Studna - vrtaná, kopaná

Díky vlastní studně významně ušetříte na čerpané vodě a navíc zhodnotíte Váš majetek, kdy zvýšíte tržní cenu pozemku. Rozhodujete se mezi vrtanou a kopanou studnou? Přiblížíme Vám jejich rozdíly, výhody a nevýhody.

Účel využití studny

Studna umožní přístup k vodě pod zemským povrchem, kdy jejím účelem je dostat se k podzemní zásobárně vody, která se dostala do půdy během dešťů. Voda postupně vtéká a hromadí se v nepropustných vrstvách, čímž vznikají tzv. zásobárny vody, podzemní jezera.

Studna nepředstavuje drobnou stavbu, ale je vodohospodářským dílem, což znamená, že ji nesmíte budovat svépomocí, nebo bez projektu.

Typy studní

 • Vrtaná studna
 • Kopaná studna

Rozdělení studní dle průměru při hloubení a vystrojování

 • Maloprůměrové studny
 • Velkoprůměrové studny

Maloprůměrové studny

Jedná se o studny o profilu od 105 mm do 216 mm. Tyto studny je možné vytvořit pouze vrtáním.

U tohoto typu studny se přirozené podmínky značně narušují při odběru vody a vtokové rychlosti do zdroje vody se zvětší, čímž dochází k unášení zrníček zeminy nebo horniny k plášti studni.

Velkoprůměrové studny

Jedná se o studny o profilu od 800 mm do 1000 mm. Tyto studny je možné vytvořit vrtáním i kopáním.

U tohoto typu studní jsou zvodněné plochy zemin, hornin zastiženy ve větší ploše, čímž se vtoková rychlost podzemní vody při jejím odběru zvyšuje. Jednorázový odběr vody ovlivní hladinu podzemní vody ve studni méně, než u studny maloprůměrové.

Odběr vody u této studny se projeví malým snížením hladiny podzemní vody, čímž dojde k značnému snížení normální a přirozené rychlosti vody ve zvodněném prostředí. Podzemní voda nestagnuje, je v neustálém pohybu, její rychlost je možné stanovit v tzv. denní rychlosti, a to od jednoho decimetru do metru, a to v závislosti na spádu příslušného toku a zeminovém a horninovém prostředí.

Rozhodující faktory pro vybudování studny

 • Kvalita vody
 • Finanční návratnost

Kvalita vody u studny

V prvé řadě od studny očekáváme, že budeme mít kvalitní vodu. Jenže kvalitu vody na Vašem pozemku v podstatě nikterak nelze ovlivnit, respektive k lepšímu ne. Negativně však ano, a to například ropnými produkty, kompostem, hnojištěm apod. Ve vzdálenosti 10 metrů od studny nesmí být žádné oleje, hnojiva, domácí zvířata, chemické prostředky, čisticí prostředky. Je také nutné pamatovat na vodotěsnost a včasné vyvážení žump, septiků, aby nedošlo k případné kontaminaci vody. Studny, na rozdíl od veřejných vodovodů, nemají žádné ochranné pásmo, a z toho důvodu jsou zde určitá rizika.

Rozdělení vody dle její kvality

 • Podzemní vody – nevyžadují žádnou úpravu, kromě mechanického odkyselení a desinfekce.
 • Vody měkké a vody s obsahem železa nad 0,3 mg/l, manganu nad 0,1 mg/l, s obsahem amonných a dusitanových iontů a vody tvrdé od 3,57 do 8,92 mmol/l.
 • Vody s tvrdostí větší jak 8,92 mmol/l, s obsahem železa vyšším než 30 mg/l, manganu vyšším než 10 mg/l, s obsahem dusičnanů vyšším než 50 mg/l – tyto vody jsou méně vhodné, či dokonce zcela nevhodné.

Provedení rozboru kvality vody

Místně příslušnou hygienickou stanici můžete požádat o rozbor vody. Za tzv. krácený rozbor vody, kdy Vám postačí pouze pro užitkovou vodu, zaplatíte částku okolo 1000 Kč. V případě úplného rozboru, tedy i pro vodu pitnou, zaplatíte kolem 5000 Kč.

Finanční návratnost u studny

Dalším rozhodujícím kritériem, pro pořízení studny je, zda se nám studna finančně vyplatí, resp. se vrátí vynaložené náklady a poté navíc ušetříme na vodě. Zde zvažte, kolik vody budete potřebovat, a také k čemu budete vodu využívat, zda pouze jako užitkovou, nebo i pitnou atd.

Obecně, investice do studny se vrátí zhruba za čtyři až pět let, a to v souvislosti se stoupajícím trendem vodného.

Předběžná kalkulace studny

 • Provedení nové studny nepažené, cca 5000 Kč/bm

Tato práce zahrnuje:

Vrt studny

Osazení studny betonovými skružemi

Osázení studny zákrytovými deskami

Doprava vrtné soustavy v rámci města

 • Provedení nové studny dočasně pažené, cca 6000 Kč/bm

Tato práce zahrnuje:

Vrt studny, dočasně pažený ocelovou výpažnicí

Osázení studny betonovými skružemi s ocelových vytažením výpažnic

Osázení studny zákrytovými deskami

Doprava vrtné soupravy v rámci města

 • Prohloubení studny, cca 5100 Kč/bm

Tato práce zahrnuje:

Provedení nepaženého vrtu

Osázení studny betonovými rourami

Doprava vrtné soupravy v rámci města

Povolení pro studnu

Než se pustíte, respektive odborná firma, do studny, je důležité si vyřídit povolení od stavebního a vodoprávního úřadu.

Před podáním žádosti o stavební povolení musí být vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, které Vám vydá příslušný stavební úřad. Teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, můžete zažádat o stavební povolení, a to na odboru životního prostředí příslušného úřadu, dle místa Vašeho trvalého bydliště. Na stavebním úřadě odboru životního prostředí podáte žádost Povolení ke stavbě studny a povolení k nakládání s podzemními vodami. Žádost ještě musíte doložit projektovou dokumentací oprávněného projektanta a stanoviskem příslušné obce a sousedů.

Před samotnou stavbou studny Vám ještě musí hydrogeolog provést hydrogeologický průzkum, na základě kterého Vám bude vydáno, případně nevydáno stavební povolení.

Vrtaná studna

Jaké faktory potřebujete znát před vrtáním studny

 • Způsob odběru vody – čerpadlem ponorným, horizontálním
 • Fyzikální a mechanické vlastnosti zvodněného horninového prostředí
 • Fyzikální a biologické vlastnosti podzemních vod – v místě, kde budeme vrtat
 • Hloubka povrchu nepropustného podloží

Jak docílit vrtané studny

Studnu můžete vyvrtat nejrůznějšími způsoby, a to:

 • Drápkově
 • Jádrově
 • Nárazem
 • Rotačně
 • Rotačně příklepově

U standardních domovních studní se nejčastěji využívá způsob vrtání rotačně příklepovou

Hloubka a průměr vrtaných studní

Průměrná hloubka u vrtaných studní se pohybuje od 30 do 40 metrů. Průměr vrtání by měl být nejméně 150 mm, jako doporučující rozměry jsou 205 až 254 mm. Také se doporučuje použít výstroj z PE nebo PVC. Optimální průměr výstroje je 160 mm, minimální průměr pak 125 mm. Dále prostor mezi stěnami vrtu a výstrojí by měl být vyplněn štěrkopísčitým filtrem, čímž vznikne přirozený filtr mezi horninovým prostředím a vybraným čerpadlem. Samotná vrchní část vrtu musí být kvalitně odtěsněna, a to proti případnému průsaku srážkové vody cementovým nebo jílovým těsněním.

Jak vybírat firmu pro hloubení studny

 • Reference
 • Osobní zkušenost
 • Na veškeré použité materiály výstroje je firma povinna předložit příslušné hygienické atesty

Kopaná studna

Kopanou studnu lze zrealizovat v soudržných zemích, nebo částečně nesoudržných či rozpukaných skalních horninách. V současnosti se již kopané studny nedoporučují, a to z důvodu, že povrchové vody jsou ve velkém měřítku znečištěné nejrůznějšími nečistotami, čímž následuje nutnost nákladného upravování vody, abyste ji mohli použít k pití.

Hloubka kopané studny

Hloubka kopané studny by neměla být větší, než 15 metrů.

Povolení pro kopanou studnu

Tak, jako u vrtané studny, i tady platí nutnost před započetím prací na studni, vyřídit si povolení od stavebního a vodoprávního úřadu.

Jak vybírat firmu pro hloubení studny

 • Reference
 • Osobní zkušenost
 • Na veškeré použité materiály výstroje je firma povinna předložit příslušné hygienické atesty
 • Při realizaci kopané studny, která bude hlubší, jak 3 metry, se bude jednat podle zákona o činnost prováděnou hornickým způsobem. Firma musí disponovat osvědčením Báňského úřadu k činnostem takto prováděným.

Vrtaná studna & kopaná studna

Kvalita kopané studny nemusí vůbec splnit Vaše očekávání, a to již z důvodu menší hloubky.

Nákladnost kopané studny je vyšší, než u studny vrtané.

Náklady na jeden metr kopané studny se pohybují od cca 5500 Kč do 7500 Kč. Náklady na jeden metr u vrtané studny, jsou nižší, a to od cca 1500 Kč do cca 3000 Kč. Cena vrtané studny se však odvíjí od hloubky vrtu, průměru pažnice, zvolené technologii.

Údržba studny

Minimálně 2x do roka kontrolujte těsnost krytu u studny, který by měl být zajištěn pro případnému vniknutí vody, živočichů a cizích předmětů do studny.

Jednou za několik let je vhodné vodu u šachtových studní zcela vyčerpat a nechat vyčistit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14427 (rodina-finance.cz#21549)


Diskuze a zkušenosti

Kristina Selníková 748 01 Hlučín | 16.05.2016 23:45
Zdravím, potřebovali bychom prohloubení kopané studny o prům.1,00m cca o 1m. Vždy bylo ve studni cca 1m vody,ale už od loňského roku se hladina snižuje.V současné době je ve studni cca 35cm vody... Jedná se o kopanou studnu hloubky 4,50m.Vodu používáme pouze jako užitkovou (mnohokrát překročeno množství dusičnanů). Navrhovala bych prohloubení z beton.skruží prům.80cm,v podloží jsou tekuté písky. Prosím o informaci,za jakých podmínek by se navrhované prohloubení studny dalo provést. Předem děkuji. K.Selníková


Přidat komentář