Likvidace odpadních vod

Stavíte, přestavujete nebo se stěhujete do místa kde, není možnost se připojit na veřejnou kanalizaci? Zcela jistě budete muset řešit otázku jak nakládat s odpadní vodou. Nasnadě je jediné řešení - pořízení jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod.

Odpadní jímka

Odpadní jímka představuje asi nejjednodušší způsob, jak se vypořádat s odpadními vodami. Slouží k akumulaci splaškových vod u rodinných domů a rekreačních objektů a všude tam, kde není vybudovaná veřejná kanalizace a kde není možno vypouštět předčištěné odpadní vody do vodního toku nebo je zasakovat na pozemku. Tyto jímky nefungují jako čistící zařízení, ale jako nádrže ke shromažďování odpadních vod před jejich vývozem fekálním vozem k vyčištění na velké čistírně odpadních vod. 

Technické parametry odpadní jímky

Odpadní jímky válcového nebo hranolového tvaru se většinou vyrábějí z polypropylenu, mají jeden vtok a jsou opatřeny otvorem pro vyvážení a revizi. Síla pláště je daná množstvím odpadní vody. Objem nádrže se pohybuje asi od dvou do dvanácti metrů krychlových.

Instalace odpadní jímky

Jímky se ukládají na vybetonovanou základovou desku. Pokud nehrozí nebezpečí spodní vody, obsype se jímka hlínou s příměsí cementu. Při větším statickém namáhání jímky, se její plášť vyztuží žebry a obetonuje se. Při teplotách nižších než 5°C bychom neměli s polypropylenovou jímkou manipulovat, protože jinak hrozí poškození křehkého materiálu.

  • Jímky betonové - alternativa k polypropylenovým jímkám. Jedná se o prefabrikovaný výrobek válcového nebo hranolového tvaru. Jímka se osazuje do stavební jámy na vyrovnané pískové lože pomocí autojeřábu. Nepropustnost zabezpečuje vlastnost speciálního druhu betonu. Proti nepříznivým hydrogeologickým poměrům se jímka opatřuje protivztlakovým límcem. Užitný objem je asi 2 - 25 m³.

 Potřebuji stavební povolení pro odpadní jímku?

Protože žumpa není vodní dílo, není nutno žádat na vodoprávním úřadě o povolení k vypouštění odpadních vod (jedná se o vodotěsnou jímku, ze které nesmí odpadní vody odtékat). Na rozdíl od septiku a domovní čistírny odpadních vod povolení k její stavbě vydává stavební úřad. Povolení není nutno vyřizovat samostatně, ale vyřídíte ho zároveň s povolením stavby nebo rekonstrukce rodinného domu, příp. rekreačního objektu. Ve většině případů není nutno žádat o stavební povolení, neboť podle nového stavebního zákona k podzemním stavbám do 300m² zastavěné plochy a hloubky do 3 m (pokud nejsou vodním dílem) postačí ohlášení stavebnímu úřadu. Ohlášenou stavbu můžete provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, příp. po uplynutí 40 dnů od ohlášení stavby stavebnímu úřadu, pokud vám stavební úřad nedoručil do této doby zákaz provedení stavby. V tomto případě platí, že Vám stavební úřad souhlas udělil (souhlas mlčky).

Nevýhody odpadních jímek

Stinnou stránku odpadních jímek představují náklady na jejich časté vyvážení.

Septik

Jedná se o uzavřenou (dříve betonovou) vodotěsnou polypropylenovou nádrž. Spoje jsou řešeny horkovzdušným svařováním. Septik je rozdělen většinou na tři komory, do kterých je přiváděna odpadní voda. Kaly unášené vodou se usazují v jednotlivých komorách. Dochází k anaerobnímu vyhnívání a voda zbavená kalů je odváděna do dešťové kanalizace nebo trativodu. U stávajících septiků je třeba zařízení opatřit biofiltrem, který slouží k dočištění mechanicky předčištěných splaškových vod.

Princip biofiltru

Na náplních filtru se vytváří biologický povlak, který zachycuje rozpustné nečistoty. Stékající odpadní voda předává kyslík "čistícím" mikroorganismům. Odbourané částice z odpadní vody se usazují v akumulační části filtru a teprve po tomto důkladnějším přečištění je voda odváděna.

Čistička odpadních vod

Vzhledem k vysokým nákladům na moderní septiky se již někdy více vyplatí investovat do velmi účinné čistírny odpadních vod využívajících biologického čištění.

Technologie čistírny odpadních vod se nachází v plastovém obalu a je zakopaná téměř celá v zemi na betonovézákladové desce, takže nijak opticky nenarušuje panorama zahrady.

Dělí se podle toho, zda rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzduchu nebo s jeho účastí (některé jsou kombinací obou způsobů) na anaerobní a aerobní.

Čistírna odpadních vod Karel Smola

Pokud uvažujete o pořízení čističky odpadních vod nebo jímky, můžeme Vám poradit firmu Čistírna odpadních vod Karel Smola.

Čistička odpadních vod od této firmy je určena pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů, provozoven, chalup, apod. Umožňuje čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček. Výhodou těchto čističek jsou** jejich nízké náklady**.

Čističku odpadních vod od této firmy má doma již spoustu spokojených zákazníků.** Nejvíce oceňují** vysokou účinnost čištění, nízké provozní náklady, tichý provoz a minimální náročnost na údržbu. Tyto čističky mají především vysokou životnost a není zde nutnost obetonování. Kapacita těchto čističek je 2 - 8 osob. Více informací získáte na** stránkách www.cistirny-odpadnich-vod.com**

Anaerobní čistírny odpadních vod

Působením anaerobních bakterií, které se množí na členité ploše biofiltru (je umístěný v reaktoru, kam přichází voda mechanicky předčištěná z usazovací nádrže), se postupně snižuje obsah organických látek. Přes dosazovací nádrž vytéká voda vyčištěná na 70 %. V kombinaci s pískovým nebo zemním filtrem se dosáhne účinnosti čištění 85 %.

Pro které objekty jsou anaerobní čistírny vhodné

Použití tohoto typu technologie se hodí do malých rekreačních objektů s víkendovým provozem, které nejsou trvale obydleny.  

Výhody anaerobní čistírny

  • Nízké provozní náklady (nulová spotřeba elektřiny)
  • Možnost přerušovaného chodu.

Nevýhody anaerobní čistírny

  • Omezená životnost dočišťovacích filtrů a jejich velká plocha. Dočištění je však nezbytné, protože nároky na kvalitu vyčištěných odpadních vod určených k zasakování, což je například u odlehlých horských osad bez kanalizace jediná možnost, jsou vysoké.

Aerobní čistírny odpadních vod

Aerobní čistírny odpadních vod jsou vybavené biofiltry nebo biodisky.

Princip čištění s biofiltry

Tento princip je založen na činnosti mikroorganizmů přisedlých na pevném nosiči, který je
skrápěn odpadní vodou. Roštovým dnem tohoto reaktoru proudí vzduch systémem komínového tahu, který je základní podmínkou dobré funkce aerobních bakterií.

  • Tyto čistírny obsahují rovněž vstupní usazovací a výstupní dosazovací nádrže.
  • Při dostatečné kapacitě biofiltru se dosahuje účinnosti 80 až 90 %.

Pro které objekty jsou čistírny s biofiltry vhodné

Tyto čistírny jsou vhodné spíše pro domácnosti trvale obydlené, protože mikroorganizmy na biologickém filtru ztrácejí po několika dnech svou účinnost. Optimálně fungují při vyšších teplotách, proto jsou některé vybaveny topným tělesem, které se při poklesu teploty samo spíná. Při špatné funkci usazovací nádrže se snadno zanášejí. 

Princip čištění s biodisky - v čistírnách s biodisky není vrstva mikroorganizmů skrápěna, ale spolu s biodiskem rotuje a pravidelně se noří do znečištěné vody. Dochází tak ke střídavému kontaktu s vodou a vzduchem, čímž je bakteriím zajištěn stálý přísun vzduchu. 

Pro které objekty jsou čistírny s biodisky vhodné

Hodí se do trvale obydlených objektů, protože v zimě se jejich účinnost značně snižuje.

Výhody čistírny s biodisky

  • Nižší pořizovací náklady
  • Schopnosti zvládnout nerovnoměrné nátoky třeba i méně znečištěné vody.
  • Nevýhody čistírny s biodisky
  • Vyšší provozní náklady na pohon biodisku.

Čistírny aktivační  - tyto čistírny jsou nejmodernější variantou aerobních způsobů separace kalů. Princip aktivační čistírny - mikroorganizmy víří v aktivační nádrži působením provzdušňovacího zařízení a spolu s dalšími technologickými procesy (usazování atd.) dovedou za nízkou pořizovací cenu nabídnout účinnost čištění 90-95 %. 

Pro které objekty jsou aktivační čistírny vhodné

Protože potřebují stálý přísun znečištěné vody, jsou vhodné pro objekty trvale obývané.

Kořenová čistírna

Kořenová čistírna je určena v první řadě pro čištění takzvané šedé vody (tj. odpadní vody z koupelny a kuchyně), čištění vody z WC je možné po předčištění.

Jak kořenová čistírna pracuje

Čistírna je tvořena bazény, které jsou od okolní zeminy pečlivě odizolované nepropustnou fólií. Do takto odizolovaných bazénů se nasype písek (nebo štěrk) a mulč a vysázejí se vhodné bahenní rostliny - například rákosy, orobinec, blatouch nebo kosatec. Plocha čistírny závisí na množství přitékající vody, obvykle se pohybuje okolo pěti až sedmi metrů čtverečních na jednoho obyvatele. V zimě je účinnost čistírny nižší.

Doporučení** -** kvůli maximální účinnosti je ideální umístit čistírnu pokud možno na přímé slunce. Jednou za deset až dvacet let je třeba vegetační náplň zcela vymění

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14422 (rodina-finance.cz#21489)


Přidat komentář