové služby. Využít můžete veškeré služby, které Vám nabízí. Působnost mají po celé České republice, tudíž ať pocházíte odkudkoli můžete jejich profesionálních služeb využít.

Účetnictví:

  • FYZICKÝCH A  PRÁVNICKÝCH OSOB
  • DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLATNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK
  • SDRUŽENÍ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

     Každý klient dostane ekonomické a daňové informace své firmy včas, aby mohl tyto informace použít pro své plány a další rozvoj podníkání. Ke každému klientovi přistupují individuálně a snaží se vyjít vstříc ve všech ohledech. Ikdyž působí na trhu více jak 10 let, stále se zdokonalují a přichází na nové poznatky.

Věříme, že pokud využijete služby této účetní společnosti budete mile překvapeni, jak rychle a jednoduše lze Vaše účetnictví dát do pořádku. Využijte i vy služby odborníků.

Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí

Poslední přímou daní je daň majetková, obsahující tři relativně samostatné části. Jedná se o daň, která jednorázově zdaňuje dědictví, dary a převod nemovitostí. Upravuje ji zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a o dani z převodu nemovitosti, ve kterém můžete najít všechny podstatné náležitosti.

Daň dědická

Daň dědická zdaňuje majetek získaný děděním. Současná zákonná úprava této daně však stanovuje, že tuto daň neplatí prakticky nikdo. Platí ji pouze určitá cizí osoba (ať již fyzická či právnická) a ostatní osoby (rodinní příslušníci apod. - viz. níže) jsou od daně osvobozeni. Přesto není od věci seznámit se se základními daňovými náležitostmi v případě, že byste se s touto daní někdy setkali.

Základní daňové náležitosti

Poplatníkem daně je ten, kdo zdědí majetek, jež je předmětem daně. Jedná se o nemovitosti, byty či nebytové prostory, movité věci, cenné papíry, peníze, pohledávky či jiné majetkové hodnoty. Základem daně je pak hodnota zděděného majetku od kterého se odečtou dluhy zůstavitele (zůstavitelem je ten, kdo majetek odkázal), cena majetku, který je od daně osvobozený, náklady na pohřeb zůstavitele a odměna notáři.

Daň darovací

I tato daň se vztahuje pouze na ostatní právnické či fyzické osoby, jelikož rodinní příslušníci a ostatní osoby v první a druhé skupině (viz. níže) jsou od ní osvobozeni. Jedná se o daň, která zdaňuje bezúplatné nabytí majetku.

Základní daňové náležitosti

Poplatníkem této daně je ten, kdo bezúplatně nabyl majetek. Toto bezúplatné nabytí je také předmětem daně. Jmenovitě se jedná o nemovitý a movitý majetek a jiný majetkový prospěch. Základem daně je pak cena majetku snížená o prokázané dluhy, které se váží k nabytému předmětu, o cenu majetku, který je od této daně osvobozen či o clo a daň, které byly zaplaceny při dovozu majetku.

Daň z převodu nemovitostí

Tato daň již má všeobecnou platnost pro všechny, kteří prodávají nemovitost. Právě tuto daň budete platit při prodeji rodinného domu či bytu. Ten, kdo nemovitost prodává je v zákoně označován jako převodce a ten kdo ji kupuje jako nabyvatel.

Základní daňové náležitosti

Poplatníkem této daně je obvykle převodce. V případě, že jde o výměnu nemovitosti, jsou poplatníky jak převodce tak nabyvatel. Aby byl poplatníkem nabyvatel, musí získat nemovitost například exekucí, vyvlastněním apod.

Předmětem daně je úplatný převod a základem daně je cena nemovitosti. Jedná se buď o cenu zjištěnou dle zvláštního předpisu či o cenu sjednanou. V případě, že cena sjednaná (za kterou je dům prodán), je menší než cena zjištěná, je základem daně cena zjištěná. Je-li tomu napak, je základem cena sjednaná. Zjednodušeně řečeno, vždy je základem daně ta vyšší.

Společné náležitosti

Sazby daně

Sazba daně je rozdílná podle základů daně a je stanovena procenty (případně pevnou částkou a procenty). Tabulky sazeb najdete v § 12 zmíněného zákona. Tyto tabulky se vztahují pouze na daň dědickou a darovací. Sazba daně z převodu nemovitostí činí pro všechny osoby jednotné 3 % ze základu daně. Po výpočtu daně (vynásobením základu daně, zaokrouhleného na celé 100 kč, příslušnou sazbou), se daň zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Rozdělení osob pro účely daně

Zákon dělí osoby do tří skupin podle vztahu poplatníka k zůstaviteli, dárci či převodci. V první skupině jsou příbuzní v řadě přímé a manželé, v druhé skupině příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí, děti manžela apod. (viz. § 11 příslušného zákona). Do třetí skupiny pak patří ostatní fyzické a právnické osoby.

Osvobození od daně

Již v úvodu bylo zmíněno, že od daně dědické a darovací jsou osvobozeny určité osoby, jedná se o osoby v první a druhé skupině. Dále je od těchto daní osvobozeno za určitých podmínek nabytí movitého majetku osobní potřeby či vkladů na účtech bank, pokud nepřevyšuje jejich hodnota 20 000 Kč u všech poplatníků.

Ostatní náležitosti

Daň dědická a darovací má splatnost 30 dnů (od doby doručení platebního výměru), daň z převodu nemovitosti je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. To musí poplatník podat do konce třetího měsíce od převedení nemovitosti. U daně dědické a darovací jej musí podat do 30 dnů od nabytí majetku (skončení dědického řízení – podrobnosti § 21). Je-li daň nižší než 100 Kč, daňové přiznání se podat musí, ale daň se neplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14825 (rodina-finance.cz#21041)


Přidat komentář