Finanční poradce - Valašské Meziříčí a okolí

Proč finanční poradce? Možná si říkáte, zda se nejedná o vyhozené peníze, vždyť na internetu je tolik dostupných informací. To ano, jenže se jedná o obecné informace, které neřeší konkrétní situaci. Čtěte dál, dozvíte se, v čem Vám pomůže poradce.

Historie vzniku finančního poradenství

Finanční poradenství je relativně mladou službou, a to od 80tých let minulého století. Do této doby se mohlo mluvit o nejrůznějších ekonomických poradcích, investičních poradcích, bankovních poradcích, makléřích aj.

Co vedlo k růstu poptávky po finančním poradenství

Demografický vývoj – stále klesající, respektive nízká porodnost je nejdůležitější změnou ve vyspělém světě. Nejhůře, co se týče nedosáhnutí úrovně porodnosti, která by alespoň stačila na prostou reprodukci obyvatel, je na tom Evropa a Japonsko. Co z toho pro nás všechny plyne, a jak nás to ovlivní pro další roky? Standardní situací bude tzv. vládní nestabilita, také politická otázka přistěhovalectví prudce poroste na významu, v nejbližších desítkách let, budou demografické faktory diktovat politiku veškerých vyspělých zemích aj.

Nemanuálně pracující střední třída – pomalu, ale jistě se důchodovému věku dostane široká řada lidí, kteří nepracovali „manuálně“ , tj. jejich příjmy byly vyšší, ale i jejich výdaje. Pozvolna si tito lidé začínají uvědomovat, že jejich životní návyky v důchodovém věku razantně utrpí, jejich životní náklady státní starobní důchod zcela jistě nepokryje.

Co je finanční poradenství

Jedná se o poskytování individuálního poradenství, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, týkající se finančních otázek.

Co není finanční poradenství

Finanční poradenství není finančním zprostředkováním, protože primárně není zaměřeno na zprostředkování jednotlivých finančních produktů. Vždy záleží přímo na Vás, zda si Vaše finanční záležitosti vyřešíte na základě doporučení finančního poradce,n nebo zda realizaci navrhovaného řešení ponecháte také na finančním poradci.

Finanční poradce také není pojišťovacím poradcem, neprodává produkty, ale komplexní finanční řešení. Finanční poradce prodává finanční řešení, nemůže ovšem prodávat finanční produkty.

Význam finančního poradenství

Finanční poradenství řeší otázky z různých oblastí osobních a rodinných financí klienta, v případě fyzické osoby, respektive firemních financí klienta, a to v případě právnické osoby.

Finanční poradenství může pomoci klientovi s výběrem vhodných finančních produktů do jeho portfolia, může mít navíc charakter investičního poradenství. Vždy je ale třeba pamatovat na to, že jeho záběr je obecně širší a že případné zúžení pouze na určitou oblast osobních a rodinných, resp. firemních financí klienta vychází například z potřeb, případně poptávky konkrétního klienta nebo je způsobeno limitující nabídkou služeb příslušného finančního poradce.

V čem Vám pomůže finanční poradce

 • Analýza Vaší současné situace – identifikace silných a slabých stránek v otázce financí
 • Zjištění potřeb a cílů klienta
 • Analýza Vašich stávajících uzavřených smluv
 • Shromáždění potřebných informací a podkladů
 • Návrhy řešení
 • Vyčíslení úspor
 • Možnost sjednání vhodných finančních produktů, a to z oblasti spoření, pojištění, úvěru – toto však není bezpodmínečně nutné.
 • Pravidelné prověřování vybraného řešení
 • Případná úprava, změna vybraného řešení, a to na základě Vaší potřeby, změny podmínek, úpravy legislativy apod.
 • Možnost pravidelných konzultací

Jak si vybrat vhodného finančního poradce

Poradce splňuje veškeré právní a zákonem stanovené podmínky pro svoji činnost

Poradce není finančně provázán s žádnou finanční institucí, díky čemuž Vám předloží nejvhodnější řešení pro danou situaci

Poradce by měl přistupovat k osobní, rodinným, firemním financím systematicky a komplexně, tj. nejprve by se měl seznámit s Vaší aktuální finanční situací, možnostem, budoucím potřebám

Co řeší finanční poradenství pro fyzické osoby

 • Ochrana Vašich příjmů, a to pro případ nemoci, úrazu, smrti
 • Ochrana Vašeho majetku, a to pro případ realizace rizika, například živelné pohromy
 • Investování Vašich dočasně volných finančních prostředků
 • Vytváření finančních rezerv, a to pro zachování potřebné životní úrovně i v důchodovém věku
 • Vytvoření rezervního finančního fondu, pro případ nejrůznějších nečekaných událostí během života
 • Vaše zajištění v případě odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě
 • Financování Vašeho bydlení, tj. pořízení vlastního bytu, domu
 • Řešení otázek týkajících se daňové optimalizace, možnosti snížení výdajů, možnosti zvýšení příjmů, dědictví, převodů majetku aj.

Co řeší finanční poradenství pro právnické osoby

 • Ochrana majetku,  a to pro případ realizace rizika, jako například živelná pohroma
 • Zajištění v případě odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě, jako je klient, zaměstnanec
 • Vytvoření rezervního finančního fondu, pro případ nejrůznějších nečekaných událostí
 • Vytvoření plánu a sjednání zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance
 • Řešení otázek týkajících se daňové optimalizace, čerpání finančních prostředků z dotačních fondů, vedení účetnictví, možnosti snížení výdajů, možnosti snížení nákladů, možnosti zvýšení příjmů, možnosti zvýšení výnosů, převody majetku aj.
 • Investování dočasně volných finančních prostředků
 • Financování provozu
 • Financování investičních záměrů

Jak probíhá samotné finanční poradenství

Prvotní konzultace mezi finančním poradcem a klientem

První schůzka je v podstatě informativní, kdy se Vámi vybraný poradce seznámí s Vašimi potřebami, současným stavem financí, zjistí Vaše potřeby a plány do budoucna. Rozhodně není cílem první schůzky, aby vedla k okamžitému uzavření obchodu, podpisu smluv.

První schůzka je velmi důležitá, jak pro Vás, tak finančního poradce. Všímejte si maličkostí, jako jsou prostory kanceláře, vybavení kanceláře, způsob vyjadřování poradce, styl oblečení poradce, pohotovost v mluvení apod.

Počítejte s tím, že budete vyplňovat určité formuláře, na základě kterých si poté poradce připraví návrh řešení, analýzu silných, slabých stránek a v neposlední řadě připraví smlouvu k podpisu.

Následující konzultace mezi finančním poradcem a klientem

Při druhé schůzce má již finanční poradce pro Vás připravený návrh, případně návrhy řešení, a to na základě získaných dat, které získal na Vaší první schůzce. Je tedy skutečně důležité, aby na první schůzce zazněly z Vaší strany jasné požadavky, potřeby, cíle aj. Poradce, který je odborníkem na svém místě, by měl maximalizovat výnosy z finančního majetku, minimalizovat náklady na zajištění rizik, a v podstatě Vám představí kompletní, ucelené řešení, které je jím vypracované s ohledem na Vaší finanční a osobní situaci, včetně finančních cílů a přání.

Veškeré předložené návrhy by pro Vás měly být jasné, srozumitelné, přehledné. Budete-li s předloženým návrhem souhlasit, přistoupíte s poradcem následně k realizaci jednotlivých kroků, včetně podepsání smlouvy, pokud k ní již nedošlo na schůzce první.

Konzultace mezi finančním poradcem a klientem po podpisu smlouvy

Návrhem řešení, jeho odsouhlasením a současně podpisem smlouvy, nekončí práce finančního poradce, respektive by neměla skončit.

Poradce by zde pro Vás měl být pro případné následné konzultace, ale i pravidelné zjišťování dosaženého stavu, optimalizace řešení, a to s ohledem na měnící se Vaše potřeby, cíle, plány. To, že se o Vás bude finanční poradce starat, i po podpisu smlouvy, je samozřejmě výhodné i pro něj, protože si vytváří portfolio spokojených klientů, což mu přináší stále širší řadu klientů, kteří se k němu vracejí a opakovaně se na něj obracejí s důvěrou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14828 (rodina-finance.cz#21594)


Přidat komentář