Kolektivní investování v ČR

Hledáte-li možnosti, kam investovat Vaše peníze, mohly by Vám přijít vhod následující informace o kolektivním investování - zaměřené zejména na možnosti tohoto investování u nás v ČR.

Kolektivní investování – základní principy

Pokud bychom měli jedním slovem odpovědět na otázku, co je kolektivní investování, zněla by odpověď „podnikání“. Avšak tato odpověď by byla značně zjednodušená a fakticky by nic nevypovídala o podstatě tohoto investování.  Proto je nutné ji více rozvinout. Kolektivní investování je tedy zvláštní druh podnikání, které spočívá ve shromažďování peněžních prostředků od drobných investorů a v jejich následné investici. Tato investice musí být provedena tak, aby nedocházelo k přílišnému podstupování rizika, avšak aby investorem vložené prostředky přinesly požadovaný výnos.

Modely fondů

Všeobecně lze rozlišit dva základní typy fondů. První z nich fungují na principu** investičního modelu**, který shromažďuje finanční prostředky od menších investorů prostřednictvím vydávání vlastních akcií (jež investor zakoupí). Takto získané finanční prostředky pak fond investuje na finančních trzích do různých cenných papírů.  Investoři jsou tedy běžnými akcionáři a mají svá práva a povinnosti.

Druhý typ fondů je založen na** podílovém modelu**, kdy investor nakupuje svůj podíl v podílovém fondu nákupem podílových listů. Tyto fondy jsou pouze fondy majetku (nemají právní subjektivitu) a jsou spravovány investičními společnostmi. Investor se tedy nestává akcionářem, ale podílníkem. Investiční společnost poté také investuje získané peněžní prostředky do určitých cenných papírů.

Historie kolektivního investování

Počátky investičních fondů lze nalézt již v 18. století v Nizozemí nebo v polovině 19. století ve Francii či ve Skotsku. První klasické fondy kolektivního investování pak vznikaly po první světové válce v USA a po druhé světové válce v Evropě. Největší rozvoj kolektivního investování však nastal až ke konci 20. století. Zejména v ČR vzniklo po roce 1989 velké množství investičních fondů a investičních společností, některé z nich však bohužel neplnily svá poslání a peníze zpronevěřily. Z toho důvodu byla nutná větší kontrola, která přišla zejména po roce 1998 při novelizaci zákona o kolektivním investování. O současné podobě kolektivního investování v ČR však až za chvíli.

Kolektivní investování z hlediska investora

Z hlediska investora (kterým můžete být právě Vy) lze pak na kolektivní investování hledět jako na možnost, jak zhodnotit své peníze. Stačí si vybrat určitý fond, svěřit mu své peníze a nechat jej je investovat. Abyste se mohli při výběru fondu lépe orientovat v problematice, představíme si v dalších částech možnosti kolektivního investování v ČR.

Kolektivní investování v ČR

V ČR upravuje kolektivní investování zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Ten definuje kolektivní investování jako „podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku“.  Je tedy zřejmé, že existují určité instituce, které mohou vydávat akcie či podílové listy, jejichž pomocí získávají prostředky, které pak investují za účelem dosažení určitého výnosu (při nepříliš velkém riziku). Tyto instituce se nazývají investiční fondy a investiční společnosti.

Investiční fondy a investiční společnosti – společné znaky

Investiční fondy i investiční společnosti jsou akciovými společnostmi, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování. Aby bylo možno takovou společnost/fond zřídit, je nutné mít povolení od ČNB, určitou výši základního kapitálu, mít smlouvu s bankou, u které budou získané prostředky ukládány (odborně se tato banka nazývá depozitář), předložit doklady o vzdělání a odborné praxi členů apod. Je tedy zřejmé, že založit investiční společnost nebo investiční fond není příliš jednoduché a povede se to jen kompetentním subjektům, proto není nutné se o investované prostředky obávat.

Investiční fondy

Tyto akciové společnosti tedy získávají prostředky emisí (vydáváním) akcií, které jsou veřejně obchodovatelné na kapitálovém trhu. V případě nákupu akcií od investičního fondu nemá tedy fond povinnost Vaše akcie zpětně odkupovat, ale můžete je bez problémů prodat na kapitálovém trhu. Fond pak investuje Vámi vložené prostředky např. do veřejně obchodovatelných cenných papírů (dluhopisů, akcií apod.) či do movitých i nemovitých věcí (fond nemovitostních akcií).

Investiční společnosti

Druhými subjekty kolektivního investování jsou investiční společnosti. Jejich činnost spočívá ve vytvoření a obhospodařování majetku podílového fondu. Podílový fond jako takový nemá právní subjektivitu, jedná se pouze o fond majetku. Kromě toho může investiční společnost obhospodařovat i majetek investičního fondů. Tyto společnosti pak opět investují majetek podílového fondu do veřejně obchodovatelných akcií, dluhopisů, nemovitostí (fond nemovitostí) apod. Podílové fondy se mohou vyskytovat ve dvou podobách, a to otevřené a uzavřené.

Otevřený podílový fond

Otevřený fond je v české praxi mnohem častější. Tento fond nemá omezen počet podílových listů, které bude vydávat a je založen na dobu neurčitou (výjimečně i na dobu určitou). Pokud do takového fondu budete investovat (a stanete se tzv. podílníkem), nemusíte se obávat, že byste se ke svým prostředkům nemohli dostat. Investiční společnosti má totiž povinnost od Vás podílové listy odkoupit do 15 dnů po podání žádosti.

Uzavřený podílový fond

Uzavřený podílový fond je vždy vytvářen na dobu určitou (maximálně 10 let), která je uvedena ve statutu tohoto fondu. Při vzniku fondu společnost rozprodá podílové listy, které pak v době existence fondu nevykupuje od podílníků zpět. Po uplynutí stanovené doby přejde fond do likvidace a uhradí tak veškeré své závazky. V případě, kdy by ČNB schválila změnu statutu, může se fond po uplynutí doby změnit i na otevřený.

Proč využít kolektivního investování

Stále se ptáte, co je výhodnějšího na kolektivním investování ve srovnání s jinými produkty investování? Pokud Vám jde o maximální bezpečnost, pravděpodobně dáte přednost termínovanému vkladu či spořicímu účtu. Pokud však máte chuť alespoň trochu riskovat (a mít tak možnost vyššího výnosu), nemusíte se při kolektivním investování příliš bát. Hlavní výhodou je právě nízké riziko díky velkému rozložení peněžních prostředků do různých typů cenných papírů. Kromě toho jsou Vaše peněžní prostředky v bezpečí i z důvodu vysoké kontroly ze strany ČNB či banky, u které má společnost/fond uloženy peněžní prostředky.

Opatření pro ochranu investorů

Pokud si nejste stále jisti, zda je tento způsob investování bezpečný, snad Vám v rozhodování pomohou následující body, které popisují, jak jsou** investoři chráněni před riziky**. Fond a investiční společnost:

  • může vzniknout jen poté, co bude mít povolení od ČNB (ta posuzuje několik kritérií)
  • musí pravidelně zveřejňovat zprávy o tom, jak nakládá se svěřenými prostředky
  • nesmí vykonávat jinou podnikatelskou činnost
  • musí investovat bezpečně (např. do státních dluhopisů, hypotečních zástavních listů a dalších vysoce kvalitních cenných papírů)
  • nesmí vydávat vlastní dluhopisy
  • musí investovat na základě principů rozložení rizika, nesmí tedy investovat příliš velké množství peněz do jednoho typu cenných papírů, dluhopisů apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14900 (rodina-finance.cz#23400)


Přidat komentář