Daňové poradenství, daně - Karlovy Vary

Pokud se neustále potýkáte s problematikou daní či marně zápasíte s vedením účetnictví, měli byste zvážit možnost využití služeb poradců v této oblasti. Ušetří vám nejen mnoho času, ale také odvedou profesionální práci.

Každý, kdo už někdy řešil problematiku účetnictví či daňové evidence anebo se musel potýkat s daňovým přiznáním jistě uzná,  že je to úkol téměř nadlidský. Vedení účetnictví vyžaduje soustavnou a detailní práci, náročnou na čas a znalosti. Daňové přiznání je na správnosti účetnictví přímo závislé. Proto jsou v dnešní době často využívány služby účetních specialistů a daňových poradců, kteří díky odborným znalostem a především praktickým zkušenostem dokáží velice dobře a bezchybně zvládnout.

Daně a daňové poradenství - Karlovy Vary

Účetnictví, daně - Praha-východ

Co je účetnictví a kdo ho musí vést

Daně z příjmuÚčetnictví je činnost vedoucí k zjištění stavu, změn a zdrojů majetku a zjištění výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.Vedení účetnictví se řídí zejména Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Povinnost vést účetnictví mají:

 • ** právnické osoby, pokud mají sídlo na území České republiky** ** zahraniční osoby**, které na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
 • organizační složky státu a to podle zvláštního právního předpisu
 • fyzické osoby, jež jsou zapsáni v Obchodním rejstříku jako podnikatelé
 • ostatní fyzické osoby, které podnikají, při splnění podmínky, že jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů Kč
 • ostatní fyzické osoby, které se rozhodnou vést účetnictví z vlastní vůle
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinné vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

Co je daňová evidence a kdo ji vede

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou povinny vést účetnictví. Daňová evidence je nahrazuje již neexistující jednoduché účetnictví. Upravuje ji zákon o dani z příjmu fyzických osob paragraf 7b. Daňová evidence sleduje příjmy a výdaje a také majetek a závazky. Přestože je daňovou evidenci možno považovat za „jednodušší formu“ účetnictví, tak i zde je nutno dokládat a archivovat veškeré doklady, které mají s vedením evidence souvislost. Pokud se osoba, která má vést daňovou evidenci rozhodne, že v daňovém přiznání nebude uplatňovat skutečně vynaložená náklady spojené s podnikáním nebo samostatnou výdělečnou činností, ale bude výdaje související s podnikáním uplatňovat paušální částkou (procentem z příjmů), potom je od povinnosti vést daňovou evidenci osvobozena tom případě jí zůstává pouze povinnost evidovat příjmy a pohledávky. Za tuto evidenci je považována i tabulka vytvořená v programu Excel, kde jsou tyto položky pečlivě zaznamenány. Tento přehled následně musí doložit k daňovému přiznání, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za účelem vyrovnání záloh zaplacených na povinném pojistném.

Povinnost platit daně

Této povinnosti se nevyhne nikdo z nás. Ať už se jedná o daně přímé či nepřímé, jsou neoddělitelnou součástí našeho každodenního života. Daně které odvádíme státu, tvoří většinovou část příjmů státní pokladny.Vedení mzdové agendy

Druhy daní

Výčet všech druhů daní v ČR je nesmírně obsáhlý. K nejčastějším z nich patří zejména:

 • daň z příjmu z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti – vztahuje se** ** na příjmy** ** plynoucí z činnosti provozované na základě živnostenského či jiného oprávnění.
 • daň z příjmu právnických osob - předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem osob, které nejsou fyzickými osobami a to včetně organizačních složek státu.
 • daň z příjmu ze závislé činnosti – vztahuje se převážně na příjmy plynoucí z pracovněprávního poměru. Blíže tuto povinnost specifikuje zákon o dani z příjmů.
 • daň z přidané hodnoty (DPH) – za předmět daně se považuje především dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, **pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku, to vše za podmínek stanovených zákonem o DPH.*** ***
 • daň silniční - Předmětem daně jsou vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jestliže jsou používána k podnikání. Dále pak vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice a to i v případě, že k podnikání používána nejsou.
 • daň darovací -  za dar je pro daňové účely považováno bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele
 • daň dědická – předmětem dědické daně je cena zděděného majetku, určená v dědickém řízení, snížená o výdaje spojené s dědictvím, které stanovuje zákon.
 • daň z převodu nemovitostí – pokud prodáváme nemovitost, jsme povinni z prodejní ceny zaplatit daň z převodu nemovitosti. Jako podklad pro vypočtení daňové povinnosti se používá odhad ceny nemovitosti znalcem.
 • daň z nemovitostí - plátcem daně z nemovitostí se stáváme, jestliže se staneme vlastníkem nemovitosti (novostavba, koupě domu apod.). V tom případě jsme povinni se přihlásit k dani na příslušném daňovém úřadu v termínu stanoveném zákonem (podat daňové přiznání). Na základě námi dodaných podkladů je nám vyměřena daň.

Výhody využití služeb účetních a daňových poradců

Daňové poradenstvíJak je zřejmé, oblast účetnictví či daňové evidence a daní je velice rozsáhlá. Není možné předpokládat, že po letmém přečtení několika málo paragrafů a knih budeme schopni ji bez problémů zvládat. Kromě své náročnosti na pochopení základních principů, pravidel a povinností je to také činnost náročná na čas. Jelikož se právní předpisy ohledně dané problematiky velice často mění, je třeba je neustále sledovat a přizpůsobovat se jim. Jde o soustavnou činnost, při které jedna akce souvisí s druhou a tyto souvislosti je třeba neustále sledovat a zaznamenávat v přesném časovém sledu. Proto jsou služby účetních a daňových poradců tak hojně využívány. Tito lidé jsou odborníky v svém oboru, kteří jsou zde proto, aby nám prostřednictvím svých znalostí a zkušeností ulevili od těchto povinností a převzali za nás odpovědnost za jejich vedení a správu. Jediným úkolem, který zůstane na nás, pokud si takového poradce najmeme je, dodat mu řádně a včas veškeré doklady související s účetnictvím či oblastí daní. Všechny ostatní kroky, včetně podání daňového přiznání, již za nás vyřídí „náš“ účetní a daňový poradce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14845 (rodina-finance.cz#22844)


Přidat komentář