Exekutor versus vymahač

Nevíte si rady jak dál, hrozí Vám dluhy a exekuce? Poradí Vám obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům. Vyhodnotí situaci a pomohou Vás vyvést ze začarovaného kruhu půjček a dluhů.

Exekutoři versus vymahači dluhů

Zadlužené domácnosti se více a více setkávají s tím, že pokud neuhradí dlužnou částku, přijde exekutor. Mnohde vymáhání dluhů řeší náhradním způsobem a za dlužníkem přijde vymahač.

STYGA Corporate - vymáhání pohledávek


STYGA Corporate je společností, která sdružuje inkasní firmy při společném postupu vymáhání pohledávek. STYGA Corporate byla založena za účelem pomoci věřitelům při vymáhání pohledávek u pohledávek po splatnosti. Reference společnosti STYGA Corporate a firem ve sdružení jsou podložené písemně a jsou k nahlédnutí v originálu novým klientům, kteří o to požádají.

Kdo je exekutor

Mají exekuční titul, jsou například vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy a jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Způsob exekuce

Exekutor může provést exekuci srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné pohledávky povinného, prodejem movitých věcí i nemovitostí, prodejem podniku, vyklizením prostor, odebráním věci, rozdělením věci, provedením prací a výkonů na účet povinného.

Odpovědnost exekutora

Exekutor má při výkonu exekuční činnosti postavení veřejného činitele a stát odpovídá za exekutorem případně způsobenou škodu při této činnosti, ovšem exekutorskou činnost vykonává v podstatě jako podnikatel za účelem dosažení zisku. Na výsledku exekuce je soudní exekutor hmotně zainteresován.

Co nemůže zabavit zaměstnanému

Pokud se z platu strhávají dluhy, musí zůstat dlužníkovi alespoň 4620 korun pro jeho osobu, na každou vyživovanou osobu potom dalších 1155 korun.

Co nemůže zabavit nezaměstnanému

 • Dávky sociální péče
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Příspěvek na bydlení
 • Některé jednorázové dávky státní sociální podpory určené zejména těžce zdravotně postiženým lidem, např. jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla či příspěvek na individuální dopravu.

Co nemůže zabavit nikdy?

 • Běžné oděvní součásti
 • Obvyklé vybavení domácnosti
 • Zdravotní potřeby a další předměty, které dlužník potřebuje kvůli své nemoci či 
  zdravotnímu postižení
 • Snubní prsten
 • Hotovost do 1000 korun

Vymahači dluhů

Zásadně se domáhejte dokladu nebo jeho oprávnění s Vámi vůbec v této věci jednat. Musí mít u sebe buď plnou moc věřitele nebo mu mohl Váš věřitel pohledávku přenechal, tedy doklad o postoupení pohledávky – tím se stal věřitelem sám vymahač. Neprokáže-li se ani jedním z uvedených dokumentů, klidně před ním zavřete dveře – žádný postih Vám nehrozí a on není v právu s Vámi jednat.

Exekutor může vstoupit do Vašeho bytu a zabavovat majetek, vymahač si to dovolit nemůže. Při vymáhání dluhů si nemůže kdokoli hrát na exekutora, používat fyzické či psychické násilí, nebo Vás zastrašovat. Jestliže použije vydírání, zastrašování nebo vyhrožování, je takové jednání kvalifikováno jako trestný čin vydírání nebo útisk. K ohlášení takového činu bude velmi vhodné, aby při incidentu byl u Vás nějaký svědek, který může tuto situaci prokázat.

Na tyto praktiky i když jste dlužník a teoreticky je proti strana v právu, jsou chápány jako protiprávní jednání a můžete je oznámit na policii. Tedy paradoxně může na konec skončit u soudu i vymahač sám.

Centrální evidence exekucí

Je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou. Ze zákona jsou v něm zaneseny všechny exekuce, které jsou pravomocně určeny soudem.

Jsou zde zaznamenány případy, které hraničí se zdravým rozumem například jeden člověk má na sebe 82 exekucí. Nárůst soudem nařízených exekucí zvyšuje rychlost a podle dřívějšího odhadu Exekutorské komory jejich počet loni přesáhl 700 000. Předloni soudy nařídily 554 000 exekucí, o rok dříve 428 000.

Poradna při finanční tísni

Tato obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům, vznikla spojením Sdružení českých spotřebitelů a České spořitelny. Jsou rádcem a pomocníkem spotřebitelů, kteří se dostali do finanční tísně.

Vyhodnotí s Vámi situaci a pomohou vyvést Vás ze začarovaného kruhu půjček a dluhů. V případech, kdy je nezytné se zadlužit, tato organizace poradí jak to učinit zodpovědně a předejít tak problémům s následným splácení dluhů.

Společnost sídlí v Praze a v Ostravě, ale můžete se na jejich pracovníky obrátit také telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Před kontaktování tohoto nebo podobného centra, je nutné aby si klient připravil přehled o veškerých svých dluhů ať již placených nebo neplacených, pro rychlý průběh jednání.

Které obecně prospěšné služby pomohou vyřešít?

 • poradí jak se dostat ze svízelné životní situace
 • jak se zodpovědně zadlužit, kde a co a zda vůbec podepsat
 • poskytují konzultace a rady při řešení zadlužení a neschopnosti splácet stávající dluhy
 • doporučují způsob kontaktování věřitelů a poradí se sepsáním žádosti o řešení – odložení splátek apod.
 • podporují komunikaci mezi soudy, věřiteli, exekutory a spotřebitelem = navrhují způsoby řešení vzniklé situace pomáhají se sepisováním písemností, aby byl způsob a forma věcná a konkrétní pomohou vypracovat návrh na oddlužení
 • osobní bankrot informují občana o právních následcích, předpisech a zákonech popíší průběh soudního jednání, informují jak postupovat ...

Kdo se na tento institut může obrátit?

 • Vy, kteří se zamýšlíte zadlužit, uvažujete o půjčce, úvěru apod.
 • Vy, jimž hrozí platební neschopnost tedy insolvence, kteří již dnes víte, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudete schopni splácet své dluhy řádně a včas
 • Vy, kteří jste se v platební neschopnosti již ocitli, a po určitou dobu jste v prodlení se splácením svých dluhů.
 • Také organizace, které poskytují poradenské či sociální služby a mají zájem na konzultaci konkrétního případu nebo na přednášce či školení zaměstnanců nebo klientů.

Jakým způsobem tyto služby poskytují

 

 1. bezplatně služby jsou Vám skutečně k dispozici zdarma, za odborné poradenství nic nezaplatíte …...........není to příjemná zpráva :-)
 2. nestranně to znamená, že neupřednostňují zájmy žádného účastníka, snahou je, aby bylo prostřednictvím rady a konzultace nalezeno takové řešení, které bude přijatelné jak pro dlužníka, tak i jeho věřitele
 3. nezávisle služby poskytují nezávisle na postojích svých zakladatelů, stávajících či budoucích partnerů, státních nebo jiných subjektů, které by mohly mít na výsledku řešení případu našeho klienta jakýkoli zájem
 4. diskrétně s osobními údaji svých klientů nakládají plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

Jaké služby neposkytují

 • žádné úvěry, půjčky, hypotéky
 • nedoporučují ani neposkytují Vaše dluhy nepřebírají
 • nezastupují občany v soudních sporech
 • nezákonné praktiky - poškození nebo potlačení práv dlužníkova oprávněného věřitele
 • k porušení nbo obcházení platných právních předpisů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14817 (rodina-finance.cz#20361)


Diskuze a zkušenosti

Verpi | 02.07.2010 20:01
Dotaz Dobrý den, chci se zeptat na nějaký kontakt na vaši společnost. Pište na www.verpi@atlas.cz Děkuji.