Insolvenční poradenství a oddlužení - České Budějovice

Vzali jste si v minulosti nějaké půjčky a nyní nejste schopni je splácet? Pokud nechcete, aby váš majetek skončil v rukou exekutorů, podejte návrh na osobní bankrot a požádejte soud o oddlužení.

Insolvenční zákon, který upravuje řešení úpadku, zná tři způsoby, jak uspokojit pohledávky dlužníkových věřitelů. Právnických osob, tedy firem, se týká konkurs nebo reorganizace. Pro fyzické osoby, resp. nepodnikatele je pak určen osobní bankrot a následné soudem řízené oddlužení.

Oddlužení – pouze pro nepodnikatele České Budějovice

Dostane-li se fyzická osoba do neschopnosti splácet své dluhy, má možnost podat návrh na osobní bankrot a požádat soud o oddlužení. Právnické osoby, resp. firmy a podniky o oddlužení požádat nemohou. Insolvenční poradenství České BudějoviceJednou z podmínek oddlužení je proto také to, aby dlužníkovy závazky nepocházely z podnikatelské činnosti a v případě že ano, pak jen do výše 30 procent z celkové výše dlužné částky.

Podání návrhu na osobní bankrot České Budějovice

Když dlužník k soudu podá návrh na osobní bankrot a následné oddlužení, soud se řídí insolvenčním zákonem, jenž stanovuje pravidla osobního bankrotu fyzické osoby a definuje podmínky, za jakých může dojít k oddlužení. Za předpokladu že dlužník dodrží přísná pravidla a podmínky osobního bankrotu, bude mu soudem umožněno oddlužení a zrušeny možné probíhající exekuce, které mu nebudou hrozit ani v budoucnu (samozřejmě se to týká jen dluhů, které dlužník uvedl v návrhu na osobní bankrot).

Oddlužení vás po 5 letech nadobro zbaví zbývajících dluhů

Pokud je návrh na oddlužení úspěšně přijat, bude dlužníkovi po příštích 5 let pravidelně každý měsíc z jeho mzdy nebo jiných příjmů (vyjma sociálních dávek) strhávána ta část, která zbude po odečtení životního minima. Tyto peníze soud použije k uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů. Je však nutné, aby z těchto peněz bylo během 5 let zaplaceno minimálně 30 procent z celkové výše dluhu. Pokud se i po 5 letech nezdařilo splatit celý dluh, jsou zbylé dlužníkovy závazky soudem nadobro odpuštěny a to až do výše 70 procent z celkové výše dluhu. Nyní je po něm již nemůže nikdo pravomocně vymáhat. Dlužníkovi věřitelé o své peníze samozřejmě nepřijdou. Pokud jim dlužník během 5 let trvajícího procesu oddlužení nesplatil vše, zbytek jim doplatí stát.

Žádost o osobní bankrot a oddlužení České Budějovice

Aby mohl být návrh na osobní bankrot přijat a povoleno soudem řízené oddlužení, je naprosto nutné splňovat určité podmínky, které jsou však dosti přísné a tak ne každý dlužník na oddlužení „dosáhne“. Žádosti o oddlužení nejsou schvalovány automaticky, naopak jsou podrobovány přísné kontrole včetně kontroly soudním znalcem. Nesplnění daných podmínek bude mít za následek zamítnutí žádosti o osobní bankrot. Náročné nejsou jen podmínky pro oddlužení, ale již samotná administrativa týkající se žádosti o osobní bankrot. Její nesprávné či neúplné vyplnění nebo nedostatečné doložení všech důležitých a dostatečně průkazných dokumentů může být rovněž důvodem pro zamítnutí návrhu na osobní bankrot. Proto se rozhodně vyplatí využít profesionální insolvenční poradenství a poradenství pro osobní bankrot a oddlužení.

Jaké jsou podmínky pro oddlužení České Budějovice

Chcete-li podat žádost o osobní bankrot a následné soudem řízené oddlužení, musíte nutně splňovat následující podmínky:

Splatit v příštích 5 letech nejméně 30 % z celkové výše dluhu

Jednou z nejdůležitějších podmínek pro soudem řízené oddlužení je, že dlužník musí mít z čeho hradit po příštích 5 let minimálně 30 procent svých závazků. Pro splnění této podmínky je proto důležité mít zajištěn pravidelný příjem ideálně díky zaměstnání, případně je možné používat příjmy z nemocenské nebo rodičovské dovolené anebo příjmy z pronájmu nebo jiné. K tomuto účelu nelze použít příjmy ze sociálních dávek. Pokud dlužník nemá zajištěn pravidelný příjem, může získat peníze potřebné na splacení minimálně 30 procent z výše dluhu poskytnutím svého movitého nebo nemovitého majetku, o jehož následný prodej se postará insolvenčí správce. Samozřejmě je nutné, aby šlo o majetek, u něhož je reálný předpoklad, že příjmy z jeho prodeje budou pro účely oddlužení dostačující. Pokud však dlužník nemá ani pravidelné dostatečně vysoké příjmy nebo dostatečně hodnotný majetek, jeho poslední nadějí pro přijetí návrhu na oddlužení může být třetí osoba, která mu bude na splácení dluhu pravidelně přispívat dostatečně vysokou částkou.

V posledních 5-ti letech nebýt pravomocně odsouzen za trestný čin

Podmínka nemít během posledních pěti let záznam v rejstříku trestů se vztahuje na trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy, kam patří např. krádež, zkrácení nebo neodvedení daně, neoprávněné podnikání, podvody různých typů apod.

Přesto může podat návrh na osobní bankrot také ten, kdo tuto podmínku nesplňuje. V tom případě však musí dlužník soudu hodnověrně prokázat, že se z jeho strany nejedná o nekalé jednání, kterým se neoprávněně snaží zbavit odpovědnosti za své závazky. V tom dokáže nejlépe pomoci zkušený advokát.

V době podání návrhu na osobní bankrot nesmíte být podnikatelem

Kdo chce žádat o osobní bankrot a oddlužení, ten nesmí být podnikatel, neboť osobní bankrot je určen pouze fyzickým osobám. Pokud však přesto podnikatelem jste, podmínku být nepodnikatelem splníte velice jednoduše tím, že zrušíte anebo přerušíte své živnostenské oprávnění. Paradoxem je, že po úspěšném přijetí návrhu na osobní bankrot můžete ještě během procesu oddlužení okamžitě rozjet nové podnikání nebo navázat na své původní. Tato podmínka je tak pouhou formalitou.

Závazky nesmí pocházet z podnikatelské činnosti

Další podmínka je však již o poznání přísnější. Dluhy, kvůli kterým žádáte od oddlužení, nesmí pocházet z podnikání. Pokud však část vašich dluhů pochází z podnikatelské činnosti, může to být jen do výše maximálně 30 procent z celkové částky dluhu. Pak bude jen na soudním znalci, zda ve vašem případě udělí výjimku a povolí oddlužení, byť část vašich dluhů je z podnikání.

Mít minimálně dva věřitele

Jednou z podmínek pro úspěšné přijetí návrhu na osobní bankrot a následné soudem řízené oddlužení je mít více věřitelů, minimálně dva.

Závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů

Minimálně jeden z dluhů musí být po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů. Pokud však lze reálně předpokládat, že tato situace v budoucnu nevyhnutelně nastane a můžete to hodnověrně prokázat, můžete podat návrh na osobní bankrot aniž byste tuto podmínku splňovali. Pokud jste v platební neschopnosti a víte, že tuto podmínku v budoucnu určitě splníte a můžete to prokázat, je určitě lepší nečekat na uplynutí lhůty a podat žádost o oddlužení ihned. Vyhnete se díky tomu dalším pokutám z prodlení.

Být opravdu v platební neschopnosti

Velmi důležitou podmínku je být reálně v platební neschopnosti. Pokud by někdo byl schopen své dluhy platit aniž by se kvůli splácení dostal do existenčních problémů a přesto by chtěl požádat o oddlužení v naději, že se takto neoprávněně zbaví části svých dluhů, samozřejmě mu to soud neumožní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14906 (rodina-finance.cz#23429)


Přidat komentář