Realizace zahrad - zahradní architekt - Kladno a okolí

Při zakládání zahrady v moderním duchu platí pravidlo: charakter zahrady musí korespondovat s architekturou obytného domu. Nejen květiny a zeleň se podílejí na charakteru moderní zahrady. Důležitou roli tu hrají také dřevo, beton, kámen a voda.

K modernímu domu, který se vyznačuje střízlivými liniemi, rozhodně patří zahrada, která využívá totožné prvky a shodné výrazové prostředky.

Plánování zahrady- zahradní architekt - Kladno a okolí

 • Prvním krokem při zakládání zahrady by mělo být rozčlenění pozemku na záhony, cesty a travnaté plochy. Důležité je označení světových stran (šipkou k severu), abyste měli stále představu, kde leží více nebo méně osluněné plochy.
 • Využití geometrických tvarů, tedy pravých úhlů, trojúhelníků a kruhů se přímo nabízí. Celý prostor zahrady můžete rozčlenit na různé části tvarovaným živým plotem z tisu nebo habru stejně dobře jako zídkami vyvýšených záhonů.
 • Pro utváření zahrady jsou prvořadé vnější vlivy. Dnešní hustá zástavba má za následek, že při pohledu z okna stále někde vidíme sousední dům nebo vozovku s větším nebo menším dopravním ruchem. V obou případech je žádoucí nějaká ochrana.
 • Nejúčinnější je, když se můžete krýt zdí nebo hustým plotem. Rozmístění, výška a délka těchto ochranných prostředků musí mít vztah k budovám, což znamená, že mají probíhat ve stavební čáře, v prodloužení hran domu nebo mají navazovat na výšku horní nebo dolní hrany oken, okapu a podobně.
 • Totéž platí pro opory popínavých rostlin, které přinejmenším v létě dostatečně chrání před pohledy zvnějšku. Podobný účinek zajistí i vhodně umístěné stromy a keře. Přitom platí, že každý ochranný prvek proti zvědavým pohledům kryje tím lépe, čím blíže stojí k pozorovateli.
 • Všechna stavební opatření, kterými chcete zaclonit část zahrady kolem terasy (stěny, zdi, pergoly, ne vyšší než 180 cm) musíte projednat se sousedy a navrhovat v úzkém vztahu k architektuře domu.
 • Dříve než hustě zacloníte zbytek zahrady, dobře zvažte výhody a nevýhody. Dřevěné nebo živé ploty podél hranic pozemku malou zahradu silně zastiňují. U dlouhých a úzkých pozemků, zesiluje dojem stísněného prostoru.

Mikroklima, významný činitel pro plánování architektury zahrady

 • Mikroklima je pro plánování a utváření zahrady důležité. Na rozdíl od celkového podnebí, na kterém nelze nic změnit, je mikroklima podle místních poměrů více nebo méně proměnlivé.
 • Ve městě je v důsledku vyzařování z budov tepleji než ve volné krajině a mezi domy mohou být prostory chráněné před větry nebo naopak prostory se silným průvanem.
 • Také rozdělení srážek může být extrémní. V dešťovém stínu domu je velké sucho a tam, kde z pevných ploch stéká voda ve velkém množství, musí být zajištěno rychlé odvádění vody. Dešťová voda se může sbírat odvodňovacími strouhami na povrchu nebo pod zemí. Odvodňovací strouhy, napojené na jezírka, se mohou stát zajímavými prvky v zahradě a přitom dobře odvádějí vodu přívalových dešťů.
 • Také je třeba brát zřetel na místní světelné podmínky. Ve velkých městech se znečištěním vzduchu zmenšila intenzita slunečního záření natolik, že na „plném" slunci se mohou pěstovat i ty rostliny, které dávají přednost stínu.
 • Obecně lze říci, že zahuštěním zástavby se mikroklima stává teplejší a sušší a tomu bychom měli přizpůsobit volbu rostlin pro vysloveně městské zahrady.

Voda oživí strohé linie v architektuře zahrady

Stejně jako u většiny zahradních stylů je i v moderní zahradě jedním z nejdůležitějších prvků voda. Je jedno, zda má podobu koryta s proudící vodou, které se vine mezi trávami a trvalkovým porostem, mělkého čtyřbokého či oválného zahradního bazénku anebo rafinované vodní hry z kamene, skla a oceli.

Abyste si užili kouzlo rozlehlé a tiché vodní plochy, zbudujte bazén nebo jezírko přiléhající přímo k terase anebo ho umístěte do sousedství odlehlejší oázy klidu. Abyste měli na vodní hladinu volný výhled, ponechte část břehu neosázenou. Bez porostu držte také větší část vodní hladiny.

Pro potoční koryto se nenabízí pouze řešení s přirozeně zvlněnými břehy. Zajímavě vypadá i přímá strouha se zpevněnými okraji, která přetíná dlážděnou plochu a je napájena bublající vodou prýštící z pramenného kamene.

Jezírka a vodní prvky

Voda v zahradě by se měla stát neodmyslitelnou součástí každé zahrady a to jak formální, tak i zahrady přírodní. Vodní prvky v zahradě už dávno nejsou výsadou bohatých lidí s velkou zahradou, ale jsou i potěšením které si může dovolit každý. Vodní plochy působí přirozeně a vytvářejí harmonický doplněk okolní zeleně. Je-li Vaše zahrada pojednána ve formálním stylu, je vhodné zakomponovat do ní vodu v podobě rozmanitých a stylově nápaditých fontán, kaskád, vodotrysků, pítek apod. Nebojte se zde navíc kombinovat akcentovaný vodní prvek s nějakým uměleckým dílem, např. sochou. Do zahrady přírodního charakteru se kromě** jezírek** nabízí další řešení vodních prvků v podobě romantických potoků a potůčků, tůněk a rybníčků na přírodní bázi zakomponovaných s citem do okolních výsadeb. Vodní prvky mají významný vliv na mikroklima v okolí. Zvlhčují vzduch a přes noc vydávají tepelnou energii, kterou naakumulovaly přes den.

Půda jako nejdůležitější složka zahrad

V určitých omezených případech je možné přírodní podmínky eliminovat výměnou půdy, ale zpravidla vlastnosti půdy rozhodují o výběru rostlin a tím i o vzhledu zahrad. Proto věnujte ornici v zahradě náležitou péči a správně ošetřujte každou půdu, ať je písčitá, lehká nebo hlinitá a těžká.

Terén v zahradě má odpovídat povaze terénu v okolí

Modelace terénu v zahradě nemá být v protikladu k vlastnostem terénu v širším okolí. Všechno co může naší nové zahradě propůjčit nezaměnitelnou povahu, bychom měli pokud možno udržet.

Malá zahrada na plochém pozemku má vypadat větší než je ve skutečnosti. Toho lze docílit vytvořením umělých výškových rozdílů a tak zvětšit zahradu nejen opticky, ale i skutečně. Při sklonu 25 stupňů se zvětší povrch pozemku o 10 procent, při sklonu 30 stupňů o 20 procent. Je tedy možné zahradu skutečně zvětšit „umělým" vyvýšením na částech pozemku. Přitom se vytvářejí nové stanovištní podmínky s různým mikroklimatem, což dává širší možnosti pro tvorbu zahrady i větší požitek z jejího vzhledu.

Stavba cest a zpevněných ploch - zahradní architekt - Kladno a okolí

Cesty se mají vést v úzkém vztahu k vlastnostem terénu. Slouží k optimálnímu členění zahrady stejně jako k jejímu prostorovému ztvárnění. Cesta je však plně využívána jen tehdy, jestliže byla založena smysluplně, tj. nabízí nejkratší spojení.

 • Podle způsobu využití plánujeme hlavní a vedlejší cesty. Hlavní cesty vedou například ke vchodu, k odpočívadlům, případně k zeleninové zahradě.
 • Postačující šířka cest je zpravidla mezi 120 cm (cesta ke vchodu) a 50 cm (pěšina v zahradě). Po cestách se má dobře chodit, mají se snadno udržovat v čistotě a po srážkách mají rychle oschnout.
 • K typickým stavebním materiálům pro zpevnění míst k posezení a zahradních cest patří přírodní kámen nebo pálené cihly, i když v poslední době se znovu uplatňuje beton, který byl v zahradní architektuře dlouho dobu tabu. Impozantně vypadá například terasa z velkých hladkých betonových dlaždic. Navíc se venkovní dlaždice dají kombinovat s přírodním kamenem.
 • Využití místních materiálů vždy přispívá k souladu v zahradě.
 • Zajímavě působí cesta vydlážděná dvěma odlišnými materiály. Přitom ji lze opticky zkrátit položením příčných pruhů, prodloužit vřazením podélných pruhů nebo opticky zúžit zdůrazněním postranních obrub.
 • Střídání vzorů dlažby přispívá k dekorativnosti zahrady hlavně v zimě.
 • Velmi pěkně působí kombinace drobné dlažby (cihly, kostky) s většími dlažebními jednotkami, jako jsou desky z přírodního nebo umělého kamene.

Kombinací je mnoho, ale vynalézavost má určitou hranici. Zahrada nemá vypadat jako sklad materiálu v obchodě se stavebninami. Proto se omezte na dva, nejvíce na tři různé dlažební materiály.

Zakládání trávníku - Kladno a okolí

Kdo by nechtěl krásný trávník? Hustý zelený trávník je víc než jen okrasa zahrady. Působí uklidňujícím a přirozeným dojmem a má prokazatelně pozitivní vliv na lidskou duši. Při zakládání trávníku záleží na správné péči a perfektním okamžiku osetí. Je důležitý kvalitně připravený podklad a spolehlivé osivo. Zakládání trávníku může proběhnout dvěma způsoby, lišící se zejména v komfortu a samozřejmě i v ceně. Dražší variantou je pokládání travních koberců, kdy během krátkého času získáte luxusní zelený travní koberec, který je připraven k plnému využívání. Ekonomicky výhodnější variantou je zakládání trávníků výsevem. Nevýhodou je ale poměrně delší čas k získání hustého kvalitního trávníku.

Pokládka travních koberců - Kladno a okolí

Travní koberce jsou nenahraditelné všude tam, kde očekáváme při úpravě terénu rychlý a spolehlivý výsledek. Pokládání travních koberců je jednoduché a po předchozí úpravě terénu je položení i větší plochy otázkou několika hodin. Trávníkový koberec je předem vypěstovaný trávník, který speciální stroj odřízne i s potřebným drnem a svine. Takto srolované pásy se dodávají k zákazníkovi a poté se pokládají na předem připravenou půdu. Během několika málo dní lze trávník běžně používat a zatěžovat. Klient však musí počítat s výrazně vyšší cenou za založení trávníku. Výhodou pokládky travních koberců oproti výsevu je, že je bezplevelný, bez mechu, chorob, schopný plné zátěže během 2-3 týdnů, nevyžaduje tak pečlivou zálivku, po zakořenění jej není nutno přihnojovat, máme trávník během 24 hodin, je zde možnost pokládky během celého roku a nehrozí invazivní rozšíření křídlatky.

Údržba dřevin - Kladno a okolí

Každá dřevina má své požadavky na stanoviště, ve kterém bude růst. Nelze tedy sázet cokoli kamkoliv. Je třeba zvolit vhodnou dřevinu na správné místo. Aby** dřeviny** byly zdravé, vitální a bezpečné pro život pod nimi, musíme se jim zejména v prostředí měst a průmyslových aglomerací věnovat a poskytovat náležitou péči. K základní péči o dřeviny patří nejen jejich výsadba, hnojení či chemické ošetření, dostatečná a přiměřená zálivka, ale také zejména různé typy řezu. Speciální formou péče je stabilizace korun, sanace dutin a kácení. Řez je nevratným zásahem a pokud je proveden nevhodným způsobem, může vést k trvalému poškození dřevin. Proto by jej měla zajišťovat odborná firma** Green Hands s.r.o.**, která provádí pravidelnou údržbu keřových výsadeb, řez okrasných a ovocných stromů, úpravu živých plotů, odstranění náletu či kácení suchých, starých, nemocných a problémových stromů. Správně provedené ošetření zaručí bezpečnost, nenaruší přirozený vzhled a nepoškodí zdraví dřeviny.Realizace zahrad - zahradní architekt - Kladno a okolí

Údržba zeleně - Kladno a okolí

Údržba zeleně je soubor sezónních prací prováděných manuálními pracovníky a stroji za účelem udržení stavu zeleně. Je přirozené, že každý z nás chce mít svůj vlastní malý kousek přírody příjemně uspořádaný. Na ideální zahradě si představujeme pečlivě vybrané druhy květin a nízkou pravidelně zelenou trávu, po které se dobře chodí. Problémem je, že podobně pohádková zahrada bez údržby zeleně moc dlouho nevydrží. Stačí pár dnů nebo týdnů nepozornosti a několik přeháněk a krásná zahrada se změní k nepoznání. V tu chvíli Vám samozřejmě pomůžou odborné zahradnické služby. Prevence je desetkrát účinnější, než náprava následků zanedbání zahrady. Nesrovnatelně lepším řešením je pravidelná údržba zeleně. Zeleň nejen uklidňuje, ale vytváří první dojem z Vašeho objektu. Proto potřebuje odbornou péči po celý rok.

Údržba zeleně zahrnuje úpravu a údržbu vnitřní zeleně a květin, provzdušnění trávníků, likvidace plevelů, sečení trávy, odborný řež živých plotů a keřových skupin, lze zde také zahrnout různé zahradní práce a práce které souvisejí se zelení a prostorem, kde se nachází.

Zavlažovací systémy - Kladno a okolí

Už vás nebaví zalévat trávník ručně? Přáli byste si větší pohodlí a více volného času? Možná je čas se začít zamýšlet nad zavlažovacím systémem. Sudy na dešťovou vodu a konve na mnoha zahradách nestačí. Automatický zavlažovací systém výrazně šetří čas, starosti, práci i vodu, kterou umožňuje využít tam, kde je opravdu potřeba, a navíc ve vhodnou chvíli. Můžete také zahradu opustit i v horkém a často suchém létě a odjet na dovolenou. A navíc bude o rostliny pečovat za vás.

Automatizace zalévání však představuje investici, kterou je třeba důkladně naplánovat. Vzhledem k tomu, že automatický závlahový systém je technicky i finančně náročné zařízení, měla by být i jeho instalace provedena profesionálně, tedy nejlépe zkušenými odborníky. Odborný projekt by měl zahrnovat informace o tom, jaký zvolit nejvhodnější vodní zdroj, jak efektivně rozčlenit zahradu na zavlažované úseky, jaký vybrat zavlažovací systém, postřikovače a vytipovat správné umístění tzv. ventilových šachet, ovládací jednotky, senzorů a trasy rozvodů.

Zahradní osvětlení - Kladno a okolí

Zahradní osvětlení jsou nedílnou a oblíbenou součástí zahrad. Dokáží velmi efektivně osvětlit příjezdové cesty, garáže a chodníky na zahradě nebo prodloužit rozvod elektrické energie na delší vzdálenosti. Dobře zvolená zahradní svítidla dají vyniknout kráse zahrady ve večerních hodinách a také usnadní orientaci a pohyb. K tomu nám poslouží venkovní zahradní svítidla chytře rozmístěná po celém prostoru zahrady, tzv. sloupková zahradní svítidla. Tato zahradní svítidla se nabízí v různých výškách, od přízemních až po více než dva metry vysoká. V nabídce jsou i solární zahradní svítidla, která se přes den nabíjí slunečním světlem a večer dají vyniknout zajímavým místům na zahradě. Nástěnná svítidla, umístěná na fasádě domu, nám po tmě zase usnadní přístup ke vchodu domu a garáže.Realizace zahrad - zahradní architekt - Kladno a okolí

Zahradní doplňky - Kladno a okolí

Zahrada je místo, kde hledáme po náročném dni klid a relaxaci. Trávíme zde volné chvíle, opalujeme se, koupeme, pěstujeme květiny i zeleninu, grilujeme a setkáváme se s rodinou a přáteli. Zahradní doplňky představují neodmyslitelnou součást zahrady a bez nich by zahrada nebyla kompletní. Zahradní dekorace jsou nádherným doplňkem a v létě zdobí nejen zahradu, ale mohou být i na terase, nebo i na balkóně. Dekorace na zahradu je skladba různého sortimentu, a je na Vás, jaká zahradní dekorace bude tou pravou a co se líbí právě vám.

Provedení terasy k posezení a klidnému rozjímání

Materiály, jako jsou kámen a beton, se dají použít i ve spojení se dřevem. Dřevěná terasa, která slouží k posezení s přáteli nebo klidnému rozjímání, nemusí ležet v bezprostřední blízkosti jezírka. Zajímavě vypadá provedení terasy v podobě dřevěných plat v rozdílné výšce.

V moderní zahradě se nelze zřeknout ani štěrku nebo drobného kamení. Obojí vytvoří příjemný povrch na místech určených k odpočinku. Jestliže podobnou plochu ozvláštníte skupinami různě velkých valounů nebo skalních kamenů, vznikne na štěrkovém poli přitažlivá zahradní partie.

Suchomilné trvalky, jako kosatce bradaté, okrasný česnek, pelyněk (Artemisia), levandule, řebříček, nebo trávy, jako strdivka (Melica), se v podobných záhonech cítí jako doma.

Barvy v moderní zahradě - Kladno a okolí

Také zdi z pohledového betonu, využívané například k odclonění terasy nebo jako ohraničení vyvýšeného záhonu, jsou zajímavým prvkem zahrady v moderním stylu. „Nebojte se barev".  Okolí obytného stavení příjemně rozzáří především hřejivé barvy, jako červená, žlutá nebo oranžová. Obzvlášť harmonicky vypadá, když si pohrajete s barvami v tónech kvetoucích rostlin.Realizace zahrad - zahradní architekt - Kladno a okolí

Plot kolem zahrady - výběr plotu na zahradu

Plot má pokud možno vypadat a být osázený tak, aby jeho oddělující a vymezující funkci překryl atraktivní vzhled. Ploty stejně jako zdi podléhají právním vztahům mezi sousedy a jejich typ a výška je často stanovena v zastavovacím plánu.

Podle úkolů, které má plot plnit (ochrana pozemku před zvířaty nebo lidmi, před hlukem, znečištěním nebo větrem), může být zhotoven z mnoha různých materiálů. Než se rozhodnete pro nějaký plot, zkuste si představit, jak bude vypadat v celkovém obrazu okolí.

S vtipem a trochou odvahy k experimentování může vzniknout mimořádná zahrada.

Soukromé zahrady - Kladno a okolí

Soukromá zahrada je prostor, kde trávíme velmi mnoho času. Pro většinu lidí je tento čas, ať už aktivně strávený prací při údržbě nebo sportem, nebo pasivně pouhým slastným lenošením, časem odpočinku. Je to místo relaxace, a někdy i jediné místo kam můžete z dnešního přetechnizovaného světa na chvilku utéct.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14344 (rodina-finance.cz#20648)


Přidat komentář