Specifické poruchy učení

Dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a další dys. Děti se specifickými poruchami učení mají problémy ve škole, které mají charakteristické projevy. Dítěti se specifickými poruchami učení musí být poskytnuta včasná a odborná pomoc.

Specifické poruchy učení je termín, který je nám všem bližší pod pojmy jako** dyslexie, dysgrafie nebo dyskalkulie**. Specifické poruchy učení zahrnují jak formy vývojové (dyslexie u dětí), tak formy získané (alexie – ztráta již naučených schopností číst u dospělých např. po poraněních hlavy). Slovíčko specifické nám tyto poruchy učení odlišují od jiných poruch učení, které mají jasnou příčinu. Nepravé poruchy učení vznikají např. v důsledku mentální retardace nebo nedostatečně podnětného prostředí. V takovém případě mluvíme o** pseudoporuchách učení**. Příčina specifických poruch učení zatím nebyla plně objasněna, hovoří se o různých teoriích vzniku těchto poruch.

Příznaky poruch učení

Děti s různými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) spojuje několik podobných příznaků. U těchto dětí může být** narušena pozornost** např. zraková nebo sluchová. Děti se specifickými poruchami učení mohou být velice roztržité nebo naopak jejich koncentrace pozornosti je příliš hluboká. Dalším příznakem je zvýšená unavitelnost. Proto by práce s těmito dětmi měla být založena na častém střídání aktivit, takto se může předejít únavě. Mezi příznaky poruch učení mohou také patřit problémy s pamětí (sluchová, zraková, pohybová, krátkodobá, dlouhodobá). Dále si u dětí se specifickými poruchami učení můžete všimnout nedostatků v oblasti motoriky. Takové dítě se vám může jevit jako nešikovné a pozorujete narušenou koordinaci pohybů. Děti se specifickými poruchami učení mají problémy ve vnímání časové posloupnosti, pravolevé orientaci. Často se zde mohou také pozorovat problémy v komunikační schopnosti. U dětí se specifickými poruchami učení bývá snížen jazykový cit. Snížení jazykového citu budete pozorovat v rozhovoru s dítětem, kdy dítě bude mít problémy v užití správných gramatických tvarů.

Dyslexie

Dyslexie je nejspíše nejznámější z celého okruhu specifických poruch učení. Když se řekne dyslexie, většina z nás si vybaví, že dítě s dyslexií je takové dítě, které neumí číst.** Dyslexie** se u dětí vyskytuje přibližně ve 2 – 4%. Toto číslo vypovídá o tom, že ve třídě dětí pravděpodobně narazíte alespoň na jednoho dyslektika. Nejdůležitější je, aby pedagog problém dítěte rozpoznal a začal je společně s rodiči řešit co nejdříve.

Jaké mají problémy děti s dyslexií?

Jak již bylo výše zmíněno, děti s dyslexií mají problémy ve čtení. Dítě s dyslexií bude mít problémy v rozeznání tvarově podobných písmen, bude si např. plést P a B. Tyto podobná písma bude také v textu zaměňovat, takže místo pára přečte bára. Dalším problémem může být také přehazování pořadí písmen ve slově. Během čtení textu dítě s dyslexií může vynechávat řádky, číst v pravolevém směru a časté je také vracení na začátek slova. Dyslexie se dále může projevovat tak, že dítě si často domýšlí text, odhaduje slova a má při čtení textu problémy s jeho porozuměním. U těchto dětí také dlouho přetrvává dvojí čtení. Dvojí čtení znamená, že si dítě nejdříve přečte slovo potichu pro sebe a až po té jej přečte nahlas. Dyslexie se také projevuje v dalších oblastech, tyto děti mají malou slovní zásobu, poruchy pravolevé orientace, obtíže ve vnímání a reprodukci rytmu, nedokážou rozpoznat první a poslední písmeno ve slově.

Dysgrafie

Dysgrafie je specifická porucha učení, která zasahuje oblast grafického projevu. Ve škole je nutné dbát na správný úchop psacího náčiní a také celkovou hygienu psaní, kde patří správné sezení, držení těla, správné natočení papíru, osvětlení psací plochy, doba, kdy dítě píše a také vytvoření radostné pracovní atmosféry.

Jaké mají problémy dětí s dysgrafií?

Děti s dysgrafií mají problémy v osvojení si podoby písmen. Písmo nedokážou správně napodobit a také výbavnost písmen (i číslic) je obtížná. Tyto děti často vynechávají písmena, slabiky nebo slova, píší v pravolevém směru, nedokážou používat správnou velikost písmen. Mezi další obtíže patří záměny písmen, zrcadlové psaní písmen a číslic. Písemný projev dítěte je neupravený, často škrtá a přepisuje. Samotný výkon psaní je velmi křečovitý a pomalý. Pro takovéto děti jsou velmi důležité uvolňovací cvičení a celkový rozvoj hrubé a jemné motoriky. Před samotným psaním i během něj je vhodné využít také uvolňovací cvičení. Dítě může např. kreslit velké tvary na tabuli.

Dysortografie

Dysortografie je specifická vývojová porucha, která zasahuje oblast pravopisu. Děti s dysortografií mají** problémy ve zvládání základních gramatických pravidel**. Problémy mohou nastat s rozlišováním krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišováním di, ti, ni/dy, ty, ny, rozlišování sykavek, vynechávání, přidávání, přesmykování písmen a slabik. Děti dále mohou mít problémy v rozeznání hranice slov v písmu a osvojování si mluvnického učiva. Mezi další problémy mohou patřit cvičení na doplnění I, Y. Všechny tyto obtíže se také projevují při psaní diktátu.

Dyskalkulie

Dyskalkulie je specifická vývojová porucha učení, která zasahuje oblast matematických dovedností. Dyskalkulie se však musí odlišit od jiných potíží v matematice, které mohou být způsobeny např. špatnou výukou nebo špatným zázemím, malým matematickým nadáním, nebo nízkým intelektem. Děti s dyskalkulií mají často obvyklé sociokulturní prostředí, IQ je v průměru nebo výše, mají problém s nabýváním a užíváním základních početních dovedností. Dyskalkulie se dále dělí na různé typy, u kterých se problémy projevují v různých oblastech. Děti mají např. problémy s použitím základních matematických operací, nedokážou správně rozumět běžnému matematickému pojmosloví, nedokážou číst matematickou symboliku, mají potíže se psaním číslic a matematických symbolů, dále může být narušena schopnost provádět početní operace s čísly zpaměti nebo písemně. Obtíže v oblasti matematických schopností se mohou projevovat různě a na různé úrovni.

Dyspraxie

Dyspraxie je specifická vývojová porucha motorických funkcí. Děti s dyspraxií na nás budou působit jako velice nešikovné a neobratné. Dítě s dyspraxií má problémy v hrubé a jemné motorice. Celková koordinace pohybů je narušena. Takovéto dítě bude neobratné v jízdě na tříkolce, malování, stříhání, skládání puzzle. U některých dětí se také objevují problémy v sociálních vztazích, těžko navazují přátelství. Další obtíže můžete pozorovat ve zvládání sebeobslužných činností, dítě bude mít problém s oblékáním, stolováním. V pozdějším věku přichází problémy s učením se jízdy na kole, také se dítě může jevit jako stále neklidné. Děti s dyspraxií mají problémy s organizací času a plánováním činností. Takovéto dítě bude vždy zvládat lépe sporty individuální než skupinové. Dále můžeme také pozorovat menší sebedůvěru a celkové přijetí mezi vrstevníky.

Další specifické poruchy učení

Mezi specifické poruchy učení dále patří také** dyspinxie**. Dyspinxie je specifická vývojová porucha kresebných dovedností. Tento problém není natolik závažný jako jiné specifické poruchy učení, ale stále se opakující neúspěchy v kresbě mohou špatně působit na sebedůvěru dítěte. Do specifických poruch učení se také řadí dysmuzie. Dysmuzie postihuje oblast vnímání a reprodukce hudby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14784 (rodina-finance.cz#23316)


Přidat komentář