Daňový poradce - výhody, možnosti

Práce daňového poradce je atraktivní, ač velmi náročné povolání, které vyžaduje neustálé vzdělávání. Než se jím však člověk stane, musí složit náročné zkoušky. Máte-li pocit, že je to práce pro Vás, čtěte dále.

Daňový poradce – právní vymezení

Kdo je vlastně daňový poradce? Dle právního řádu ČR jej lze specifikovat hned podle několika zákonů. Podle obchodního zákoníku se jedná se o osobu, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Budete-li pátrat v zákonech dále, zjistíte, že dle živnostenského zákona není poskytování daňových služeb živností. Z toho tedy lze vyvodit, že daňový poradce je podnikatel, který podniká na základě jiného oprávnění. Konkrétní definici lze najít v zákoně o daňovém poradenství: jedná se o fyzickou osobu, zapsanou v seznamu daňových poradců a poskytující služby na základě osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců.

Daňový poradce vs. finanční poradce

Lidé v dnešní době bohužel stále nemají velké povědomí o práci daňového poradce a často si ho pletou i se službami finančního. Proto je vhodné vysvětlit, co je náplní práce finančního poradce. Finanční poradce je osoba, která pracuje pro určitou firmu a nabízí zejména její produkty. Často s touto prací začínají lidé, kteří nejsou v daném oboru vzdělaní a vše se učí až „za pochodu“. Poté, co jsou odborně způsobilí a zaregistrovaní u České národní banky, poskytují služby finančního poradce. Hlavní rozdíl mezi finančním a daňovým poradcem je však v tom, že finanční nabízí služby finančního poradenství, tzn. sjednává produkty pojištění, spoření, sestavení finančního plánu apod. Daňový poradce se specializuje na úplně jinou oblast.

Co nabízí daňový poradce

Daňový poradce je osoba, která nabízí daňové poradenství. Tzn. radí v oblasti daní či poplatků, sestavuje daňové přiznání, zastupuje klienta při jednání na finančním úřadě atd. Tato osoba musela vykonat velmi náročné zkoušky, které prověřují, zda má veškeré nutné znalosti k poskytování těchto služeb. Pozor – daňový poradce nese odpovědnost za daně svých klientů. I z toho důvodu musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

Jak se stát daňovým poradcem

Existuje několik základních podmínek, které musíte splnit, než se stanete daňovým poradcem. Ty jsou vyjmenovány v zákonu o daňovém poradenství v § 5. Musíte být bezúhonná osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům. Dále nesmíte vykonávat práci pro státní orgány či orgány územní samosprávy, které rozhodují ve věcech daní a zabývají se jejich kontrolou (např. finanční úřady). Další důležitou podmínkou je vysokoškolské vzdělání, alespoň na bakalářské úrovni.

Zkoušky

Abyste mohli poskytovat služby daňového poradce, je nutné napřed složit zkoušky. Tyto zkoušky jsou velmi náročné a nelze se na ně připravit během krátké doby. Zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Část písemná se dále rozděluje na dvě části. Část písemnou a ústní lze skládat buď ve stejném zkušebním období nebo v rozdílných, avšak poplatek je 5 000 Kč za zkoušku, a v případě, že nebudete skládat obě části ve stejném zkušebním období, zaplatíte za každou část zkoušky 5 000 Kč.

Zkušební okruhy

V následujících bodech jsou vyjmenované veškeré zkušební okruhy, tzn. témata, která se musí uchazeč naučit:

 • Daň z přidané hodnoty
 • Spotřební daně
 • Ekologické daně
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Silniční daň
 • Daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí
 • Daň z nemovitostí
 • Poplatky
 • Správa daní
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Účetnictví
 • Obchodní zákoník
 • Občanský zákoník
 • Živnostenský zákon
 • Navazující zákony (celní, devizový, daňové poradenství)
 • Pojmy a definice
 • Mezinárodní smlouvy a zamezení dvojího zdanění

Písemná část

V první části písemné zkoušky jsou příklady a teorie z oblasti daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a účetnictví. V druhé části jsou pak příklady a teoretické otázky z oblasti DPH, spotřebních a ekologických daní, daně silniční, daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí. Každá z těchto částí obsahuje 3 až 4 praktické příklady a teoretický test. Abyste absolvovali úspěšně, musíte dosáhnout alespoň 50 % bodů v každém příkladu a 50 % bodů v teoretickém testu. Časový limit na písemnou část v jednom dni je maximálně 5 hodin. Můžete při ní používat daňové a jiné zákony či kalkulačku. Zakázáno je samozřejmě použití mobilního telefonu a jiné komunikační techniky.

Ústní část

K ústní části jste připuštěni až v případě, že máte úspěšně složené obě písemné části, avšak nejdéle do dvou let od jejich složení. Poté ztrácí platnost. Při ústní části Vás zkouší komise, která se zaměřuje zejména na nedostatky části první, platné právní normy o daních a orientačně i na jiné právní normy týkající se daní. Ústní zkouška trvá okolo 45 minut a lze ji opakovat.

Jak se na zkoušky připravit

I zde platí staré rčení „učit se, učit se, učit se“. Avšak je opravdu nutné dané problematice rozumět a znát případy z praxe. Nejlépe připravení jsou tedy lidé, kteří se v této oblasti nějaký čas pohybují a mají dostatek praxe. Avšak i ti, kteří se rozhodnou vše naučit sami, by neměli mít problém. Případně je možné využít nabídky kurzů, které pořádá Komora daňových poradců. Bohužel v tomto případě budete muset investovat do svého budoucího povolání o mnoho více peněz, jelikož cena jednoho kurzu se pohybuje okolo 4 000 Kč a abyste prošli veškeré věci nutné ke složení zkoušky, musíte navštívit několik těchto kurzů, jelikož každý z nich je jinak tématicky zaměřený.

Mám složené zkoušky a co dál?

Otázkou však zůstává, jak začít poskytovat služby po složení těchto zkoušek. Každý začátek podnikání je těžký a ani daňové poradenství nezůstává výjimkou. Můžete začít poskytovat služby sami anebo se sdružit s jinými daňovými poradci či účetními a založit společně podnik. V dnešní době existují zejména podniky, které se specializují na poskytování komplexních služeb v oblasti daňového poradenství a účetnictví. Tzn. tyto firmy zákazníkům vedou účetnictví, sestavují daňové přiznání, zastupují je na finančních úřadech apod. Právě v těchto firmách je také možné začít úspěšnou dráhu daňového poradce.

Daňový poradce – úvazek na celý život

Stejně jako mnohá povolání, i povolání daňového poradce je úvazkem na celý život. Nestačí jen složit zkoušky. Je nutné se stále vzdělávat, jelikož zákony se mění každým rokem a daňový poradce je musí všechny znát. A to zejména z důvodu, že nese odpovědnost za škody, které způsobí svou prací. Pokud by nestudoval nové zákony, chyboval by, nevykonával by svou práci kvalitně a přišel by o veškeré klienty. Je tedy nutné rozhodnotu se, zda chcete mít úvazek na celý život a pustit se do tohoto povolání, či zvolit jinou, méně náročnou práci, která Vám nemusí přinést tak atraktivní příjmy a postavení ve společnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14827 (rodina-finance.cz#21395)


Přidat komentář