Nákup automobilu na leasing

Potřebujete si pořídit nový automobil, ale nemáte dostatek peněz? Tato situace může velmi jednoduše nastat a nabízí se zde několik možností, jak ji řešit. Jednou z nich, tou nejčastější, je nákup automobilu na leasing.

Leasing – definice

Slovo leasing pochází z anglického „to lease“, což znamená pronajmout. Leasing je tedy pronájem určité věci, která je ve vlastnictví pronajímatele. Tato věc je pronajata na základě nájemní smlouvy, za předem sjednané nájemné a na určitou stanovenou dobu. Zda pak tato věc přejde do majetku nájemce či zůstane v majetku pronajímatele záleží na typu leasingu.

Typy leasingu

Existují dva základní typy leasingu, a to finanční a operativní. Operativní leasing je ten, u kterého předmět po skončení nájmu přechází zpět k pronajímateli, který jej může opětovně pronajímat. Na tomto principu pracuje většina půjčoven automobilů. Avšak u finančního leasingu tento předmět přechází do vlastnictví nájemce. A právě tento typ leasingu se využívá při nákupu automobilu na leasing.

Finanční leasing

Jedná se o typ dlouhodobého leasingu (zpravidla 5 let, minimální doba bývá shodná s dobou odepisování automobilu), u kterého platí pravidlo, že po skončení doby leasingu přechází leasovaný předmět do vlastnictví nájemce. Nájemce po celou dobu leasingu platí splátky a po poslední splátce získává předmět do svého vlastnictví. Po celou dobu také odpovídá za technickou stránku věci, jen za finanční stránku odpovídá pronajímatel.

Operativní leasing

Stručně si představíme i operativní leasing, který je krátkodobou formou leasingu. Zde probíhá pronájem často v rámci jen několika dní a po jeho skončení je předmět vrácen zpět pronajímateli. Pronajímatel zodpovídá jak za finanční stránku věci, tak za technickou stránku věci. V praxi to znamená, že pokud Vám půjčovna automobilů zapůjčí vůz, který se po pár dnech bude projevovat jako vadný, musí Vám zajistit jeho opravu, případně zapůjčit jiný. To se však nevztahuje na případ, kdy toto auto nabouráte Vy.

Nákup auta na leasing – finanční leasing

Nákup automobilu na leasing je v ČR značně rozšířen, a to zejména díky tomu, že se jedná o jednu z nejjednodušších cest, jak si jej pořídit v případě, že nemáte dostatek peněz. Leasingový trh přišel na český z USA na počátku 90. let a od té doby se velmi rozrostl. Leasing však nevyužívají pouze fyzické osoby, ale i podniky, které takto mohou nakupovat různé výrobní stroje, na něž momentálně nemají dostatek financí.

Náležitosti smlouvy

Poté co si vyberete auto a sjednáte s konkrétní leasingovou společností jeho nákup, sepíšete s ní smlouvu. Tato smlouva má určité povinné náležitosti, které zkontrolujte než jí podepíšete. Musí v ní být uveden název společnosti (pronajímatel) a Vaše jméno (nájemce), dále automobil jako předmět leasingu, podmínky jeho užívání a podmínky plateb. To znamená, že zde také musí být stanovena výše splátek s datem uskutečnění (tzn. splátkový kalendář). Nedílnou součástí je i vymezení způsobu přechodu vozidla do Vašeho vlastnictví.

Akontace

Ve smlouvě je také uvedena první splátka, jež se nazývá akontace. Tato splátka bývá často zvýšená a stanovená procentem z ceny automobilu. Minimální akontace může být nulová (tzn. nezvýšená), ale pravidlem bývá 10 %. Maximální se pak pohybuje až okolo 70 %. Zajímavostí je, že nazývání této splátky akontací je chybné, jelikož akontace neznamená splátka, nýbrž záloha. Avšak v souvislosti s leasingem se tento pojem běžně používá.

Pojištění

Auto, u kterého splácíte leasingové splátky, musí mít sjednané jak povinné ručení (tzn. pojištění odpovědnosti za školu způsobenou provozem vozidla), tak i havarijní pojištění. Povinné ručení musí mít sjednány veškeré automobily účastnící se provozu. Avšak havarijní pojištění často závisí jen na vůli daného řidiče.

Havarijní pojištění

Jedná se o pojištění, které Vás chrání v případě havárie, a to i pokud ji neúmyslně zaviníte Vy. Povinnost sjednat ji u automobilů na leasing je zjevná. Vzhledem k tomu, že po celou dobu leasingu je auto majetkem leasingové společnosti, chce se společnost finančně chránit proti případné havárii auta.

Splácení

V průběhu leasingu pravidelně splácíte jednotlivé rovnoměrné částky. Splátky probíhají jednou měsíčně a po uskutečnění poslední splátky je možné automobil od leasingové společnosti odkoupit a převést jej do Vašeho vlastnictví.

Převod automobilu do vlastnictví nájemce

Převod automobilu do Vašeho vlastnictví probíhá tak, že jej odkoupíte za symbolickou cenu (např. 100 Kč). To můžete učinit až po poslední řádné splátce a za cenu předem sjednanou ve smlouvě. Po zaplacení této ceny přechází konečně majetek na Vás.

Výhody leasingu

Lidé využívají nákup na leasing zejména kvůli jeho snadné dostupnosti a jednoduššímu sjednání. Zakoupit auto na leasing není takový problém jako dostat v bance úvěr. Dále se leasing vyplatí zejména podnikatelům, kteří si při koupi nového automobilu mohou při splnění určitých podmínek odečíst leasingové splátky od základu daně z příjmů právnických osob (tzn. nechat uznat jako výdaj). Podmínky jsou následující:

  • předmětem leasingu musí být majetek, který je možné odepisovat (což automobil splňuje)
  • po skončení leasingu přechází majetek do vlastnictví nájemce
  • doba leasingu trvá minimálně 54 měsíců (platí jen pro automobily)
  • cena za kterou přechází předmět na nájemce nesmí být vyšší než je zůstatková cena při rovnoměrném odepisování

Tyto podmínky zjevně nahrazují možnost odepisování nově pořízeného majetku, kterou podniky při leasingu nemají.

Nevýhody leasingu

Za výhody se však musí platit, a v tomto případě i penězi. Konečná cena auta je totiž o poznání vyšší než cena, za kterou byste auto zakoupili v případě přímé koupě. Rozdíl mezi pořizovací cenou auta a leasingovou cenou je příjem leasingové společnosti, která tímto způsobem dosahuje zisku.

Druhou nevýhodou je, že automobil je po celou dobu splácení majetkem leasingové společnosti. To může přinést hned několik nepříjemností. První z nich je, že nemůžete tímto vozem za žádných okolností ručit, jelikož není Váš. Závažnější problém by nastal v případě, že by společnost zkrachovala. V tom případě by se mohlo stát, že na ni bude vyhlášen konkurz a její majetek zpeněžen. A to i včetně Vašeho automobilu. Proto je vždy nutné vybírat renomovanou leasingovou společnosti.

Další využití leasingu

Leasing není využíván pouze na nákup automobilu, ale lze jej použít na různé druhy majetku (výrobní stroje, zahradní techniku, počítač apod.) Často je možné jej vnímat jako nákup na splátky a je pravda, že zde pro kupující není znatelný nikterak zásadní rozdíl. Avšak důležitý rozdíl tu je.

Leasing vs. nákup na splátky

Hned ze začátku bylo zmíněno, že v případě, kdy kupujete majetek na leasing, je daná věc po celou dobu splácení majetkem společnosti. Avšak u nákupu na splátky je kupovaná věc již od začátku Vaším majetkem. Splátková společnost Vám totiž poskytne úvěr, kterým daný majetek zaplatíte a Vy pak jen tento úvěr splácíte. Avšak majetek je již od počátku Váš a tento rozdíl je nutné uvědomit si v případě, že máte na výběr mezi nákupem na splátky a nákupem na leasing.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14829 (rodina-finance.cz#21893)


Přidat komentář