Zateplení domu - způsoby provedení

Vhodné zateplení je stále aktuální téma. Kvalitní izolace vám pomůže dosáhnout v interiéru optimálního mikroklimatu jak v zimních, tak v letních měsících, dojde ke snížení tepelných ztrát a tím i nákladů na vytápění.

Kudy uniká z domu teplo

 • Každý dům je jiný, má jinou energetickou náročnost, proto jsou údaje přibližné, avšak poměr míst kudy teplo uniká realitě odpovídá.
 • Nevhodným větráním cca 30% tepla
 • Stěnami domu 25-30% tepla
 • Výplněmi otvorů - okny a dveřmi 20% tepla
 • Podlahou 12% tepla
 • Střechou 8%

Výhody kvalitní izolace jakékoli stavby

 • Prodlužuje životnost obvodové konstrukce objektu
 • Optimální mikroklima v interiéru po celý rok
 • Snížení tepelných ztrát
 • Snížení nákladů na vytápění

Dělení zateplovacích systému

S ohledem na jejich umístění:

 • vnější
 • vnitřní

Výhody vnějšího zateplení domu

 • V maximální míře zvýšený tepelný odpor stěn.
 • Pomáhá odstraňovat tepelné vady konstrukce - tepelné mosty, které způsobují snížení povrchové teploty konstrukce pod teplotu rosného bodu. V místech tepelného mostu mohou kondenzovat vodní páry a vznikat plísně.
 • Stěny získají větší odolnost proti nepříznivým klimatickým vlivům.
 • Ovlivnění mikroklimatu v místnostech v zimě i v létě. Zdivo chráněné zvenku izolací působí a funguje jako akumulátor tepla s vyrovnávacím účinkem proti kolísání venkovní teploty.

Nevýhody vnějšího zateplení

 • Omezená použitelnost - nelze použít např. na bohatě členěné fasády zdobené dekorativními prvky. Proto se některé objekty zateplují pouze částečně, nejčastěji na severní a návětrné straně.

Přednosti vnitřního zateplení

 • Dvakrát až čtyřikrát nižší cena ve srovnání s venkovním zateplením.

Nevýhody vnitřního zateplení

 • Zmenšení prostoru v místnosti.
 • Možnost promrzání zdiva a vznik trhlin (zdivo ztrácí schopnost akumulovat teplo a uvolňovat je při poklesu teploty).
 • Vlhnutí konstrukce a vznik plísní (vinnou porušení difuzních poměrů).
 • Rekonstrukce elektrických rozvodů.
 • Posunutí zásuvek i ústřední topení.

Izolant použitý na vnitřní tepelnou izolaci

 • Pěnové plasty
 • Desky z minerálních vláken apod.
 • Lícový materiál použitý na vnitřní tepelnou izolaci
 • Sádrokartonové desky upevněné na impregnované dřevěné kostře.

Doporučení: mezi tepelnou izolací a původní stěnou ponechat odvětrávanou mezeru 15 až 20 mm, zvláště je-li stěna vlhká. Mezi krycí desku a tepelnou izolaci vložit parotěsnou zábranu.

Použití vnitřního zateplení (pouze ve výjimečných případech)

 • U velmi suchých staveb
 • U historických objektů, kde se nenabízí jiná možnost.
 • U objektů (chalup, chat) v nichž se v zimě pobývá jen přes víkend a je zapotřebí rychle a na krátkou dobu vyhřát obytný prostor.
 • Podle druhu tepelné izolace
 • Podle způsobu provádění
 • Podle materiálového řešení

Druhy tepelných izolantů

 • Pěnový polystyren

Použití: k zateplení fasád a střechy

Výhody použití: dobré tepelně izolační schopnosti, nízká hmotnost, snadno se opracovává, není nasákavý, cena.** **

Nevýhody použití: horší schopnost zvukové izolace, vyšší difuzní odpor (vrstvy pod ním hůře "dýchají"), menší požární odolnost.** **

Desky z minerálních vláken** ** (s podélnou či příčnou orientací vláken)** **

Výhody použití: tepelně izolační schopnosti, dobrá zvuková izolace, nízký difuzní odpor (dobrá propustnost par), dlouhá životnost, dobrá požární odolnost.** **

Nevýhody použití: nasákavost,  vyšší hmotnost (zatížení konstrukcí), větší spotřeba, relativně dražší.** **

Tepelně izolační desky ze skleněné vlny, extrudovaného polystyrenu, ovčí vlny, konopí, korku či dřevěného odpadu (používají se k zateplení budov).

Kontaktní zateplení (klasické zateplení)

Způsob provedení

Izolace je k vnější stěně upevněna pomocí hmoždinek, lepením či oběma způsoby zároveň.

Použitý materiál na zateplení

 • Polystyren
 • Minerální vlákna

Konečná úprava izolace

Konečná úprava se provádí tenkovrstvými nebo minerálními omítkami.

Tenkovrstvé omítky v různém provedení a v různých zrnitostech, probarvené od výrobce nebo přímo na stavbě lze aplikovat na klasické hladce omítnuté stěny, jádro, beton, dřevotřísku, sádrokarton a další podklady. Vzhledem k hygienické nezávadnosti a vysoké dekorativní funkci omítkoviny ji lze použít i v interiérech.

Minerální omítky jsou směsi na bázi bílého cementu a kameniva. Jsou omyvatelné a odolné vůči mrazu. Barevné tónování minerálních omítek je možné dle vzorníku barev. ** **

Výhody provedení: mnoho variant konečného vzhledu.** ** Podstatná změna tepelně izolačních vlastností dosažená pouhou změnou tloušťky tepelné izolace.** ** Nižší cenová náročnost.** **

Nevýhody provedení: nutnost důsledného dodržení správné technologie. V případě použití nevhodné vnější povrchové úpravy může v konstrukci docházet ke kondenzaci.** ** Nižší odolnost proti mechanickému poškození.** ** Omezení doby realizace klimatickými podmínkami.** **

Bezkontaktní  - montované - zavěšené - provětrávané systémy

Princip bezkontaktního zateplení

Mezi tepelně izolační vrstvou a předsazeným obkladem je provětrávaná vzduchová mezera. Zateplení tvoří nosné bodové prvky nebo nosná roštová konstrukce, tepelně izolační vrstva a ochranná vrstva - předsazený obklad.

Způsob provedení zateplení

Materiál se vkládá do nosného roštu obkladu, který je kotven na stávající obvodové stěny. Mezi tepelnou izolací a obkladem je vytvořena odvětrávaná vzduchová mezera. Tepelně izolační desky se lepí nebo připevňují hmoždinkami na původní konstrukci a nosný rošt je kotven do obvodové stěny přes tepelnou izolaci. Nosný rošt podkladu bývá kovový nebo dřevěný. Jako tepelná izolace se nejčastěji používají výrobky z minerálních vláken, izolace z polystyrenu, polyuretanu nebo celulózová izolace. Obklady tvoří pásy nebo desky z betonů, kovů, keramiky nebo umělých hmot.

Výhody provedení: vyloučení mokrého procesu. Omezení realizace klimatickými podmínkami.Možnost aplikace i na vlhnoucí objekty.Vysoká životnost.** **

Nevýhody provedení: obtížná realizace na členitých fasádách.** **

Omítkové zateplení

Omítkové zateplení se provádí pomocí dvou vrstev omítek - tepelně izolační omítky a ochranné omítkové vrstvy, které mají výrazně lepší tepelně izolačními vlastnosti než klasické omítky. Jejich celková tloušťka se většinou pohybuje v rozmezí 3 - 4 cm. Při aplikování omítky o větší tloušťce je třeba provést vyztužení síťovinou.

Výhody provedení: celkem jednoduchá aplikace na nerovné a členité povrchy.Možnost provádění běžnými technologiemi strojní aplikace.** **

Nevýhody provedení: znatelně nižší hodnota tepelného odporu zateplení. Pracná a nákladná příprava podkladu. Pohyb podkladu. Omezení realizace klimatickými podmínkami (mokrý proces).** **

Sendvičové zateplení

Sendvičové zateplení se provádí přidáním tepelné izolace - materiálů na bázi minerálních vláken, nebo stabilizovaného nesnadno hořlavého pěnového polystyrenu a přizdívky včetně nebo bez vzduchové mezery.

Výhody provedení: zvýšení životnosti vnější povrchové úpravy - v případě, použití pohledového zdiva na přizdívku.** ** Podstatná změna tepelně izolačních vlastností prostou změnou tloušťky tepelné izolace.** **

Nevýhody provedení: vyšší cena** ** způsobená cenou materiálů a pracovní náročností.** ** Omezení realizace klimatickými podmínkami.** **

Zateplení stropu nad sklepem (nad neobydlenou půdou)

Zateplení se provádí výhradně zespodu. Nejčastěji polystyrenem o tloušťce 6 - 10 cm. Vytvořením sádrokartonových podhledů, pod které se vloží izolace o odpovídající tloušťce.

Zateplení plochých a šikmých střech

Střecha je více než obvodové stěny citlivá na kondenzaci par, musí být také dokonale zajištěna proti zatékání deště a tajícího sněhu. Tepelná izolace a hydroizolace tvoří nedílnou součást skladby střechy. Střechy mívají konstrukci jednoplášťovou (bez větrací mezery) nebo více plášťovou (provětrávanou). Zateplení se provádí více způsoby a výběr jednotlivých materiálů je závislý na zvoleném systému zateplení a vzájemném spolupůsobení všech vrstev.

Doporučení: volbu vhodného zateplení i jeho provedení byste měli nechat na odbornících.** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14455 (rodina-finance.cz#21923)


Přidat komentář